Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2021, 1

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023“ muutmine

Vastu võetud 05.03.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruses nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse arv „80,9“ arvuga „123,46“;

2) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:
„12) töötasu jätkutoetus seoses COVID-19 haiguse tõkestamise piirangutega (edaspidi töötasu jätkutoetus).“;

3) määruse 2. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 192 järgmises sõnastuses:

§ 192. Töötasu jätkutoetus seoses COVID-19 haiguse tõkestamise piirangutega

(1) Töötasu jätkutoetust makstakse Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud äriühingule, välismaa äriühingu filiaalile, mittetulundusühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale (edaspidi ettevõtja), kelle tegevus on Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ punktiga 2014 kehtestatud piirangutest tulenevalt 2021. aasta märtsis märkimisväärselt häiritud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse märkimisväärseks häireks loetakse olukorda, kus ettevõtja Maksu- ja Tolliametis deklareeritud käive või mittekäibemaksukohustuslastel tulu on 2021. aasta märtsis vähenenud vähemalt 50% võrreldes ajavahemiku 2019. aasta detsember kuni 2020. aasta veebruar keskmise käibe või tuluga. Keskmise käibe või tulu leidmiseks summeeritakse 2019. aasta detsembri kuni 2020. aasta veebruari käive või tulu ja jagatakse kolmega.

(3) Füüsilisest isikust ettevõtja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse märkimisväärseks häireks loetakse olukorda, kus füüsilisest isikust ettevõtja 2020. aasta ettevõtlustulu summa, millelt ei ole tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamisi, on Maksu- ja Tolliametile esitatud 2020. aasta tuludeklaratsiooni alusel vähenenud 50% võrreldes 2019. aasta ettevõtlustulu summaga, millelt ei ole tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamisi.

(4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatule peab ettevõtja vastama järgmistele tingimustele:
   1) ta on 2021. aasta märtsis rakendanud töötajale töölepingu seaduse § 35, mille tulemusena töötaja tööaeg on vähenenud, või ta on 2021. aasta märtsis vähendanud töölepingu seaduse § 37 alusel töötasu. Käesolevas punktis nimetatud tingimust ei kohaldata füüsilisest isikust ettevõtjale, kes taotleb toetust iseendale;
   2) tema põhitegevusala kood äriregistris on 1. märtsi 2021. a seisuga käesoleva määruse lisas nimetatud tegevusala kood. Kui ettevõtja põhitegevusala kood ei vasta 1. märtsi 2021. a seisuga käesoleva määruse lisas nimetatud tegevusala koodile, võib töötukassa erandkorras maksta töötasu jätkutoetust ka ettevõtjale, kelle puhul on töötukassa hinnanud ettevõtja põhjendatud taotluse ja esitatud tõendite põhjal, et ettevõtja tegelik põhitegevusala vastab lisas nimetatud tegevusaladele;
   3) tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
   4) taotlemise hetke seisuga puuduvad tal riiklike maksude maksuvõlad või need on ajatatud.

(5) Töötasu jätkutoetust saab taotleda töötaja eest, kellel on taotluse esitamise ajal kehtiv töösuhe ning kelle tööle asumise kuupäev töötasu jätkutoetust taotleva tööandja juures on hiljemalt 1. oktoober 2020. a, kelle tööaega või töötasu on vähendatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 4 punktile 1 ja kelle kohta on hiljemalt samal kuupäeval tehtud töötamise registrisse töötamise alustamise kanne.

