Teksti suurus:

Rahandusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 53 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 2

Rahandusministri 18. detsembri 2014. a määruse nr 53 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord” muutmine

Vastu võetud 27.02.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 11 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 18. detsembri 2014. a määruses nr 53 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus sätestab Maksu- ja Tolliameti kinnitatava tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) koostamise korra, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste (edaspidi koos ühing) nimekirja kandmise ja nimekirjast kustutamise korra.”;

3) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksu- ja Tolliamet kannab ühingu nimekirja otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.”;

5) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõike 7 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse nimekirja kandmise või kandmata jätmise kohta ühingule kirjalikult teatavaks 30 päeva jooksul nimekirja kandmise taotluse esitamisest arvates.”;

7) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hoiatuses märgib Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast kustutamise põhjuse ja õigusliku aluse ning kui lõikes 1 nimetatud puudus on kõrvaldatav, annab selle kõrvaldamiseks 30-päevase tähtaja.”;

8) paragrahvi 5 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 5 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule otsuse tema nimekirjast kustutamise kohta kirjalikult teatavaks pärast 30 päeva möödumist nimekirjast kustutamise hoiatuse esitamise päevast või 30 päeva jooksul puuduste kõrvaldamise tähtaja möödumisest arvates.”;

10) paragrahvi 5 lõikest 7 jäetakse välja tekstiosa „15. juuniks või 15. detsembriks”;

11) paragrahvi 5 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Maksu- ja Tolliamet kustutab ühingu nimekirjast otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.”;

12) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. juulil.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json