Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 06.03.2024, 4

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” muutmine

Vastu võetud 29.02.2024 nr 10

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 59 lõike 4 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” muutmine

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruses nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punktis 3 asendatakse tekstiosa „§-de 209, 210, 2601” tekstiosaga „§-de 209, 2091, 210, 2601”;

2) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Taotlusvooru korraldamise otsuses võib ette näha ühe projekti toetuse maksimaalse ja minimaalse suuruse.”;

3) paragrahvi 14 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) see vastab selle asja kohta kehtivatele nõuetele;”;

4) paragrahvi 15 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üldkulu on abikõlblik maksimaalselt 5% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest, kui projekti põhirahastuse tingimustest ei tulene teisiti.”;

5) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Projekti üldkuludeks loetakse järgmised kulud:
1) kontoritarvete ja -mööbli ostmise, rentimise, hooldamise ja remondi kulud;
2) sidekulud, seahulgas interneti-, telefoni- ja postikulud;
3) infotehnoloogia kulud, sealhulgas tark- ja riistvara, kontoritehnika ostmise ja rentimise ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldamise ja remondi kulud;
4) kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristamise kulud;
5) projekti administreerimiseks vajalike ruumide rendikulud;
6) valveteenuse kulud;
7) projekti administratiivse personali (raamatupidaja, personalispetsialist, IT spetsialist, teised projekti abistavad töötajad) tööjõukulud.

(32) Üldkulu ei pea dokumentaalselt tõendama.”;

6) paragrahvi 16 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Kui käesoleva määruse valdkondlikke programme reguleerivatest sätetest ei tulene teisiti, ei ole abikõlblikud järgmised kulud:”;

7) paragrahvi 19 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 22 lõike 4 punktist 2 jäetakse välja sõnad „õppepäeva ja”;

9) paragrahvi 22 lõike 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) mitteformaalset keskkonnaharidust pakkuvate keskkonnahariduskeskuste üleriigilise võrgustiku arendamine;”;

10) paragrahvi 22 lõike 6 punktist 2 jäetakse välja sõnad „projektide või”;

11) paragrahvi 23 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja saab olla kool, huvikool või keskkonnahariduskeskus, kelle juures on tegutsenud loodus- ja keskkonnavaldkonna huviringid vähemalt taotlemisele eelneval kahel õppeaastal.”;

12) paragrahvi 23 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) loodus- ja keskkonnakaitse valdkonna valitsusväliste organisatsioonide toetamine.”;

14) paragrahvi 24 lõike 4 punktis 3, § 25 lõigetes 2–4 ja § 41 lõikes 6 asendatakse sõnad „poollooduslike koosluste” ja „poollooduslike elupaikade” sõnaga „pärandniitude”;

15) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Loodus- ja keskkonnakaitse valdkonna valitsusväliste organisatsioonide toetamiseks toetatakse tegevusi nagu huvikaitse, loodushariduse edendamine, valdkonna ekspertarvamuste ja analüüside koostamine, siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö, katusorganisatsiooni liikmete tegevustoetuste jagamine ning täiendkoolituste korraldamine loodus- ja keskkonnakaitse valdkonnas.”;

16) paragrahvi 25 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Seminaride, koolituste ja muude sarnase eesmärgiga tegevuste korraldamisel ning infomaterjalide väljaandmisel on toetus kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest. Loodus- ja keskkonnakaitse valdkonna valitsusväliste organisatsioonide toetamise alamprogrammi tegevuste toetus on kuni 100% projekti abikõlblikest kuludest.”;

17) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Loodus- ja keskkonnakaitse valdkonna valitsusväliste organisatsioonide toetamise alamprogrammi projektides on üldkulu määraks maksimaalselt 15% abikõlblikest tööjõukuludest ja ühe projekti maksimaalne suurus on kuni 35% alamprogrammi aastaeelarvest.”;

18) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Käesoleva määruse § 29 lõike 3 punktis 4 nimetatud tegevuste elluviimisel on toetuse saaja oma töötajate täienduskoolitusega seotud kulu abikõlblik.”;

19) paragrahvi 30 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 32 lõikes 7 asendatakse arv „2 000 000” arvuga „1 000 000”;

21) paragrahvi 34 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 34. Taotlusvooru korraldamine

(1) Taotlusvoor korraldatakse toetatava tegevuse põhjal tähtajalise või tähtajatuna ja see märgitakse taotlusvooru korraldamise otsuses.

(2) Informatsioon taotlusvooru kohta avaldatakse SA KIK veebilehel:
1) tähtajalise taotlusvooru korral vähemalt 30 päeva enne taotluste esitamise tähtpäeva;
2) tähtajatu taotlusvooru korral vähemalt 30 päeva enne taotlusvooru avamist.”;

22) paragrahvi 34 lõiked 21–10 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahv 341 tunnistatakse kehtetuks;

24) määrust täiendatakse §-dega 342–344 järgmises sõnastuses:

§ 342. Taotluse koostamine ja esitamine

(1) Projekti taotlus koostatakse ja esitatakse SA KIK taotluste sisestamiseks ettenähtud infosüsteemis SA KIK kehtestatud taotlusvormidel.

