Teksti suurus:

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2015, 3

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 02.03.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 52 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 51 lõike 1 punktides 1–3” tekstiosaga „§ 51 lõike 1 punktides 1–3 ja 5” ning tekstiosa „lõikes 4” tekstiosaga „lõikes 3”;

2) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) tööst vabastamise põhjus numbri ja sõnadega (1. haigestumine; 2. kutsehaigus; 3. olmevigastus; 4. liiklusvigastus; 5. tööõnnetus; 6. tööõnnetus liikluses; 7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 8. vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel; 10. karantiin; 12. haige perekonnaliikme põetamine kodus; 13. alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui last hooldav isik on haige või talle osutatakse sünnitusabi; 14. alla 12-aastase haige lapse põetamine; 15. rasedus- ja sünnituspuhkus; 16. alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus; 17. terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale; 18. liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 19. haigestumine või vigastus raseduse ajal (märgitakse raseda kaardi või eriarsti poolt väljastatud tõendi alusel); 20. elundi või vereloome tüvirakkude annetus);”.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json