Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2020, 11

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.02.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse Eesti Haigekassa seaduse § 2 lõike 24, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 20 lõike 2, § 21 lõigete 61 ja 7 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruse nr 24 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis” muutmine

Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruses nr 24 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikuandmetega teave tuleb esitada järgmiste nakkus- ja parasiithaiguste (edaspidi nakkushaigus) ja seisundite kohta:
1) koolera (A00);
2) kõhutüüfus (A01.0);
3) paratüüfused (A01.1–A01.4);
4) botulism (A05.1);
5) katk (A20);
6) tulareemia (A21);
7) siberi katk (A22);
8) difteeria (A36);
9) meningokokknakkus (A39);
10) äge poliomüeliit (A80);
11) marutõbi (A82);
12) lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud (A90–A99);
13) leetrid (B05);
14) trihhinelloos (B75);
15) äge lõtv halvatus (G61.0);
16) punetised (B06; P35.0);
17) harva esinevad või taas ilmunud ja uued nakkushaigused (SARS, rõuged, epideemiline tähniline tüüfus, Q-palavik, gripiviiruse uue tüübi põhjustatud nakkushaigus ja teised);
18) salmonelloos (A02);
19) shigelloos (A03);
20) enterohemorraagilise E. coli nakkus (A04.3);
21) kampülobakterenteriit (A04.5);
22) jersinioos (Y. enterocolitica enteriit A04.6);
23) soole muud täpsustatud bakter- ja viirusnakkused (A04.7; A04.8; A05.0; A05.2–A05.8; A08.1–A08.3; A08.5);
24) rotaviirusenteriit (A08.0);
25) giardiaas (lambliaas) (A07.1);
26) krüptosporidioos (A07.2);
27) brutselloos (A23);
28) leptospiroos (A27);
29) leepra (A30);
30) listerioos (A32; P37.2);
31) teetanus (A33–A35);
32) läkaköha (A37.0);
33) sarlakid (A38);
34) pneumokokknakkus (Streptococcus pneumoniae tekkene septitseemia A40.3; pneumokokkmeningiit G00.1; Streptococcus pneumoniae tekkene kopsupõletik J13);
35) H. influenzae nakkus (Haemophilus influenzae septitseemia A41.3; Haemophilus influenzae tekkene meningiit G00.0; Haemophilus influenzae tekkene kopsupõletik J14; täpsustamata paikme Haemophilus influenzae nakkus A49.2);
36) leegionärihaigus (A48.1);
37) süüfilis (A50–A53);
38) gonokokknakkus (A54);
39) suguliselt levivad klamüüdiahaigused (A55–A56);
40) Lyme’i tõbi (A69.2);
41) Creutzfeldti-Jakobi tõbi (A81.0);
42) puukentsefaliit (A84);
43) muud viirusentsefaliidid ja meningiidid (A85; A87);
44) tuulerõuged (B01);
45) viirushepatiidid (B15–B19);
46) mumps (B26);
47) tuberkuloos (A15–A19);
48) HIV-tõbi (AIDS) (B20–B22; B23.2; B23.8; B24);
49) HIV-nakkus (B23.0; B23.1; Z21);
50) malaaria (B50–B54);
51) kaasasündinud toksoplasmoos (P37.1);
52) ehhinokokoos (B67);
53) difüllobotriaas (B70.0);
54) amöbiaas (A06);
55) erlihhioos (A79.8);
56) ornitoos (psittakoos) (A70).

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nakkushaigused ja seisundid peavad olema laboratoorselt kinnitatud, välja arvatud juhul, kui:
1) esitatakse nakkushaiguse kahtluse teatis;
2) tegemist on punktides 31 (teetanus), 33 (sarlakid), 41 (Creutzfeldti-Jakobi tõbi) ja 44 (tuulerõuged) nimetatud juhuga;
3) haigus on diagnoositud kliiniliste tunnuste alusel;
4) haigus on diagnoositud epidemioloogilise seose alusel tingimusel, et eelnev haigusjuht on laboratoorselt kinnitatud.

