Teksti suurus:

Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord

Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2011, 12

Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

Vastu võetud 25.03.2003 nr 4
RTL 2003, 46, 677
jõustumine 14.04.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.01.2005RTL 2005, 11, 9021.01.2005
17.02.2006RTL 2006, 20, 33905.03.2006
20.03.2007RTL 2007, 27, 47806.04.2007
04.04.2007RTL 2007, 31, 55521.04.2007
19.11.2008RTL 2008, 96, 132601.01.2009
09.04.2009RTL 2009, 35, 45019.04.2009
23.07.2010RT I 2010, 53, 34306.08.2010
17.09.2010RT I 2010, 68, 51401.01.2011
28.03.2011RT I, 06.04.2011, 109.04.2011

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 3 lõike 2 alusel ja «Strateegilise kauba seaduse» § 1 lg 21 alusel.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus reguleerib Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvatele asutustele ja Kaitseliidule (edaspidi asutus) teenistusülesannete täitmiseks ettenähtud relvade (edaspidi sõjaväerelvad) käitlemist ning Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvatelt asutustelt sõjaväerelvade ja laskemoona Sise-, Justiits- ja Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele tasuta kasutamiseks üleandmist (edaspidi üleandmine) ning kaitseväele, Kaitseliidule või välisriigi relvajõududele kuuluva või neile mõeldud lahingutehnika ja muu kaitseotstarbelise erivarustuse (edaspidi lahingutehnika) väljavedu kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua ja sissevedu.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (2) Sõjaväerelvade käitlemine käesoleva määruse tähenduses on sõjaväerelvade ja laskemoona soetamine, hoidmine, kandmine, edasitoimetamine, vedu, sisse- ja väljavedu, võõrandamine, valmistamine, hävitamine või sõjaväerelvade ümbertegemine, parandamine, lammutamine, laskekõlbmatuks muutmine ja laenutamine.
[RT I, 06.04.2011, 1 - jõust. 09.04.2011]

 (3) Käesolevat määrust ei kohaldata Kaitseliidu omandis olevate sõjaväerelvade ja laskemoona soetamisele, sõjaväerelvade valmistamisele, ümbertegemisele, parandamisele ja lammutamisele.

 (4) Asutuse juhil või kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksuse ülemal (edaspidi struktuuriüksuse ülemal) on õigus anda asutuse või struktuuriüksuse siseselt täiendavaid juhiseid sõjaväerelvade käitlemise korraldamiseks.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 2.  Sõjaväerelvade üle arvestuse pidamine

  Sõjaväerelvade arvestust peetakse Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2002. a määrusega nr 134 "Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" asutatud "Sõjaväerelvade riiklikus registris".

§ 3.  Dokumentidele esitatavad nõuded

  Käesolevas määruses sätestatud load, otsused, aktid ja arvestusdokumendid vormistatakse kirjalikult.

