Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” ning keskkonnaministri 7. aprilli 2017. a määruse nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2020, 1

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” ning keskkonnaministri 7. aprilli 2017. a määruse nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm” muutmine

Vastu võetud 03.03.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 ja maapõueseaduse § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruses nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse sõna „instrumentaalmõõdistamine” läbivalt sõnaga „markšeiderimõõdistamine” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõiget 6 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) käesoleva määruse lisas 4 „Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavara kaevandamise mahu aruanne” esitatud vormi täitmisel – maardla nimetus, maardla osa nimetus, maardla registrikaardi number, maavara kaevandamise asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse nimetus.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kaevandatud maa ja selle korrastamise andmed (lisa 4 tabel 1c) esitatakse aruandeperioodi kohta.

(12) Aruandeperiood käesoleva paragrahvi lõike 11 tähenduses on ajavahemik eelmisest markšeiderimõõdistusest andmete esitamise aluseks oleva markšeiderimõõdistuseni.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Määruse rakendamine kaevandatud maa ja selle korrastamise andmete esitamisel

2020. aasta 1. aprillini esitatakse kaevandatud maa ja selle korrastamise andmed kuni 2019. aasta 31. detsembrini kehtinud maapõueseaduse § 82 lõike 3 alusel kehtestatud kaevandatud maa ja selle korrastamise kohta aruande esitamise korras ja vormil.”;

5) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) määruse lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Keskkonnaministri 7. aprilli 2017. a määruse nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm” muutmine

Keskkonnaministri 7. aprilli 2017. a määruses nr 12 „Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded, kaevandatud maa ning selle korrastamise kohta aruande esitamise kord ja aruande vorm ning maa korrastamise akti sisu ja vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise täpsustatud nõuded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta esitatavad nõuded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 80 lõike 10, § 81 lõike 9 ja § 104 lõike 8 alusel.”;

3) määruse 7. jagu tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punktid 1–3, 5 ja 6 jõustuvad 2020. aasta 1. aprillil.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 4 Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavara kaevandamise mahu aruanne

Lisa 5 Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json