Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2013, 20

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruse nr 73 „Lennuameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 04.03.2013 nr 17

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. juuli 2006. a määruses nr 73 „Lennuameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ameti teenistuskohtade koosseisu kinnitab minister ameti peadirektori ettepanekul.”;

2) paragrahvi 20 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused, ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid, ametnike palgad ja töötajate töötasud ning ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti töötajatega;”;

3) paragrahvi 20 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti ametnike ja töötajate toimingute üle õigusaktidega ettenähtud korras ning määrab distsiplinaarkaristusi;”;

4) paragrahvi 20 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) kehtestab ameti ametnike ja töötajate hindamisnõuded;”.

§ 2.  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json