§ 4.  Sõjaväerelvade ja laskemoona arvestusdokumendid

 (1) Asutuses ja struktuuriüksuses peavad olema järgmised sõjaväerelvade ja laskemoona arvestusdokumendid:
 1) «Sissetulnud relvadokumentide registreerimise raamat» (lisa 1), milles registreeritakse asutusse või struktuuriüksusesse sissetulnud sõjaväerelvade ja laskemoona saatedokumendid;
 2) «Väljastatud relvadokumentide registreerimise raamat» (lisa 2), milles registreeritakse asutusest või struktuuriüksusest väljastatud sõjaväerelvade ja laskemoona saadedokumendid, samuti asutusesisesed või struktuuriüksusesisesed sõjaväerelvi ja laskemoona käsitlevad dokumendid (aktid, saatelehed jms);
 3) «Relvade ja laskemoona saateleht» (lisa 3), mille alusel sõjaväerelvad ja laskemoon paigutatakse asutusesiseselt või struktuuriüksuse siseselt ümber, väljastatakse asutusest või struktuuriüksusest ja võetakse vastu. Saatelehed vormistatakse vähemalt kahes eksemplaris, millest üks jääb väljastajale, teine vastuvõtjale;
 4) «Relvade ja laskemoona arvelevõtmise raamat» (lisa 4), milles tehakse sõjaväerelvade ja laskemoona saatelehtede alusel vastav sissekanne ning märgitakse sissetulnud ja väljaläinud relvade ja laskemoona nimetus, kogus ja maksumus;
 5) «Relvade numbrilise arvestuse raamat» (lisa 5), milles vastuvõetud sõjaväerelvad viivitamatult registreeritakse;
 6) «Relvade ja laskemoona väljaandmise, tagastamise ja hoiulevõtmise raamat» (lisa 6), milles märgitakse väljaantud või tagastatud sõjaväerelva nimetus ja number, laskemoona liik ja kogus ning andmed isikliku relva ja laskemoona hoiulevõtmise ja tagastamise kohta;
 7) «Relvaruumi tabel» (lisa 7), milles näidatakse relvaruumis hoitavate sõjaväerelvade ja laskemoona kogus kaliibrite ja markide (tüüpide) kaupa, kappide arv ja järjekorranumbrid. «Relvatuumi tabelile» kirjutab alla asutuse või struktuuriüksuse juhi poolt volitatud isik ja ainult nimetatud isikul on õigus teha tabelis muudatusi ning parandusi, kinnitades neid oma allkirjaga;
 8) «Kapis hoitavate relvade nimekiri» (lisa 8), milles näidatakse relvaruumi kapis või relvapüramiidis hoitavate relvade nimekiri;
 9) «Relvade ja laskemoona kontrollraamat» (lisa 9), milles näidatakse sõjaväerelvade ja laskemoona kontrollimise tulemused;
 10) «Relva asenduskaart» (lisa 10), mille alusel võidakse väljastada sõjaväerelva ja laskemoona ning mida hoitakse väljaantud sõjaväerelva hoiukohas (pesas).
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (2) Lõike 1 punktides 1, 2, 4–6 nimetatud arvestusdokumentide lehed peavad olema nummerdatud ja köidetud selliselt, et mis tahes lehe eemaldamine või asendamine ei oleks visuaalselt tuvastatavaid jälgi jätmata võimalik. Raamatu lõpus peab olema relvuri allkirjaga kinnitatud sissekanne: «Raamatus on ... nummerdatud lehte».
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (3) Lõikes 2 nimetatud arvestusdokumentidele antakse asutuse või struktuuriüksuse dokumentide loetelu registreerimisnumber. Raamatu esikaane paremasse ülemisse nurka kirjutatakse registreerimisnumber ja tehakse märge «Riigisaladuse seaduse ja salastatud välisteabe seaduses» või «Avaliku teabe seaduses» või nende alusel antud õigusaktides kehtestatud korras.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (4) Lõike 1 punktides 1–2 ja 5 nimetatud arvestusdokumente säilitatakse 25 aastat, punktides 3–4 ja 6–10 nimetatud arvestusdokumente 10 aastat viimase sissekande tegemise kuupäevast arvates.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

§ 5.  Relvur

 (1) Asutuse juht määrab käskkirjaga vastutava isiku (edaspidi relvur), kes korraldab ja kontrollib sõjaväerelvade ja laskemoona käitlemist asutuses, üleandmist ning täidab käesoleva määrusega ning teiste õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

 (11) Struktuuriüksuse juht määrab käskkirjaga vastutava isiku, kes korraldab ja kontrollib sõjaväerelvade ja laskemoona käitlemist struktuuriüksuses ning täitab käesoleva määrusega ning teiste õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

 (2) Relvuri pikemaajalisel äraolekul või teenistusest vabastamisel kuni uue relvuri määramiseni määrab asutuse või struktuuriüksuse juht käskkirjaga relvuri asendaja.

 (3) Relvuriks või tema asendajaks võib määrata isiku, kes on läbinud väljaõppe relvade ja laskemoona ning vastavate õigusaktide tundmise kohta. Vastavat välja- ning täiendusõpet korraldab asutuse või struktuuriüksuse juht.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 6.  Käitlemise nõuete täitmine

 (1) Õppustel, õppelaskmistel ning teenistuse korraldamisel on kõik vastutavad isikud kohustatud tagama sõjaväerelvade ja laskemoona käitlemise nõuete täitmise. Vastavat välja- ning täiendusõpet korraldab asutuse või struktuuriüksuse juht.

 (2) Sõjaväerelvade või laskemoona käitlemise nõuete rikkumisest tuleb teavitada viivitamatult asutuse või struktuuriüksuse juhti.

 (3) Sõjaväerelva või laskemoona kadumise korral viiakse asutuse või struktuuriüksuse juhi käskkirja alusel läbi uurimine asjaolude selgitamiseks. Kuriteokahtluse korral tehakse avaldus kriminaalasja algatamiseks.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 7.  Alaline komisjon

 (1) Sõjaväerelvade ja laskemoona käitlemist ning üleandmist reguleerivate õigusaktide täitmise kontrollimiseks moodustab asutuse või struktuuriüksuse juht käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise alalise komisjoni, mille üks liige peab olema relvur.