(2) Taotlusest peab selguma projekti eesmärk ja tulemus ning tegevuste seotus käesoleva määruse asjakohase programmi toetatavate tegevustega ja nimetatud toetuse andmise eesmärgiga.

(3) Taotlusele tuleb lisada SA KIK nõutud dokumendid, mille nimekiri avaldatakse SA KIK veebilehel.

(4) Taotluse võib esitada ühes voorus samade tegevuste kohta vaid ühte valdkondlikusse programmi.

(5) SA KIK võib nõuda taotluses esitatu täpsustamist. Samuti võib SA KIK nõuda taotlejalt põhjendatult muude lisatingimuste täitmist või dokumentide esitamist, mis on vajalikud projekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks ja teostatavuse hindamiseks.

(6) Tähtajalise taotlusvooru korral tuleb taotlus esitada taotlusvooru korraldamise otsuses märgitud tähtpäevaks. Sellest tähtpäevast hiljem esitatud taotlus jäetakse läbi vaatamata.

(7) Tähtajatu taotlusvooru korral:
1) esitab taotleja taotluse pärast taotlusvooru väljakuulutamist ja enne taotlusvooru sulgemist;
2) menetletakse taotlused nende laekumise järjekorras;
3) nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse kuni eelarve ammendumiseni;
4) teatab SA KIK eelarve ammendumisel oma veebilehel taotlusvooru sulgemisest.

§ 343. Taotluse nõuetele vastavuse kontroll

(1) SA KIK kontrollib taotluste nõuetele vastavust 30 tööpäeva jooksul:
1) taotluste esitamise tähtajast arvates tähtajalise taotlusvooru korral;
2) taotluse esitamisest arvates tähtajatu taotlusvooru korral.

(2) Taotlus tunnistatakse nõuetele mittevastavaks, kui:
1) taotletav tegevus ei vasta valdkondliku programmi toetatavale tegevusele või seda tegevust ei ole taotlusvoorus avatud;
2) taotleja või taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
3) taotleja ei paranda taotluse puudusi selleks antud lisatähtaja jooksul.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel teeb SA KIK taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

(4) Taotluse menetleja ja taotluse suhtes otsuse tegija ei või olla isik, kes on jõustunud kohtuotsuse alusel süüdi mõistetud ametialases süüteos või karistusseadustiku §-de 209–212, 2172 või 280 alusel ning kelle karistusandmeid ei ole karistusregistri seaduse alusel kustutatud ja arhiivi kantud.

§ 344. Taotluste eelhindamine

(1) Taotlusvooru korraldamise otsuses võib ette näha, et toetuse taotlemine toimub kahes etapis – eelhindamine ja lõpphindamine. Sellisel juhul valitakse eelhindamisel lihtsustatud alustel välja edasisse hindamisse sobilikud prioriteetsed projektid.

(2) Eelhindamise kohaldamisel nähakse taotlusvooru korraldamise otsuses ette, millised dokumendid ja andmed esitatakse taotlemisel selles etapis ning milliste kriteeriumide alusel valitakse välja prioriteetsed projektid, mis suunatakse lõpphindamisele.

(3) Eelhindamise tulemuste kohta tehakse põhjendatud otsus.

(4) Eelhindamisel prioriteetseks tunnistatud projektide kohta esitatakse taotlusvooru täiemahuline taotlus kõigi nõutavate lisadega ning taotlusi menetletakse käesolevas määruses sätestatud korras.”;

25) paragrahvi 37 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) SA KIK otsustab taotluse rahastamise 80 tööpäeva jooksul:
1) taotluste esitamise tähtajast arvates tähtajalise taotlusvooru korral;
2) taotluse esitamisest arvates tähtajatu taotlusvooru korral.

(12) Taotluse rahastamise otsuse tegemise tähtaega pikendatakse taotluse puuduste kõrvaldamiseks määratud aja võrra.”;

26) paragrahvi 41 lõigetes 2–4 asendatakse läbivalt arv „5000” arvuga „10 000” ja arv „20 000” arvuga „30 000”;

27) paragrahvi 43 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja on kohustatud projekti muudatuse kooskõlastama SA-ga KIK, kui toetuse saaja soovib projektis muuta:
1) tegevust või selle ulatust, seahulgas jätta tegevuse ära või lisada uue tegevuse;
2) tegevuse eelarvet enam kui 20%, välja arvatud projektide korral, mille abikõlblike kulude summa on väiksem kui 10 000 eurot;
3) muid osasid, mis oleksid mõjutanud taotluse hindamise tulemust;
4) algus- või lõpptähtaega;
5) tegevuste elluviimiseks sõlmitud hankelepingut.”;

28) paragrahvi 43 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 43 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata projekti muudatuste põhjendused esitatakse projekti lõpparuandes.”;

30) paragrahvi 44 lõikest 3 jäetakse välja esimene lause.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punkt 4 jõustub 2024. aasta 1. juulil.

Kristen Michal
Minister

Antti Tooming
Elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json