Teksti suurus:

Justiitsministri 3. detsembri 2013. a määruse nr 38 „Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord” ja 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmise määrus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2015, 36

Justiitsministri 3. detsembri 2013. a määruse nr 38 „Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord” ja 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmise määrus

Vastu võetud 05.03.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse pärimisseaduse § 176 lõike 3 ja notariaadiseaduse § 31 lõike 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 3. detsembri 2013. aasta määruses nr 38 „Pärimisregistri pidamise, pärimisregistrisse kannete tegemise ja pärimisregistrist teabe väljastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) Pärimisregistrit peetakse elektroonilise andmekoguna.

(3) Pärimisregistrisse kantakse andmeid ja neid andmeid kasutatakse andmevahetuskihi X-tee kaudu.

(4) Pärimisregistri pidamisel kasutatakse automaatset andmetöötlust ja pärimisregistri andmed säilitatakse elektroonilisel kujul.”;

2) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 pealkirja täiendatakse pärast sõna „töötleja” sõnadega „ning andmeandjad”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Pärimisregistri andmeandjad on notarid, erikutsega konsulaarametnikud, kohtud ja isikud, kes teatavad koduse testamendi tegemisest ning selle muutmisest või tühistamisest.”;

5) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad „Pärimisregistri infosüsteemi” sõnaga „Pärimisregistrit”;

6) määrust täiendatakse §-dega 31–34 järgmises sõnastuses:

§ 31. Vastutava töötleja pädevus

(1) Vastutav töötleja määrab kindlaks pärimisregistri arengusuunad.

(2) Vastutav töötleja määrab pärimisregistri turvanõuded ja juhib pärimisregistri pidamist, andes vajaduse korral pärimisregistri pidajale juhiseid või korraldusi.

§ 32. Volitatud töötleja pädevus

(1) Volitatud töötleja teeb pärimisregistrisse kandeid vastavalt õigusaktidele, järgides Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ning Notarite Koja antud juhiseid.

(2) Volitatud töötleja:
1) vastutab enda või volitatud isikute poolt pärimisregistrisse kantud andmete õigsuse eest;
2) annab pärimisregistri andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada Registrite ja Infosüsteemide Keskusele, välja arvatud juhul, kui tal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada;
3) tagab pärimisregistrisse andmete kandmise, seal nende muutmise ja kustutamise ning võimaldab andmetega tutvuda ainult selleks õigust omavatel isikutel;
4) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks infosüsteemi turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt.

§ 33. Pärimisregistri pidaja pädevus

(1) Notarite Koda peab pärimisregistrit, teeb pärimisregistrisse kandeid ja väljastab infot pärimisregistrisse kantud andmete kohta pärimisseaduses sätestatud korras.

(2) Notarite Koja pädevuses on pärimisregistri pidajana pärimisregistri arendamine, statistiliste aruannete koostamine ja muud korralduslikud küsimused, et tagada pärimisregistri tõrgeteta toimimine. Süsteemi tõrgeteta toimimise tagamisel abistab Notarite Koda Registrite ja Infosüsteemide Keskust.

(3) Pärimisregistri tõrgeteta töö tagamiseks:
1) korraldab Notarite Koda pärimisregistri pidamiseks vajalike projekteerimis-, hooldus- ja arendustööde tegemist ning teavitab teisi volitatud töötlejaid kavandatavatest muudatustest;
2) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks pärimisregistri turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
3) korraldab koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega pärimisregistrisse kantud andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemist ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete rakendamist.

(4) Pärisregistri ülalpidamis-, hooldus- ja arenduskulud ning auditeerimisega seotud kulud kannab Notarite Koda.

§ 34. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse pädevus

(1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus tegutseb oma pädevuse piires Notarite Koja korralduste kohaselt. Kõik süsteemisisesed täiendused ja muudatused kooskõlastatakse enne Notarite Kojaga.

(2) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse pädevuses on:
1) tark- ja riistvaraga seotud probleemide ja vigade lahendamine;
2) infotehnoloogilise ja keskusesisese organisatsioonilise andmeturbe korraldamine ning vastavasisuliste soovituste ja info andmine;
3) kasutusjuhendi kontrollimine ja testimine;
4) tarkvara versiooniuuenduste ja uute registriandmete väljade testimine;
5) andmeside ja süsteemi töö tagamine Notarite Koja kehtestatud nõuete kohaselt;
6) kasutajatoe organiseerimine;
7) Notarite Koja korraldusel tarkvaraarenduste või pärimisregistri muudatuste tellimine või ise nende tegemine;
8) riskide hindamine arvutiprogrammide ühendamisel;
9) Notarite Koja informeerimine pärimisregistriga seonduvast;
10) Notarite Koja korraldusel andmetöötlusfunktsioonide täitmine.”;

7) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Pärimisregister koosneb arhiivist ja käesolevas määruses sätestatud pärimisregistrisse kantavatest andmetest.”;

8) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Pärimisregistri kanne tuleb teha viivitamata, kuid hiljemalt tõestamistoimingu tegemise, kohtulahendi jõustumise või kande aluseks oleva muu asjaolu esinemise päevale järgneval tööpäeval.”;

9) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Testamendi või pärimislepingu tõestamise, testamendi või pärimislepingu tühistamise, pärimislepingust taganemise avalduse tõestamise või testamendi, sealhulgas pärimisseaduse § 26 lõikes 2 nimetatud korras hoiule antud testamendi hoiule või hoiult võtmise kohta teeb notar kande järgmiste andmetega:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
3) dokumendi liik ning dokumendi tõestamise või hoiule võtmise kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuse raamatu järgi;
4) notari nimi;
5) testamendi või pärimislepingu asukoht.”;

10) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Testamendi või pärimislepingu tõestamise kohta kande tegemisel lisab notar kandele testamendi või pärimislepingu digitaalselt allkirjastatud ärakirja.”;

11) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „testamendi” sõnaga „tõestamise”;

12) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pärimisregistri kande teeb kohus kande aluseks oleva kohtulahendi jõustumise korral või erikutsega konsulaarametnik vastavalt konsulaarseadusele käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud korras.”;

13) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Kande tegemisel kohtu poolt kantakse pärimisregistrisse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud andmete asemel dokumendi liik, kohtulahendi jõustumise kuupäev ja aasta, kohtuasja number ning dokumendi registreerija nimi.

(32) Erikutsega konsulaarametnik kannab pärimisregistrisse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud notari ametitegevuse raamatu numbri asemel dokumendi numbri ning lõike 1 punktis 4 sätestatud notari nime asemel erikutsega konsulaarametniku nime.”;

14) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Notar teeb pärimislepingu muutmise või lõpetamise kokkuleppe või pärimislepingust taganemise avalduse kohta kande järgmiste andmetega:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
3) pärimisregistrisse kantava dokumendi liik, dokumendi tõestamise kuupäev ja aasta ning number notari ametitegevuse raamatu järgi;
4) notari nimi.”;

15) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teatises märgitakse võimaluse korral kõik koduse testamendi kohta pärimisregistrisse kantavad andmed. Koduse testamendi tegemise, muutmise ja tühistamise kohta kantakse pärimisregistrisse järgmised andmed:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
3) pärandaja aadress;
4) arvele võetava dokumendi liik ning koostamise kuupäev ja aasta;
5) testamendi asukoht;
6) kande tegemist taotleva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood.”;

16) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kohus kannab pärandvara hoiumeetmete rakendamise, muutmise või tühistamise kohta pärimisregistrisse järgmised andmed:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
4) rakendatud hoiumeetmete liik;
5) pärandvara hooldaja nimi ja isiku- või registrikood.”;

17) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Notar teeb pärimismenetluse algatamise kohta pärimisregistrisse kande järgmiste andmetega:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
4) pärimismenetlust alustava avalduse tõestamise kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuse raamatu järgi;
5) notari nimi.”;

18) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Notar teeb pärimistunnistuse tõestamise kohta pärimisregistrisse kande järgmiste andmetega:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja sünniaeg ja -koht ning isikukood;
3) pärandaja surma kuupäev ja aasta;
4) pärimistunnistuse tõestamise kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuse raamatu järgi;
5) pärija ees- ja perekonnanimi;
6) pärija isikukood;
7) notari nimi.

(2) Kui kande pärimistunnistuse väljastamise kohta teeb kohus, kantakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud andmete asemel pärimisregistrisse kohtuasja number ja kohtulahendi jõustumise kuupäev.”;

19) paragrahvi 13 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Notar teeb pärimistunnistuse kehtetuks tunnistamisel pärimisregistrisse kande järgmiste andmetega:”;

20) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Notar kannab pärandvara ühisuse osa võõrandamise kohta pärimisregistrisse tehingu kohta järgmised andmed:
1) pärandaja ees- ja perekonnanimi;
2) pärandaja isikukood;
3) pärimistunnistuse kuupäev, aasta ja number notari ametitegevuse raamatu järgi;
4) osa võõrandanud kaaspärija ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
5) pärandvara ühisusest osa omandaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
6) pärandvara ühisusest omandatud osa suurus;
7) notari nimi.”;

21) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse lauseosa „Kui notar teeb pärimisregistrisse päringu sellise isiku andmete kohta, kelle surma fakti on notar tuvastanud, ja pärimisregistrist selle isiku surmaeg ei nähtu” lauseosaga „Kui notar tuvastab surmafakti isiku suhtes, kes ei ole rahvastikuregistri objektiks”;

22) paragrahvi 16 täiendatakse pärast sõna „muutunud” sõnadega „ja pärandaja ei ole rahvastikuregistri objektiks”;

23) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tehtud” sõnadega „rahvastikuregistrisse või”.

§ 2.  Justiitsministri 19. juuni 2009. aasta määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” § 48 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „surma” sõnadega „, nime muutmise, sünniaja või sünnikoha”.

Andres Anvelt
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json