Teksti suurus:

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2011/2012. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2011, 6

Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2011/2012. õppeaastal

Vastu võetud 01.04.2011 nr 12

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 84 lõike 2, „Kutseõppeasutuse seaduse” § 34 lõike 2 ning „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 28 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppeasutuste riikliku järelevalve prioriteedid ning temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2011/2012. õppeaastal.

§ 2.  Järelevalve teostajad

  Temaatilist riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ja gümnaasiumide (edaspidi üldhariduskoolid) ning kutseõppeasutuste õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab õppeasutuse asukohajärgne maavanem.

§ 3.  Järelevalve prioriteedid

  Järelevalve prioriteedid 2011/2012. õppeaastal on toodud lisas 1.

2. peatükk Järelevalve teostamine 

§ 4.  Järelevalve aeg, teostajad, õppeasutuste valim ning järelevalve kestus õppeasutuses

  (1) Järelevalve aja ning seda teostavad ametnikud ja kaasatavad eksperdid määrab maavanem.

  (2) Järelevalve teostajate ning järelevalvesse kaasatud ekspertide kvalifikatsioon peab vastama haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud nõuetele.

  (3) Õppeasutused, kus 2011/2012. õppeaastal järelevalvet teostatakse, on loetletud lisas 2.

  (4) Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni kaheksa tööpäeva.

  (5) Õppe- ja kasvatustegevust vaadeldakse järelevalve ajal õppeasutuse juhi või tema määratud isiku juuresolekul.

§ 5.  Õppeasutuse teavitamine järelevalvest

  Järelevalve ajast teavitab järelevalve teostaja õppeasutust, tema pidajat, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgset kohalikku omavalitsust 15. septembriks 2011. a.

§ 6.  Järelevalve metoodika

  Järelevalves kasutatakse järgmisi meetodeid:
  1) statistiliste ja finantsaruannete, õpitulemuste ning muu kogutud teabe analüüsimine, sh Eesti Hariduse Infosüsteemis kajastuvate andmete analüüsimine ja kontrollimine;
  2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle analüüsimine;
  3) vestlused õppeasutuse töötajate, hoolekogu (nõukogu) liikmete, lastevanemate, õpilaste (laste) ning õppeasutuse pidaja, riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse esindajaga;
  4) tutvumine õppeasutuse õpi- ja kasvukeskkonnaga, sh õppe- ja kasvatustegevustega.

3. peatükk Järelevalve tulemuste esitamine 

§ 7.  Järelevalve tulemuste vormistamine

  (1) Järelevalve tulemused vormistatakse eraldi õiendiga iga õppeasutuse kohta.

  (2) Õiendis esitatavad andmed on toodud lisades 3–6.

  (3) Kõik õiendis kajastuvad andmed peavad olema õppeasutuses kontrollitud.

§ 8.  Õiendi projekti edastamine õppeasutusele

  (1) Maavanem edastab õppeasutusele õiendi projekti 15 tööpäeva jooksul õppeasutuses järelevalve lõpetamise päevast arvates.

  (2) Õppeasutus võib 3 tööpäeva jooksul teha ettepanekuid õiendi täpsustamiseks.

§ 9.  Õiendi allkirjastamine, kinnitamine ja edastamine

  (1) Õiendile kirjutavad alla kõik järelevalves osalenud ametnikud.

  (2) Õiendi kinnitab maavanem.

  (3) Maavanem edastab õiendi ametlikult kinnitatud ärakirja digiallkirjastatult või postiga õppeasutusele, õppeasutuse pidajale, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 60 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve alustamise päevast arvates.

§ 10.  Koondkokkuvõte

  (1) Iga õppeaasta 20. juuniks esitab maavanem Haridus- ja Teadusministeeriumile digiallkirjastatult eraldi koondkokkuvõtted õppeasutuste kohta, kus on analüüsitud järelevalve tulemusi maakondade kaupa.

  (2) Koondkokkuvõttes esitatakse olukorra kirjeldus, analüüs ja koondtabelid lisades 3–5 toodud andmetest lähtudes. Koolieelsete lasteasutuste koondkokkuvõttes esitatavad andmed on toodud lisas 3, üldhariduskoolide kohta lisas 4 ning kutseõppeasutuste kohta lisas 5. Koondkokkuvõtet ei esitata, kui valimisse kuulub maakonnas ainult üks õppeasutus.

§ 11.  Ettekirjutuse täitmisest teavitamine

  Ettekirjutuse adressaat esitab õiendis ettenähtud tähtaja jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumile ning maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2011. a.

Tõnis Lukas
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa 1 Riikliku järelevalve prioriteedid 2011/2012. õppeaastal

Lisa 2 Õppeasutused, kus teostatakse 2011/2012. õppeaastal temaatilist riiklikku järelevalvet

Lisa 3 Lasteasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed

Lisa 4 Üldhariduskoolide kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed

Lisa 5 Kutseõppeasutuste kohta koostatavas õiendis ja koondkokkuvõttes esitatavad andmed

Lisa 6 Õiendis esitatavad andmed

/otsingu_soovitused.json