(3) Tervishoiuteenuse osutaja edastab tervise infosüsteemi:
1) nakkushaiguse kahtluse teatise andmed käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–17 nimetatud nakkushaiguse või seisundi esinemise kahtluse korral, välja arvatud punkti 12 alamjaotus A98.5 (neerusündroomiga hemorraagiline palavik);
2) nakkushaiguse teatise andmed käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nakkushaiguse või seisundi esinemise korral, välja arvatud punktid 47 (tuberkuloos), 48 (HIV-tõbi) ja 49 (HIV-nakkus);
3) HIV teatise andmed käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 48 (HIV-tõbi) ja 49 (HIV-nakkus) nimetatud nakkushaiguse või seisundi esinemise korral.

(4) Mikrobioloogia labor edastab tervise infosüsteemi saatekirja vastuse:
1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–17 nimetatud nakkushaiguse või seisundi tekitaja (välja arvatud punkti 12 alamjaotus A98.5) ja määruse lisa punktis 34 (Enterobacterales sp karbapeneem R) nimetatud nakkustekitaja tuvastamise kohta;
2) kõikide uuringumeetoditega saadud positiivsete uuringutulemuste ja antimikroobse tundlikkuse määramise tulemuste kohta käesoleva määruse lisas nimetatud nakkustekitajate suhtes.

(5) Nakkushaiguste valdkonna referentlabor edastab tervise infosüsteemi saatekirja vastuse referentuuringute tulemuste kohta.

(6) Kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstlik ekspert koostab teatise lahangul avastatud nakkushaiguse kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–6 nimetatud teatis või saatekirja vastus edastatakse tervise infosüsteemi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 591 lõike 3 alusel kehtestatud tähtajal ja § 592 lõike 2 alusel kehtestatud andmekoosseisus.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 ja lõike 4 punktis 1 nimetatud kohustuse võib täita, teavitades Terviseametit telefoni või e-posti teel, kui see on tervishoiuteenuse osutaja või kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstliku eksperdi hinnangul kiireim viis andmete edastamiseks, arvestades kahtlustatava haiguse või seisundi tõsidust ja leviku potentsiaali.

(9) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 3–6 nimetatud kohustuse täitmiseks ei ole võimalik teatist või saatekirja vastust objektiivsetel põhjustel tervise infosüsteemi edastada, esitatakse asjakohased andmed Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel. Sellisel juhul edastab mikrobioloogia labor ja nakkushaiguste valdkonna referentlabor andmed järgmises koosseisus:
1) andmete esitaja ees- ja perekonnanimi, telefon ja e-post ning labori nimi ja aadress;
2) andmete registreerimise koht ja kuupäev;
3) nakkushaige isikukood, ees- ja perekonnanimi, vanus ja sugu;
4) andmed diagnoosi ja nakkustekitaja kohta (saatediagnoos, nakkustekitaja liik ja alamliik);
5) andmed uurimismaterjali ja uurimismaterjali saatja kohta (uurimismaterjali võtmise kuupäev ja nimetus, uurimismaterjali saatva tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning asutuse nimi);
6) andmed uuringumeetodi ja -tulemuse ning tehtud analüüsi kohta ja märkused uuringutulemuse kohta;
7) laborianalüüsi ja referentlabori kood;
8) andmed antimikroobse tundlikkuse kohta (antibiootikum, uurimistulemus ja väärtus);
9) muu uuringuga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

(10) Nakkushaiguse teatis, HIV teatis ja saatekirja vastus edastatakse tervise infosüsteemi esimesel võimalusel alates objektiivse põhjuse äralangemisest.”;

2) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab Terviseametile üks kord nädalas või teeb tervise infosüsteemi andmelao vahendusel kättesaadavaks andmed ülemiste hingamisteede ägedatesse viirusnakkustesse (J00, J02, J04, J05 ja J06) ja grippi (J09–J11) haigestunute kohta järgmiselt:
1) tervishoiuteenuse osutaja andmed (asutuse nimi ja aadress);
2) ajavahemik nädalates;
3) kinnitatud gripijuhtumite arv (kogu riigis ja maakonniti, sugu ja vanuserühm);
4) kinnitamata gripijuhtumite arv (kogu riigis ja maakonniti, sugu ja vanuserühm);
5) ÄRH juhtumite arv (kogu riigis ja maakonniti, sugu ja vanuserühm).”;

