Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 1

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 27.02.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 74 lõike 4 alusel ning kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruse nr 29 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruses nr 29 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „ning artikli 68 lõike 1 punkti b” tekstiosaga „, artikli 68 lõike 1 punkti b ning artikli 68a lõike 5”;

2) paragrahvi 7 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „käsundusleping” tekstiosaga „, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas;”

3) paragrahvi 7 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „ametijuhend” tekstiosaga „, milles on kirjeldatud arengukavaga seotud töö- või teenistusülesanded;”

4) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõike 3 punktis 9 nimetatud tööajaarvestust tõendavat dokumenti ei pea esitama juhul, kui töötaja või ametniku tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.”;

5) määruse lisa 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2. Otseste personalikulude kohta esitab toetuse saaja järgmised andmed:
1) ametniku või töötaja nimi;
2) ametniku või töötaja personalinumber majandusarvestuse tarkvaras SAP;
3) tasu töölepingu või käskkirja kohaselt;
4) palgaarvestuse kandenumber;
5) jooksval kuul arvestatud brutotasu;
6) jooksval kuul töötatud töötundide arv;
7) jooksval kuul töötatud tööpäevad;
8) jooksval kuul arengukavaga seotud töö- või teenistusülesande täitmiseks kulunud arvestuslike töötundide arv;
9) jooksval kuul arengukavaga seotud töö- või teenistusülesande täitmiseks töötatud arvestuslike töötatud päevade arv;
10) toetuse osakaal töölepingu või käskkirja kohases tööjõukulude brutosummas;
11) jooksval kuul arengukavaga seotud töö- või teenistusülesande täitmiseks kulunud töötundide arvu osakaal jooksval kuul kõigi töö- või teenistusülesannete täitmiseks kulunud töötundide arvus;
12) toetuse summad jooksval kuul kokku, mis on arvutatud jooksval kuul arengukavaga seotud töö- või teenistusülesande täitmise eest arvestatud personalikuludelt, sealhulgas töötasu, lisatasu, puhkusetasu ja muu seadusest tuleneva hüvitise hüvitamiseks;
13) taotletav sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse, mis on arvutatud jooksval kuul arengukavaga seotud töö- või teenistusülesande täitmise eest arvestatud personalikuludelt;
14) taotletav summa kokku, sealhulgas personalikulud, nendelt arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlusmakse;
15) taotletav kaudsete kulude summa (15 protsenti abikõlblikest otsestest personalikuludest);
16) taotletav toetuse summa kokku, sealhulgas personalikulud, nendelt arvestatud sotsiaalmaks, töötuskindlusmakse ja kaudsed kulud;
17) kulusid tõendavate dokumentide loetelu;
18) märkused.”.

§ 2.  Maaeluministri 8. septembri 2015. a määruse nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus” muutmine

Maaeluministri 8. septembri 2015. a määruses nr 2 „„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „ning artikli 68 lõike 1 punkti b” tekstiosaga „, artikli 68 lõike 1 punkti b ning artikli 68a lõike 5”;

2) paragrahvi 9 lõikes 11 asendatakse sõna „kuupäevaks” sõnaga „tööpäevaks”;

3) paragrahvi 9 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „käsundusleping” tekstiosaga „, milledes on välja toodud toetatava tegevusega seotud tööjõukulude osakaal tööjõukulude brutosummas”;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „ametijuhend” tekstiosaga „, milles on kirjeldatud rakenduskavaga seotud töö- või teenistusülesanded”;

5) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõike 2 punktis 8 nimetatud tööajatabelit ei pea esitama juhul, kui töötaja või ametniku tööjõukulu arvestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 68a lõike 5 kohaselt.”;

6) määruse lisa 1 punkti 2 täiendatakse alapunktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) teave tööjõukulude hüvitamise kohta tegelike kulude või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.07.2018, lk 1–222), artikli 68a lõike 5 alusel.”;

7) määruse lisa 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2. Otseste personalikulude kohta esitab toetuse saaja järgmised andmed:
1) ametniku või töötaja nimi;
2) ametniku või töötaja personalinumber majandusarvestuse tarkvaras SAP;
3) tasu töölepingu või käskkirja kohaselt;
4) palgaarvestuse kande number;
5) jooksval kuul arvestatud brutotasu;
6) jooksval kuul töötatud tööpäevad;
7) jooksval kuul töötatud töötundide osakaal kuu normtöötundides;
8) toetuse summad jooksval kuul kokku, sealhulgas töötasu, lisatasu, puhkusetasu, haigushüvitis;
9) taotletav sotsiaalmaks;
10) taotletav töötuskindlustusmakse;
11) taotletav kaudsete kulude summa (15 protsenti abikõlblikest otsestest personalikuludest);
12) taotletav toetus kokku;
13) kulusid tõendavate dokumentide loetelu;
14) märkused.”.

§ 3.  Rakendussäte

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json