Teksti suurus:

Kalasadamate investeeringutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2018, 5

Kalasadamate investeeringutoetus

Vastu võetud 28.02.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Kalasadamate investeeringutoetus” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatav tegevus ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–l66), artikli 43 lõike 1 alusel kala lossimiseks kasutatavas sadamas (edaspidi kalasadam) tehtavateks tegevusteks, mis aitavad:
  1) parandada kalapüügitoodete kvaliteeti;
  2) parandada kontrolli kalapüügitoodete kvaliteedi üle ja kalapüügitoodete jälgitavust;
  3) suurendada kalasadama energiatõhusust;
  4) suurendada kalasadama keskkonnasäästlikkust;
  5) parandada kalasadama töötajate tööohutust ja töötingimusi.

  (2) Toetatava tegevuse osaks võivad olla lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalikud järgmised ettevalmistavad tööd:
  1) tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö;
  2) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
  3) taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

  (3) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Toetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

  (1) Omafinantseeringu minimaalne määr on 40 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus on 700 000 eurot taotluse kohta.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblik on järgmine kulu:
  1) ehitise ehitamise või rekonstrueerimise kulu;
  2) kalasadama tegevuseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise kulu;
  3) kalasadama tegevuseks vajaliku tarkvara ostmise ja paigaldamise, sealhulgas tarkvara litsentsi ostmise kulu;
  4) kalasadama akvatooriumi või sissesõidutee süvendamise kulu üks kord ühe kalasadama kohta;
  5) paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud ettevalmistava töö raames tehtud kulu kuni 12 protsendi ulatuses toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest;
  6) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 nimetatud ettevalmistava töö raames tehtud kulu kuni 1000 eurot;
  7) toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu.

  (2) Ettevalmistava töö puhul on abikõlblik üksnes kulu, mille kohta on väljastatud kulutust tõendav dokument mitte varem kui 1. jaanuaril 2018. aastal ja mille eest on täielikult tasutud enne taotluse esitamist.

  (3) Lõikes 1 nimetatud abikõlblik kulu peab olema § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblik on järgmine kulu:
  1) külmhoone ehitamise ja rekonstrueerimise kulu;
  2) kalasadama sissesõidutee ja akvatooriumi süvendamise kulu, kui seda tehakse ilma investeeringuta kalasadama infrastruktuuri;
  3) maa ostmise kulu;
  4) mootorsõiduki ostmise või kapitalirendi kulu;
  5) tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
  6) kulu, mis on tehtud enne Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) taotluse esitamise päeva, välja arvatud ettevalmistava töö kulu;
  7) projekteerimisega seotud kulud ilma sama objekti ehitamiseta projekti raames;
  8) telekommunikatsioonivõrgu, ühisveevärgi, kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- või soojusvõrguga liitumise tasu, välja arvatud juhul, kui see on otseselt seotud tegevuste elluviimisega;
  9) amortisatsioonikulu ja mitterahalised sissemaksed;
  10) tegevuskulu, sealhulgas remondi-, rendi-, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja veokulu;
  11) seadme paigaldamise kulu ilma selle ostmise või kapitalirendikuluta ning kasutatud seadme või vahendi ostmise ja kapitalirendi kulu;
  12) kapitalirendimakse, kui asja omandiõigus ei lähe toetuse saajale üle hiljemalt viimase toetusosa maksmiseks;
  13) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, tasu sularahamakse tegemise eest ja tagatismakse;
  14) omanikujärelevalve tegemise kulu, mille maksumus ületab kolme protsenti ehitamise abikõlblikust maksumusest;
  15) juriidilise konsultatsiooni kulu;
  16) patendi ostmise kulu;
  17) finants- ja kindlustustegevusega seotud kulu, sealhulgas pangatehingutega kaasnev valuuta konverteerimise kulu;
  18) riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
  19) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  20) rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse mittetäitmisel makstav leppetrahv ja viivis;
  21) kohtumenetluse kulu;
  22) reklaamikulu, välja arvatud kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktis 12 sätestatud kohustuse täitmisega kaasnev kulu.

§ 6.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda mittetulundusühing, kelle liikmeks on vähemalt kolm kalandusturu korraldamise seaduse §-s 11 nimetatud tootjaorganisatsiooni, kes on saanud tunnustuse kilu ja räime osas (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust saab taotleda § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks järgmistes kalasadamates: Paldiski Lõunasadam (sadamakood: EEPLS), Veere sadam (sadamakood: EEVEE), Westmeri sadam (sadamakood: EEWST), Mõntu sadam (sadamakood: EEMNT), Lehtma sadam (sadamakood: EELHT), Suursadam (sadamakood: EESUS).

  (3) Taotleja peab olema sadama pidaja või sadamaoperaator sadamaseaduse tähenduses selles kalasadamas, mille arendamiseks toetust taotletakse.

  (4) Taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (5) Maa, millele toetuse raames ehitis ehitatakse, peab olema taotleja omandis, välja arvatud juhul, kui maale on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või kasutusvaldus tähtajaga, mis ei ole lühem kui kümme aastat arvates viimase toetusosa maksmisest.

