Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2018, 10

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 01.03.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruse nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. detsembri 2009. a määruses nr 186 „Keskkonnaministeeriumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Asekantsleri äraolekul paneb kantsler tema ülesanded teisele asekantslerile või osakonnajuhatajale.“;

2) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) üldosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi asjaajamist ja arhiivitööd, riigihankeid, töövahendite ja inventariga varustamist, sisekommunikatsiooni ning turvapoliitika kujundamist ja elluviimist;“;

3) paragrahvi 23 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) riigivaraosakonna põhiülesanne on kujundada ministeeriumi seisukohti riigivara-, sealhulgas maapoliitikas, ning korraldada ministeeriumi kui riigivara valitseja seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmist ning ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara haldamist ja arvestust;“;

4) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) keskkonnakorralduse osakonna põhiülesanne on korraldada keskkonnaauditi, keskkonnajuhtimissüsteemide, keskkonnahoidlike riigihangete, keskkonnamõju hindamise, keskkonnamõju strateegilise hindamise, keskkonnaseire, keskkonnatasude, keskkonnavastutuse ning ühtse ringmajandus- ja jäätmepoliitika väljatöötamist ja elluviimist;“;

5) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) keskkonnatehnoloogia osakonna põhiülesanne on korraldada maapõue kaitse ja kasutamise, tööstusheite- ja kemikaalipoliitika väljatöötamist ja elluviimist ning ministeeriumis ja tema valitsemisalas hädaolukordade lahendamist;“;

6) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) personaliosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi personalitööd, koolitustegevust, töökeskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutusnõuete täitmist ning ministeeriumi valitsemisala personaliarvestust;“;

7) paragrahvi 23 lõike 2 punktist 13 jäetakse välja sõna „valitsemisala“.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 12. märtsil 2018. a.

(2) Paragrahvi 1 punkt 7 jõustub 1. mail 2018. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json