Teksti suurus:

Riigietendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2011, 9

Riigietendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 31.03.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse „Etendusasutuse seaduse” § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigietendusasutuse (edaspidi etendusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss (edaspidi konkurss).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja juhul, kui etendusasutuse direktori ametikoht on vakantne või kui sellel ametikohal töötava isikuga sõlmitud tähtajalise töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui üks aasta, kuid vähemalt kuus kuud.

  (3) Konkursi kuulutab välja kultuuriminister käskkirjaga.

§ 2.  Nõuded konkursil osalejale

  (1) Konkursil osaleja (edaspidi kandidaat) teadmised, oskused ja kogemused peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) kõrgharidus;
  2) eesti keele oskus ametikohal töötamiseks nõutud tasemel ja võõrkeelte oskus;
  3) etendusasutuse juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine;
  4) majandusalased üldteadmised ja teadmised riigiasutuse eelarve koostamisest;
  5) juhtimispõhimõtete tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus, oskus planeerida tööprotsessi ja korraldada alluvate tööd;
  6) hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel.

  (2) Kultuuriministril on õigus esitada igal üksikul juhul kandidaadile täiendavaid nõudeid, mis tulenevad konkreetse etendusasutuse spetsiifikast.

§ 3.  Konkursiteade

  (1) Pärast konkursi väljakuulutamist avaldab Kultuuriministeerium selle kohta teate (edaspidi konkursiteade) üleriigilise levikuga ajalehes arvestusega, et kandidaadile jääks avalduse esitamiseks aega vähemalt viisteist tööpäeva konkursiteate avaldamisest arvates.

  (2) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) etendusasutuse nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) kontaktisiku kontaktandmed.

§ 4.  Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks Kultuuriministeeriumile järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus;
  3) haridust tõendava dokumendi koopia;
  4) ametikohale vastavust tõendavate muude dokumentide koopiad;
  5) kandidaadi tegevuskava etendusasutuse direktorina;
  6) kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

  (2) Konkursist saavad osa võtta need kandidaadid, kelle avaldus koos nõutud dokumentidega on saabunud Kultuuriministeeriumisse konkursiteates nimetatud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtajaliselt esitatuks.

  (3) Kandidaadil, kelle avaldus on Kultuuriministeeriumis registreeritud, on õigus saada Kultuuriministeeriumist ja etendusasutusest lisateavet etendusasutuse kohta.

§ 5.  Konkursikomisjon

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab kultuuriminister käskkirjaga hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks konkursikomisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Käskkirjas määratakse komisjoni esimees, aseesimees ja hääleõiguseta sekretär.

  (3) Komisjoni liikmed määratakse Kultuuriministeeriumi ametnike, etendusasutuse loomenõukogu liikmete, asjaomaste mittetulundusühingute esindajate, samuti teiste valdkonna asjatundjate hulgast.

§ 6.  Komisjoni otsused

  (1) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  (2) Komisjoni kõigi liikmete nõusolekul võib käesoleva määruse § 7 lõikes 1 ja § 13 lõikes 2 nimetatud koosoleku läbi viia elektrooniliselt.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja üle poole komisjoni liikmetest. Komisjoni koosolek on kinnine.

  (4) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kõigi kohalviibivate komisjoniliikmete häälte enamusega, välja arvatud käesoleva määruse § 11 lõikes 1 sätestatud otsuste tegemisel, mil komisjon võib otsuse teha salajasel hääletusel.

  (5) Komisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks.

  (6) Häälte võrdsel jagunemisel avalikul hääletamisel otsustab komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe, hääl. Häälte võrdsel jagunemisel salajasel hääletamisel korraldatakse uus hääletusvoor. Kui salajasel kordushääletamisel ei saanud kandidaat vajalikku häälteenamust, loobub komisjon kandidaadi esitamisest.

  (7) Komisjoni koosolekud protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 7.  Komisjoni esimene koosolek

  (1) Komisjoni esimese koosoleku kutsub komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, kokku ühe kuu jooksul avalduste esitamise tähtpäevast arvates.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid edastab komisjoni sekretär komisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni esimese koosoleku toimumist.

  (3) Komisjoni esimesel koosolekul:
  1) kuulatakse ära komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe, ülevaade saabunud avaldustest;
  2) otsustatakse kandidaatide esitatud dokumentide alusel nende kandidaatide konkursile lubamine, kes ei ole esitanud kõiki nõutavaid dokumente, ning vajaduse korral puuduste kõrvaldamiseks tähtaja andmine;
  3) määratakse vestlusvooru läbiviimise meetod, mis võib olla eelkõige küsitlemine, test või eelnimetatud ühiselt;
  4) määratakse kandidaatide vestlusele kutsumise järjekord ja ajakava;
  5) otsustatakse ekspertide kaasamise vajadus;
  6) otsustatakse muud komisjoni pädevusse kuuluvad küsimused, mida komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, või komisjon peavad vajalikuks.

