Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2019, 7

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 11 lõike 1, § 39 lõike 1 ja § 41 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel kuni 25 aastaks või kuni hoone või rajatise valdamise lõppemiseni.”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkti 3 ning lõike 6 punktide 1–3 teises lauses asendatakse arv „25” arvuga „50”;

3) paragrahvi 7 lõike 5 punktide 1 ja 2 teises lauses asendatakse arv „15” arvuga „50”;

4) paragrahvi 103 lõikes 4 asendatakse arv „4” arvuga „5”;

5) paragrahvi 138 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Juriidiline isik esitab töötlemisloa taotlemisel või töötlemisloa kehtivuse pikendamise taotlemisel töötlemisloa taotleja ja pikendaja ankeedi (lisa 9).”;

6) paragrahvi 138 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 138 lõikes 7 asendatakse tekstiosa „1–6” tekstiosaga „1–3, 5 ja 6”;

8) määruse lisa 9 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

9) määruse lisa 10 tunnistatakse kehtetuks;

10) määruse lisa 11 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Urmas Reinsalu
Justiitsminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 9 Riigisaladuse töötlemisloa taotleja ja töötlemisloa kehtivusaja pikendaja ankeet

Lisa 11 Juriidilise isiku riigisaladuse töötlemisloa või selle kehtivuse pikendamise taotleja kirjalik nõusolek

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json