Teksti suurus:

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2018, 11

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid1

Vastu võetud 18.09.2001 nr 293
RT I 2001, 77, 460
jõustumine 29.09.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.10.2007RT I 2007, 55, 36901.01.2008
24.11.2011RT I, 30.11.2011, 518.12.2011
01.03.2018RT I, 06.03.2018, 921.08.2018

Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 3 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid vastavalt lisale.
[RT I, 06.03.2018, 9 - jõust. 21.08.2018]

§ 2.  Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormide erisus allmaakaevanduses

 (1) Allmaakaevanduses kehtivad käesolevas paragrahvis sätestatud ainete puhul käesoleva määruse lisas sätestatud piirnormidest erinevad piirnormid.

 (2) Allmaakaevanduses on CO piirnorm järgmine:

Aine

Piirnorm 8 tundi

Lühiajalise kokkupuute piirnorm

(CAS-number)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

Süsinikmonooksiid
(630-08-0)

40

35

120

100

 (3) Allmaakaevanduses on NO ja NO2piirnormid järgmised:

Aine

Piirnorm 8 tundi

Lühiajalise kokkupuute piirnorm

(CAS-number)

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

Lämmastikmonooksiid
(10102-43-9)

30

25

60

50

Lämmastikdioksiid
(10102-44-0)

4

2

10

5


[RT I, 06.03.2018, 9 - jõust. 21.08.2018]

§ 3.  Määruse rakendamine

 (1) Paragrahvi 2 lõige 2 kehtib kuni 21. augustini 2020. a.

 (2) Paragrahv 2 kehtib kuni 21. augustini 2023. a.
[RT I, 06.03.2018, 9 - jõust. 21.08.2018]


1 Euroopa Komisjoni direktiiv 91/322/EMÜ soovituslike piirnormide kehtestamise kohta, et rakendada nõukogu direktiivi 80/1107/EMÜ töötajate kaitse kohta ohtude eest, mis tulenevad kokkupuutest keemiliste, füüsikaliste ja bioloogiliste mõjuritega tööl (EÜT L 177, 05.07.1991, lk 22–24); Euroopa Komisjoni direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse esimene loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (EÜT L 142, 16.06.2000, lk 47–50); Euroopa Komisjoni direktiiv 2006/15/EÜ, millega kehtestatakse töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide teine loetelu, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning millega muudetakse direktiive 91/322/EMÜ ja 2000/39/EÜ (ELT L 38, 09.02.2006, lk 36–39); Euroopa Komisjoni direktiiv 2009/161/EL, millega kehtestatakse kolmas loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas, et rakendada nõukogu direktiivi 98/24/EÜ, ning muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ (ELT L 338, 19.12.2009, lk 87–89); Euroopa Komisjoni direktiiv (EL) 2017/164, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide neljas loetelu ja muudetakse direktiive 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ ja 2009/161/EL (ELT L 27, 01.02.2017, lk 115–120).
[RT I, 06.03.2018, 9 - jõust. 21.08.2018]

Lisa Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
[RT I, 06.03.2018, 9 - jõust. 21.08.2018]