§ 8.  Konkursi läbiviimise voorud

  Konkurss viiakse läbi kolmes voorus. Need on dokumendivoor, vestlusvoor ja hindamisvoor.

§ 9.  Dokumendivoor

  (1) Esimesel koosolekul viib komisjon esitatud dokumentide alusel läbi dokumendivooru juhul, kui kandidaadid on esitanud kõik vajalikud dokumendid või kui komisjon on otsustanud dokumentide esitamiseks täiendavat tähtaega mitte anda.

  (2) Dokumendivooru lõpus võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada vestlusvooru;
  2) mitte lubada vestlusvooru.

  (3) Kandidaadile, keda ei lubatud komisjoni otsusega konkursile, kuna ta ei esitanud kõiki nõutavaid dokumente, või ei lubatud dokumendivoorust vestlusvooru, teatab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, sellekohasest põhjendatud otsusest kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 10.  Vestlusvoor

  (1) Vestlusvooru lubatud kandidaadile teatab komisjoni sekretär kirjalikult taasesitatavas vormis vestlusvooru toimumise aja ja koha arvestusega, et kandidaat saaks teate kätte vähemalt viis tööpäeva enne vestlusvooru toimumise päeva.

  (2) Enne küsitlemise või testi algust tutvustab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  (3) Kandidaadil on õigus:
  1) anda küsitlemise või testi käigus lisaks komisjoni poolt küsitule täiendavaid selgitusi ning saada komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
  2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
  3) saada teada tema kohta tehtud otsus.

  (4) Kandidaati ei avalikustata, kui ta ei ole andnud selleks nõusolekut.

  (5) Kandidaat osaleb komisjoni koosolekul ainult tema küsitlemise või testi ajal.

  (6) Kaasatud eksperdid võivad osaleda komisjoni koosolekul kandidaatide küsitlemise või testi ajal ning avaldada komisjonile oma arvamuse.

  (7) Vestlusvooru lõpus võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) lubada hindamisvooru;
  2) mitte lubada hindamisvooru;
  3) tunnistada mitteilmunuks.

  (8) Komisjon otsuse kohaselt võib vestlusvoorule kohe järgneda hindamisvoor.

  (9) Mitme võrdse kandidaadi korral võib komisjoni otsusel korraldada enne hindamisvooru täiendava vestlusvooru.

  (10) Hindamisvooru mittelubatud ja mitteilmunuks tunnistatud kandidaatidele teatab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, sellekohasest otsusest kirjalikult taasesitatavas vormis kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 11.  Hindamisvoor

  (1) Hindamisvooru lõpus teeb komisjon iga kandidaadi kohta ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks.

  (2) Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi, kes esitatakse kultuuriministrile töölepingu sõlmimiseks.

  (3) Kui hääletamisel ei kogunud ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, viib komisjon samal päeval läbi kordushääletamise vähemalt kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Kui ka kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub komisjon kandidaadi esitamisest.

  (4) Kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees:
  1) teatab igale hindamisvooru lubatud kandidaadile kirjalikult taasesitatavas vormis tema kohta hindamisvooru lõpus tehtud otsuse;
  2) teatab kultuuriministrile komisjoni otsuse ja esitab andmed valitud kandidaadi kohta töölepingu sõlmimiseks, lisades kandidaadi poolt komisjonile esitatud dokumentide koopiad.

§ 12.  Valituks osutunud kandidaadiga töölepingu sõlmimine

  (1) Kultuuriminister sõlmib komisjoni poolt esitatud kandidaadiga töölepingu kümne tööpäeva jooksul komisjoni otsuse tegemise päevast arvates.

  (2) Kultuuriminister ei sõlmi temale esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) isik loobub kirjaliku avaldusega etendusasutuse direktori ametikohast;
  2) ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  3) isik ei ole ilmunud määratud ajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks päevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

§ 13.  Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks juhul, kui selles osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui komisjon loobus kandidaadi esitamisest kultuuriministrile töölepingu sõlmimiseks.

  (2) Käesoleva määruse § 12 lõikes 2 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel kutsub komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, komisjoni kokku ja komisjon teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) valib konkursil osalenuist uue kandidaadi ja esitab kultuuriministrile töölepingu sõlmimiseks;
  2) teeb kultuuriministrile ettepaneku uue avaliku konkursi väljakuulutamiseks.

§ 14.  Vaidlustamine

  Kui kandidaat leiab, et konkursi läbiviimise käigus on rikutud tema õigusi või piiratud vabadusi, on tal õigus esitada kaebus halduskohtusse „Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud tingimustel ja korras.

§ 15.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 10. juuli 2003. a määrus nr 11 „Riigietendusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” (RTL 2003, 86, 1262) tunnistatakse kehtetuks.

Laine Jänes
Minister

Siim Sukles
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json