  (6) Taotleja võib toetuse taotlemise tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

  (7) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le järgmised andmed (edaspidi taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registrikood;
  3) taotleja pangakonto number ja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number;
  4) tegevuskava toetatava tegevuse kohta, milles sisaldub tegevuse põhjendus ja eesmärk, tegevuse elluviimise aeg, kavandatavad investeeringuobjektid kalasadamate kaupa ja tegevuse riskianalüüs;
  5) riikliku maksu maksuvõla olemasolu korral maksuvõla ajatamise ja maksude ajakava kohaselt tasumise kohta Maksu- ja Tolliameti tõend, mis on väljastatud mitte varasema kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuu esimese päeva seisuga;
  6) ehitusloa ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimisel ehitatakse ehitis;
  7) väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest (tehnilistest joonistest), kus muu hulgas kajastuvad kavandatava ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused, ning väljavõte projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega;
  8) paragrahvis 7 nimetatud hinnapakkumused ning § 7 lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus;
  9) dokumendi ärakiri, mis tõendab lõikes 5 nimetatud nõude täitmist;
  10) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;
  11) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

  (8) Taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (9) Toetuse taotlemise tähtaja avalikustab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt kümme tööpäeva.

§ 7.   Hinnapakkumus

  (1) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Taotleja ei või lõikes 1 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames kavandatavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks.

  (3) Taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (4) Taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §‑st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele;
  2) tegevuse põhjendatus, mille puhul hinnatakse, kas projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuste ajakava on realistlik;
  3) taotleja suutlikkus tegevus ellu viia, mille puhul hinnatakse taotleja suutlikkust taotluses kavandatud tegevuse elluviimiseks;
  4) tegevuse kulutõhusus, mille puhul hinnatakse, kas taotluses kavandatud tegevuse eelarve on selge ja mõistlik.

  (3) Kui hinnatakse tegevuse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) üks punkt, kui tegevus aitab kaasa vähemalt ühe § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärgi saavutamisele;
  2) kaks punkti, kui tegevus aitab kaasa rohkem kui ühe § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärgi saavutamisele.

  (4) Kui hinnatakse tegevuse põhjendatust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) üks punkt, kui tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud, kuid tegevuste ajakava ei ole realistlik;
  2) kaks punkti, tegevuse eesmärgipüstitus on põhjendatud ja tegevuste ajakava on realistlik.

  (5) Kui hinnatakse taotleja suutlikkust tegevust ellu viia, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) üks punkt, kui omafinantseeringu olemasolu on tõendatud ja taotlejal või tema liikmel on kogemus kalasadamasse investeeringu tegemisel;
  2) kaks punkti, kui on täidetud punktis 1 nimetatud tingimused ning omafinantseeringu minimaalne määr on ületatud.

  (6) Kui hinnatakse tegevuste kulutõhusust, antakse hindepunkte järgmiselt:
  1) üks punkt, kui tegevuste elluviimise kulud on realistlikud võrreldes sama töö või teenuse turuhindadega;
  2) kaks punkti, kui tegevuste elluviimist planeeritakse minimaalsete kuludega parima tulemuse saavutamiseks.

  (7) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi ja moodustab taotluste paremusjärjestuse, lugedes paremaks sellise taotluse, mis on saanud suurema koondhinde. Taotluse koondhinne saadakse hindepunktide liitmise teel. Võrdse koondhindega taotluste korral eelistatakse varem esitatud taotlust.

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud, sest taotluses sisalduvad mitteabikõlblikud kulud, võib PRIA taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada tingimusel, et saavutatakse tegevuse eesmärgid. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

  (5) PRIA teeb taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peab olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema selle vastu võtnud ja selle eest tasunud.

  (2) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osadena tasumist PRIA-le maksetaotluse ja asjakohased järgmiste dokumentide ärakirjad:
  1) arve või arve-saateleht;
  2) töövõtuleping;
  3) kapitalirendileping koos maksegraafikuga;
  4) kulu tegemist tõendav dokument, sealhulgas maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  5) tehtud töö või teenuse või soetatud vara üleandmise-vastuvõtmise akt;
  6) kulutuste tegemist tõendav muu dokument.

  (3) Kuludokumendi või rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse või pangakonto väljavõtte ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (4) Kui toetusega ehitatakse ehitis, mille kasutamiseks on ehitusseadustiku kohaselt nõutav kasutusluba, tehakse toetuse viimane osamakse üksnes siis, kui ehitise kohta on väljastatud ehitise kasutusluba ehitusseadustikus sätestatud juhtudel.

  (5) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 2 nimetatud dokumentide saamisest.

  (6) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (7) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 11.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu, sealhulgas esitab PRIA-le kõik tehtava investeeringuga seotud kuludokumendid, kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel kalandusturu korraldamise seaduses ja selles määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

  (3) Toetuse saaja peab vähemalt kümne aasta jooksul arvates viimase toetusosa väljamaksmisest:
  1) kasutama kalasadamat, millesse toetuse abil investeeriti, sihtotstarbeliselt kalalaevade teenindamiseks;
  2) tagama võrdsetel alustel sadamateenuste pakkumise kõigile Euroopa Liidu liikmesriikide kalalaevadele;
  3) avalikustama sadamateenuste hinnakirja nii kalasadamas kui ka kalasadama veebilehel;
  4) tagama, et sadamateenuse hind ei ületa keskmist hinda, millega osutatakse sama teenust kalasadamates, mille pidajaks on riigi osalusega äriühingud.

  (4) Toetuse saaja tagab, et tema raamatupidamises on toetatava tegevuse kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad.

  (5) Kuni kümne aasta möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest teavitab toetuse saaja viivitamata PRIA-t kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) toetuse saamise või kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

§ 12.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 13.   Määruse muutmine

  Maaeluministri 24. jaanuari 2018. a määrust nr 5 „2018. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:
„8) kalasadamate investeeringutoetus”. ”

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json