Teksti suurus:

Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2011, 11

Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 31.03.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja „Muuseumiseaduse” § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesti Arhitektuurimuuseum

  (1) Eesti Arhitektuurimuuseum (edaspidi EAM) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) EAM juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) EAM-il on 35 mm läbimõõduga pitsat, millel on kolme erikujulise kaare kujutis ja seda ümbritsevad sõnad „Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Arhitektuurimuuseum”, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.  EAM-i asukoht

  EAM asub Tallinnas. EAM-i postiaadress on Ahtri 2, 10151 Tallinn.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 3.  EAM-i põhiülesanne

  (1) EAM-i põhiülesanne on Eesti arhitektuuriga seotud materjalide kogumine, säilitamine, uurimine, vahendamine ning eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

  (2) EAM:
  1) kogub süstemaatiliselt ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega Eesti arhitektuuri arengut kajastavaid materjale ekspeditsioonide, ostude, annetuste ja kaastöö kaudu;
  2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist ning vajadusel konserveerimist ja restaureerimist;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, meedia, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
  5) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse, koostab ja kirjastab monograafiaid, muuseumijuhte, katalooge, õppematerjale ning muid muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
  7) annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
  8) juhendab keskmuuseumina metoodiliselt teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
  9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega või kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

  (3) EAM koostab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga, teadus-, kogumis-, säilitus- ja näitusepoliitika ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesandest. Plaanid kinnitab direktor ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

  (4) EAM-il on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4.  EAM-i kogu

  (1) EAM komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Kultuuriväärtusega asjade museaalina arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

  (2) Museaalid on jagatud alakogudesse, mis üheskoos moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt „Muuseumiseadusele”.

  (3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab peavarahoidja koos teadurite ning kinnitab direktor. Muuseumikogu täiendamine lähtub kogumispoliitikast.

  (4) Muuseumikogu täiendamine ostu teel toimub ostukomisjoni otsusega. Ostukomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.

3. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 5.  Direktor

  EAM-i juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6.  Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib EAM-i tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab EAM-ile pandud ülesannete ning EAM-i tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kinnitab struktuuriüksuste koosseisu ja ametikohtade arvu;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud EAM-i töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;
  4) määrab töötajate tööjaotuse, töötasud, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;
  5) esindab EAM-i, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  6) käsutab kooskõlas õigusaktidega EAM-i valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
  7) annab välja käskkirju ja volikirju;
  8) kinnitab seadustega kehtestatud korras EAM-i töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra ning muud EAM-i sisesed eeskirjad;
  9) kinnitab piletite ning muude EAM-i poolt osutatavate teenuste hinnad;
  10) hoiab EAM-i pitsatit ja määrab kindlaks selle kasutamise korra;
  11) täidab muid, seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga talle pandud ülesandeid.

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud töötaja.

§ 7.  Peavarahoidja

  Peavarahoidja:
  1) korraldab kultuuriväärtusega asjade museaalina arvelevõtmist ja säilitamist;
  2) vastutab muuseumikogu seisundi eest;
  3) viib muuseumikogus läbi regulaarseid inventuure;
  4) korraldab museaalide andmete sisestamist elektroonilisse andmebaasi;
  5) tagab EAM-is vastavalt võimalustele nõuetekohased säilitamistingimused.

§ 8.  EAM-i struktuur

  EAM on osakondadeta ja allüksusteta terviklik organisatsioon.

§ 9.  EAM-i nõukoda

  EAM-i põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse EAM-i nõukoda. Nõukoja koosseisu ja pädevuse kinnitab direktor.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja kontroll 

§ 10.  Vara ja finantseerimine

  (1) EAM-i valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub „Riigivaraseaduses” või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) EAM-i tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

  (3) EAM-i eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 11.  Aruandlus ja kontroll

  (1) EAM peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) EAM-i finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

5. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  EAM-i ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrus nr 21 „Eesti Arhitektuurimuuseumi põhimääruse kinnitamine” (RTL 1998, 261, 1066) tunnistatakse kehtetuks.

Laine Jänes
Minister

Siim Sukles
Kantsler

/otsingu_soovitused.json