Teksti suurus:

Kaitseliidu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2014 otsus nr 382

Kaitseliidu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.02.2014

§ 1.  Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Noorliikmeks võivad olla 7–18-aastased Eesti kodanikud ja samaealised Eestis alaliselt elavad teised füüsilised isikud. Noorliige, kes ei ole Eesti kodanik, võib kuuluda vaid noorteorganisatsiooni koosseisu.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 901 järgmises sõnastuses:

§ 901. Kaitseliidu liikmesuse taastamine

Käesoleva seaduse § 90 lõike 4 alusel Kaitseliidust väljaarvamisele kuulunud Kaitseliidu eriorganisatsiooni liikmeks olnud isiku Kaitseliidu liikmesus loetakse noorliikmena noorteorganisatsioonis taastatuks alates 2013. aasta 1. aprillist.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkti 1 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2013. aasta 1. aprillist.

Laine Randjärv
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json