Teksti suurus:

Eesti Spordimuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2012
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2011, 10

Eesti Spordimuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 31.03.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja „Muuseumiseaduse” § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesti Spordimuuseum

  (1) Eesti Spordimuuseum (edaspidi ESM) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) ESM juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) ESM-il on 35 mm läbimõõduga pitsat, millel on väikese riigivapi kujutis ja seda ümbritsev kiri „EESTI SPORDIMUUSEUM”, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.  ESM-i asukoht

  ESM asub Tartus. ESM-i postiaadress on Rüütli 15, 51007 Tartu. ESM-i struktuuriüksuse, mis ei paikne muuseumi aadressil, asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 3.  ESM-i põhiülesanne

  (1) ESM-i põhiülesanne on Eesti maa ja rahva ajalooga seotud kehakultuuri- ja spordialaste materjalide kogumine, säilitamine, uurimine, vahendamine ning eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

  (2) ESM:
  1) kogub süstemaatiliselt ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega Eesti rahva, maa ja riigi ajalooga seotud kehakultuuri- ja spordialaseid materjale ekspeditsioonide, ostude, annetuste ja kaastöö kaudu;
  2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist ning vajadusel konserveerimist ja restaureerimist;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, meedia, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
  5) juhendab keskmuuseumina metoodiliselt teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
  6) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse, koostab ja kirjastab monograafiaid, muuseumijuhte, katalooge, õppematerjale ning muid muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  7) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
  8) annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
  9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega või kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

  (3) ESM koostab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga, teadus-, kogumis-, säilitus- ja näitusepoliitika ning muu tegevuse plaanid lähtuvalt ESM põhiülesandest. Plaanid kinnitab direktor ja esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

  (4) ESM-il on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4.  ESM-i kogu

  (1) ESM komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Kultuuriväärtusega asjade museaalina arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

  (2) Museaalid on jagatud alakogudesse, mis üheskoos moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt „Muuseumiseadusele”.

  (3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab peavarahoidja koos kogude haldajatega ning kinnitab direktor. Muuseumikogu täiendamine lähtub ESM-i arengukavast ja sellega kooskõlas olevast kogumispoliitikast.

  (4) Muuseumikogu täiendamine ostu teel toimub ostukomisjoni otsusega. Ostukomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga. Ostukomisjoni juhib peavarahoidja.

3. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 5.  Direktor

  ESM-i juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6.  Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib ESM-i tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab ESM-ile pandud ülesannete ning ESM-i tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kinnitab ESM-i struktuuriüksuste koosseisu ja ametikohtade arvu;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ESM-i töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;
  4) määrab töötajate tööjaotuse, töötasud, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;
  5) esindab ESM-i, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  6) käsutab kooskõlas õigusaktidega ESM-i valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
  7) annab välja käskkirju ja volikirju;
  8) kinnitab seadusega kehtestatud korras ESM-i töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra ning muud ESM-i sisesed eeskirjad;
  9) kinnitab piletite ning muude ESM-i poolt osutatavate teenuste hinnad;
  10) hoiab ESM-i pitsatit ja määrab kindlaks selle kasutamise korra;
  11) täidab muid, seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga talle pandud ülesandeid.

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud töötaja.

§ 7.  ESM-i struktuuriüksused

  (1) ESM-i struktuuri kuuluvad järgmised osakonnad ja allüksused:
  1) kogude osakond, mille põhiülesanded on kogude sihipärane täiendamine, museaalide kirjeldamine, süstematiseerimine, arvestuse ja andmebaaside pidamine, loomine ning täiendamine, korrashoid ja säilitamine, laenutamine, uurijate teenindamine ja reproteenuste korraldamine, koostöös haldusosakonna ning arendusosakonnaga museaalide säilitamis- ja eksponeerimistingimuste tagamine ning kontroll, erialane teaduslik ja metoodiline töö. Kogude osakonna tööd juhib peavarahoidja;
  2) arendusosakond, mille põhiülesanded on arendusprojektide algatamine ja koordineerimine, ESM-i arengukava koostamine ja täiendamine, ESM-i näitusetegevuse ja pedagoogilise töö korraldamine, avalike ürituste korraldamine ning ESM-i reklaami-, turundus- ja teavitustöö korraldamine. Arendusosakonna tööd juhib arendusjuht;
  3) teadussekretär, kelle põhiülesanded on ESM-i trükiste ja väljaannete kava koostamine, koordineerimine ja toimetamise korraldamine, tööplaanide ja aruannete koostamine, spordi- ja museoloogiaalaste konverentside, seminaride jmt ürituste korraldamine, välissuhete koordineerimine, koostöös arendusosakonnaga näituste, ürituste ja pedagoogilise töö kavandamine, teaduslik ettevalmistamine ja organiseerimine;
  4) haldusosakond, mille põhiülesanded on ESM-i töökeskkonna, kinnistu, tehnilise taristu arendamine ning korrashoid, ESM-i varustamine ülesannete täitmiseks vajalike vahenditega, ehitus-, hooldus- ja remonditööde organiseerimine ning abipersonali töö korraldamine. Haldusosakonna tööd juhib haldusjuht;
  5) Otepää Talispordimuuseum, mille põhiülesanded on peamiselt Eesti talisporti puudutava ainese tutvustamine, koostöös kogude osakonnaga vastavasisulise materjali kogumine, koostöös arendusosakonnaga või iseseisvalt näituste, avalike ürituste ning pedagoogilise töö korraldamine, koostöö korraldamine paikkondlike spordi- ja turismiobjektidega. Otepää Talispordimuuseumi tööd juhib selle juhataja;
  6) administratsioon, mille ülesanne on ESM-i üldjuhtimine, personali- ja sekretäritöö, raamatupidamine ja finantsarvestus ning dokumendihaldus, samuti teabe levitamine ning koordineerimine nii muuseumi siseselt kui ka avalikkusele.

  (2) ESM-i struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes, mille kinnitab direktor.

§ 8.  ESM-i nõukoda

  ESM-i põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse ESM-i nõukoda. Nõukoja koosseisu ja pädevuse kinnitab direktor.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja kontroll 

§ 9.  Vara ja finantseerimine

  (1) ESM-i valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub „Riigivaraseaduses” või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) ESM-i tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

  (3) ESM-i eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 10.  Aruandlus ja kontroll

  (1) ESM peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) ESM-i finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 11.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  ESM-i ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 1. aprilli 1998. a määrus nr 11 „Eesti Spordimuuseumi põhimääruse kinnitamine” (RTL 1998, 147, 561; 2003, 100, 1510) tunnistatakse kehtetuks.

Laine Jänes
Minister

Siim Sukles
Kantsler

/otsingu_soovitused.json