4) paragrahvi 4 lõike 5 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Tervishoiuteenuse osutaja teavitab Terviseametit elektroonselt e-posti või muu andmevahetuskanali kaudu esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks, igast intensiivraviosakonnas laboratoorselt kinnitatud gripi (J10) haigusjuhust järgmises andmekoosseisus:”;

5) määrust täiendatakse §-ga 5 järgmises sõnastuses:

§ 5. Üleminekusäte

(1) Tervishoiuteenuse osutaja edastab käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud teatise tervise infosüsteemi hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a. Kuni nimetatud tähtajani sisestatakse teatise andmed nakkushaiguste registrisse või edastatakse nakkushaiguse kahtluse teatise andmed Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel ning nakkushaiguse teatise ja HIV teatise andmed paberil või e-posti teel.

(2) Mikrobioloogia labor ja nakkushaiguste valdkonna referentlabor edastab vastavalt käesoleva määruse § 1 lõikes 4 või 5 nimetatud saatekirja vastuse tervise infosüsteemi hiljemalt 31. detsembrist 2020. a. Kuni 31. detsembrini 2021. a sisestatakse asjakohased andmed nakkushaiguste registrisse käesoleva määruse § 1 lõikes 9 kehtestatud andmekoosseisus või edastatakse Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel.

(3) Kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstlik ekspert edastab käesoleva määruse § 1 lõikes 6 nimetatud teatise tervise infosüsteemi ajast, kui kohtuekspertiisiasutusele on tervishoiuteenuste korraldamise seaduses kehtestatud juurdepääs tervise infosüsteemile teatiste edastamiseks. Kuni nimetatud õiguse tekkimiseni sisestatakse teatise andmed nakkushaiguste registrisse või edastatakse nakkushaiguse kahtluse teatise andmed Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel ning nakkushaiguse teatise ja HIV teatise andmed paberil või e-posti teel.

(4) Käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud andmete kättesaadavus tervise infosüsteemist tagatakse Terviseametile alates 1. septembrist 2020. a. Kuni nimetatud tähtajani esitab tervishoiuteenuse osutaja Terviseametile andmed ülemiste hingamisteede ägedatesse viirusnakkustesse ja grippi haigestunute kohta käesoleva määruse § 4 lõikes 2 kehtestatud andmekoosseisus paberil või e-posti teel.”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruse nr 25 „Nakkushaiguste registri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruses nr 25 „Nakkushaiguste registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab registrile viivitamata järgmised tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud teatised:
1) nakkushaiguse kahtluse teatis;
2) nakkushaiguse teatis;
3) HIV teatis.

(2) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab registrile viivitamata mikrobioloogia labori edastatud saatekirja vastuselt kõikide positiivsete uuringutulemuste andmed, välja arvatud HIV puhul, järgmises andmekoosseisus:
1) teatise esitaja ja labori andmed (täitja nimi, telefon, e-post, labori nimi ja aadress);
2) teatise registreerimise koht ja täitmise kuupäev;
3) nakkushaige isikukood, ees- ja perekonnanimi, vanus ja sugu;
4) andmed diagnoosi ja nakkustekitaja kohta (saatediagnoos, nakkustekitaja liik ja alamliik);
5) andmed uurimismaterjali ja uurimismaterjali saatja kohta (uurimismaterjali võtmise kuupäev ja nimetus, uurimismaterjali saatva tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning asutuse nimi);
6) andmed uuringumeetodi ja -tulemuse ning tehtud analüüsi kohta ja märkused uuringutulemuse kohta;
7) laborianalüüsi ja referentlabori kood;
8) andmed antimikroobse tundlikkuse kohta (antibiootikum, uurimistulemus ja väärtus);
9) muu uuringuga otseselt seotud asjakohane ja oluline info.

(3) Tervise infosüsteemi vastutav töötleja edastab registrile viivitamata nakkushaiguste valdkonna referentlabori edastatud saatekirja vastuselt kõikide positiivsete uuringutulemuste andmed käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmekoosseisus. HIV puhul edastatakse registrile vaid HIV referentlabori edastatud andmed.

