Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 23. juuli 2014. a määruse nr 49 „Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2020, 12

Tervise- ja tööministri 23. juuli 2014. a määruse nr 49 „Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise kord” muutmine

Vastu võetud 03.03.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 28 lõike 2 alusel.

Tervise- ja tööministri 23. juuli 2014. a määruses nr 49 „Laevapere liikme toidunormid ja toitlustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määrust ei kohaldata alla 24 meetri pikkuse kalalaeva laevapere liikmete toitlustamise korraldamisel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva määruse § 3 lõigetes 1–3 ning § 8 lõigetes 2 ja 3 sätestatut kohaldatakse alla 24 meetri pikkusele kalalaevale. Nõudeid ei kohaldata alla 24 meetri pikkusele kalalaevale:
1) mis jääb merele vähem kui 24 tunniks või
2) mille puhul kalurid sadamas laeva pardal ei ööbi.”;

3) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 nõukogu direktiiv (EL) 2017/159, millega rakendatakse Euroopa Liidu põllumajandusühistute üldise liidu (Cogeca), Euroopa Transporditöötajate Föderatsiooni (ETF) ja Euroopa Liidu kalandusettevõtete riiklike organisatsioonide ühenduse (Europêche) vahel 21. mail 2012 sõlmitud kokkulepe, mis käsitleb Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2007. aasta kalandustöö konventsiooni rakendamist (ELT L 25, 31.01.2017, lk 12–35).”.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json