(6) Töötukassa maksab tööandjale töötasu jätkutoetust ühe töötaja kohta kuni 60% brutosummana töötaja ühe kuu keskmisest töötasust, seejuures:
   1) arvutatakse töötaja ühe kuu keskmine töötasu ajavahemiku 2020. aasta oktoober kuni detsember kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsiooni vormi TSD lisadel 1 ja 2 deklareeritud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete alusel. Töötaja keskmise ühe kuu töötasu leidmiseks summeeritakse 2020. aasta oktoobri kuni detsembri isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed ja jagatakse kolmega. Deklaratsiooni parandusi, mille hüvitise saaja on teinud pärast 1. märtsi 2021. a, toetuse suuruse arvutamisel arvesse ei võeta;
   2) toetust makstakse brutosummana kuni 1000 eurot ühe töötaja kohta, millele lisandub toetuselt arvutatud tööandja töötuskindlustusmakse ja sotsiaalmaks, kui tööandja on kohustatud töötaja eest sotsiaalmaksu tasuma;
   3) koos käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud summaga ei või töötukassa makstav toetus ületada töötaja 2021. aasta märtsi töötasu. Tööandja arvutab välja töötaja 2021. aasta märtsi töötasu ja esitab selle kohta andmed töötukassale. 

(7) Tööandja on kohustatud enne taotluse esitamist maksma töötajale, kelle eest makstakse töötasu jätkutoetust, brutotöötasu vähemalt 200 eurot, millele lisandub tööandja töötuskindlustusmakse ja sotsiaalmaks, kui tööandja on kohustatud töötaja eest sotsiaalmaksu tasuma. Tööandja on kohustatud maksma töötajale välja töötasu jätkutoetuse, mille on tema eest maksnud töötukassa.

(8) Füüsilisest isikust ettevõtjale on toetuse suurus iseendale taotlemisel ühekordne 2021. aastal kehtiv Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. Füüsilisest isikust ettevõtja töötaja kohta arvutatakse toetus käesoleva paragrahvi lõigete 5–7 alusel.

(9) Ettevõtjal ei ole õigust taotleda ja ta tagastab töötasu jätkutoetuse täies ulatuses töötaja kohta, kui töötaja töösuhe lõpetati ajavahemikul 1. märts 2021. a kuni 31. mai 2021. a koondamise tõttu töölepingu seaduse § 89 või § 90 alusel.

(10) Füüsilisest isikust ettevõtjal ei ole õigust taotleda ja ta tagastab töötasu jätkutoetuse täies ulatuses, kui ta peatas või lõpetas tegevuse ajavahemikul 1. märts 2021. a kuni 31. mai 2021. a.

(11) Töötasu jätkutoetuse taotlemiseks esitab ettevõtja avalduse töötukassale.

(12) Ettevõtja peab avalduses märkima andmed ja lisama dokumendid, sealhulgas:
   1) oma nime, registrikoodi, pangakonto ja aadressi või e-posti aadressi;
   2) kinnituse ja tõendid käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud brutotöötasu väljamaksmise kohta;
   3) tõendid käibe või tulu muutuse kohta, sealhulgas käibemaksukohustuslase puhul 2021. aasta märtsi käibedeklaratsiooni;
   4) füüsilisest isikust ettevõtja 2020. aasta tuludeklaratsiooni;
   5) andmed 2021. aasta märtsi brutotöötasu ja tööandja töötuskindlustusmakse kohta ning sotsiaalmaksu andmed iga töötaja kohta;
   6) kinnituse, et ta vastab toetuse saamise tingimustele.

(13) Töötukassa nõudel esitab ettevõtja töötasu jätkutoetuse määramiseks ja kontrollimiseks vajalikud lisaandmed ja neid tõendavad dokumendid.

(14) Töötasu jätkutoetuse maksmiseks saab avaldusi esitada alates 1. aprillist 2021. a kuni 3. maini 2021. a.“;

4) paragrahvi 25 lõikes 13 asendatakse tekstiosa „§-s 191“ tekstiosaga „§-des 191 ja 192“;

5) määrust täiendatakse lisaga „Töötasu jätkutoetust saavate ettevõtjate põhitegevusala koodid äriregistris“ (lisatud).

§ 2.   Määruse kehtivus

  Määruse § 1 punktid 2, 3 ja 5 kehtivad kuni 31. juulini 2021. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Töötasu jätkutoetust saavate ettevõtjate põhitegevusala koodid äriregistris

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json