Teksti suurus:

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 5

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

Vastu võetud 18.12.2014 nr 53
RT I, 19.12.2014, 14
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2019RT I, 06.03.2019, 201.07.2019

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 11 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab Maksu- ja Tolliameti kinnitatava tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi nimekiri) koostamise korra, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu ning mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste (edaspidi koos ühing) nimekirja kandmise ja nimekirjast kustutamise korra.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 2.   Komisjoni moodustamine ja töökorraldus
[Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 3.   Nimekirja kandmise taotlus

  Nimekirja kandmiseks esitab ühing Maksu- ja Tolliametile taotluse vormil TMIN „Taotlus tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmiseks” (lisa).

§ 4.   Nimekirja kandmine

  (1) Maksu- ja Tolliamet kannab ühingu nimekirja otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (3) Maksu- ja Tolliamet kontrollib esitatud taotluse ja ühingu tegevuse vastavust tulumaksuseaduse §-s 11 sätestatud nimekirja kandmise tingimustele.

  (4) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (5) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (6) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (7) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse nimekirja kandmise või kandmata jätmise kohta ühingule kirjalikult teatavaks 30 päeva jooksul nimekirja kandmise taotluse esitamisest arvates. Otsuses näidatakse selle põhjus ja õiguslik alus.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (8) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (9) Maksu- ja Tolliamet avaldab nimekirja oma veebilehel.

§ 5.   Nimekirjast kustutamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule kirjaliku hoiatuse nimekirjast kustutamise kohta, kui Maksu- ja Tolliameti hinnangul ei vasta ühingu tegevus tulumaksuseaduse § 11 lõikes 2 sätestatud nimekirja kandmise tingimusele või kui ilmneb sama paragrahvi lõikes 4, 7 või 71 nimetatud asjaolu.

  (2) Hoiatuses märgib Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast kustutamise põhjuse ja õigusliku aluse ning kui lõikes 1 nimetatud puudus on kõrvaldatav, annab selle kõrvaldamiseks 30-päevase tähtaja.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (5) Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule otsuse tema nimekirjast kustutamise kohta kirjalikult teatavaks pärast 30 päeva möödumist nimekirjast kustutamise hoiatuse esitamise päevast või 30 päeva jooksul puuduste kõrvaldamise tähtaja möödumisest arvates. Otsuses näidatakse selle põhjus ja õiguslik alus.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (6) Kui ühing ei nõustu Maksu- ja Tolliameti otsusega, on tal õigus esitada vaie 30 päeva jooksul, alates otsuse saamisest. Maksu- ja Tolliamet lahendab vaide 30 päeva jooksul, alates selle saamisest.

  (7) Ühingu enda nimekirjast kustutamise taotluse korral lõikeid 1–6 ei rakendata. Kirjalik taotlus nimekirjast kustutamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (8) Maksu- ja Tolliamet kustutab ühingu nimekirjast otsusega otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 6.   Rakendussäte

  (1) Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  (2) [Kehtetu - RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

Lisa Vorm TMIN
[RT I, 06.03.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json