(4) Andmete edastamisel e-posti teel kasutatakse digitaalallkirja e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduses sätestatud korras. Teabevahetus riiklike andmekogude ja infosüsteemide vahel toimub vastavalt avaliku teabe seaduse ja selle alusel kehtestatud nõuetele.”;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 7 asendatakse sõna „sumakuupäev” sõnaga „surmakuupäev”;

3) paragrahvi 8 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vastutav töötleja kannab paberil, telefoni või e-posti teel esitatud teatiselt andmed registrisse kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest.

(2) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

(3) Kui vastutav töötleja avastab ebaõiged andmed, on ta kohustatud teavitama andmete algset esitajat andmete parandamise ja muutmise vajadusest. Ebaõiged andmed suletakse kuni kande parandamiseni.

(4) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on registri vastutaval töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid.

(5) Registrisse kantud andmete muutumise korral esitab andmete esitaja vastutavale töötlejale uued andmed, mille alusel parandatakse registri kanne kahe tööpäeva jooksul.”;

5) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse järelevalve tegijale, kui sellekohane õigus tuleneb õigusaktist, ja andmete esitajale tema andmete piires.

(2) Registri andmetele juurdepääsu õigus on lisaks vastutavale töötlejale ka andmekogu arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

(3) Vastutav töötleja tagab sisemise töökorraldusega registri andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele ning väljastab kolmandatele isikutele registri andmeid isikustatud kujul üksnes juhul, kui selleks on olemas õiguslik alus ja eesmärk ei ole saavutatav muul moel. Registri vastutav töötleja peab isikuandmete töötlemisel tagama nende eesmärgipärase ja minimaalse töötlemise.

(4) Registrist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

(5) Vastutav töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registri andmete põhjal koostatud statistilistele ülevaadetele isikustamata kujul.”;

6) paragrahvi 16 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud andmed edastatakse tervise infosüsteemist registrile hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a.”;

7) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmiselt:

„(3) Paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed edastatakse tervise infosüsteemist registrile hiljemalt 31. detsembrist 2021. a. Kuni nimetatud tähtajani sisestab mikrobioloogia labor ja nakkushaiguste valdkonna referentlabor andmed nakkushaiguste registrisse või edastab andmed Terviseametile paberil, telefoni või e-posti teel.

(4) Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7 alusel sätestatud teavitamiskohustuse täitmiseks tagatakse juurdepääs registrile järgmiselt:
1) mikrobioloogia laborile ja nakkushaiguste valdkonna referentlaborile kuni 31. detsembrini 2021. a;
2) tervishoiuteenuse osutajale kuni 31. jaanuarini 2021. a;
3) kohtuekspertiisiasutuse kohtuarstlikule eksperdile ajani, kui kohtuekspertiisiasutusele võimaldatakse sel eesmärgil juurdepääs tervise infosüsteemile tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 27–29 järgmises sõnastuses:

„27) nakkushaiguse kahtluse teatis;
28) nakkushaiguse teatis;
29) HIV teatis.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 27–29 järgmises sõnastuses:

„(27) Nakkushaiguse kahtluse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 27.

(28) Nakkushaiguse teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 28.

(29) HIV teatise andmekoosseis on toodud määruse lisas 29.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 27–29 nimetatud teatised esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 31. jaanuarist 2021. a.”;

4) määrust täiendatakse lisadega, mis on käesoleva määruse lisad 1–3.

§ 4.  Tervise- ja tööministri 10. aprilli 2019. a määrus nr 37 „Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” muutmine

Tervise- ja tööministri 10. aprilli 2019. a määruse nr 37 „Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” § 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 24–26 järgmises sõnastuses:

„24) nakkushaiguse kahtluse teatis;
25) Nakkushaiguse teatise andmekoosseis;
26) HIV teatise andmekoosseis.”.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Nakkushaiguse kahtluse teatise andmekoosseis

Lisa 2 Nakkushaiguse teatise andmekooseis

Lisa 3 HIV teatise andmekoosseis

/otsingu_soovitused.json