 (2) Moodustatud komisjon kontrollib vähemalt kaks korda aastas relvade ja laskemoona käitlemist ning üleandmist reguleerivate õigusaktide täitmist ning esitab vajadusel asutuse või struktuuriüksuse juhile ettepanekud avastatud puuduste kiireks kõrvaldamiseks. Sõjaväerelvade ja laskemoona kontrollimise tulemused kantakse «Relvade ja laskemoona kontrollraamatusse».
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 8.  Sõjaväerelvade ja lahingutehnika käitlemise load
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (1) Sõjaväerelvade ning vastava laskemoona soetamine, võõrandamine, valmistamine, hävitamine või sõjaväerelvade ümbertegemine, parandamine väljaspool asutusi, lammutamine või laskekõlbmatuks muutmine toimub sõjaväerelvade käitlemise loa (edaspidi luba) alusel (lisa 11), v.a juhul, kui sõjaväerelvad ja laskemoon võõrandatakse tasuta rahvusvahelises koostöös osalemiseks.
[RTL 2005, 11, 90 - jõust. 21.01.2005]

 (2) Sõjaväerelvade ja lahingutehnika ning vastava laskemoona sisse- ja väljavedu toimub sõjaväerelvade käitlemise eriloa (edaspidi eriluba ) alusel (lisa 12).
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

§ 9.  Loa taotlemine

 (1) Loa saamiseks esitab Kaitseväe Peastaabi ülem või Teabeameti peadirektor vastava taotluse Kaitseministeeriumile.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (2) Riigi poolt Kaitseliidule kasutada antavate sõjaväerelvade ja laskemoona soetamise, võõrandamise, hävitamise või sõjaväerelvade ümbertegemise, väljaspool asutusi parandamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise taotluse esitab Kaitseministeeriumile Kaitseväe Peastaabi ülem.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (3) Taotlus tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne tehingu või toimingu kavandatavat toimumist.

 (4) Taotluses näidatakse järgmised andmed:
 1) asutus, kes tehingu või toimingu teostamiseks luba taotleb;
 2) toimingu või tehingu kirjeldus, milleks luba taotletakse;
 3) sõjaväerelvade või laskemoona nimetus, mudel, kaliiber ning kogus numbrite ja sõnadega;
 4) toimingu teostaja või tehingu teise osapoole nimi, registri- või isikukood ja asukoht või elukoht;
 5) toimingu või tehingu eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
 6) loa kehtivusaeg.

 (5) Vajadusel nõuab Kaitseministeerium taotluse menetlemiseks täiendavaid andmeid toimingu või tehingu kohta.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (6) Taotluse allkirjastab ja andmete õigsuse eest vastutab lõikes 1 sätestatud taotluse esitaja.

§ 10.  Loa väljastamine

 (1) Luba väljastatakse kolmes eksemplaris, mille:
 1) A-osa jääb loa taotlejale koos vastavate märgetega toimingu või tehingu teostamise kohta;
 2) B-osa jääb toimingu teostajale või tehingu teisele osapoolele;
 3) C-osa jääb loa väljaandjale, mis tagastatakse Kaitseministeeriumile või Siseministeeriumile pärast toimingu või tehingu teostamist.

 (2) Loa väljastamisel märgitakse sellele:
 1) loa registreerimise number;
 2) loa väljastamise kuupäev ja koht;
 3) asutuse nimi, kellele luba on väljastatud;
 4) toimingu või tehingu kirjeldus, milleks luba antakse;
 5) sõjaväerelvade või laskemoona nimetus, mudel, kaliiber ning kogus numbrite ja sõnadega;
 6) toimingu teostaja või tehingu teise osapoole nimi, registri- või isikukood ja asukoht või elukoht;
 7) toimingu või tehingu eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
 8) loa kehtivusaeg;
 9) väljaandja allkiri ja pitsatijälg.

 (3) Loale kirjutab alla Kaitseministeeriumi kantsler.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (4) Luba tuleb väljastada turvaelementidega varustatud A4 suurusel numereeritud loablanketil, millel on keelatud teha parandusi.

 (5) Lubade valmistamist, jaotust ja arvestust korraldab oma valitsemisalas Kaitseministeerium.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (6) Loa kättesaamist kinnitab loa saaja allkirjaga loa C-osal.

 (7) Väljastatud load, sealhulgas rikutud load ning tagastatud lubade A-, B- ja C-osad tuleb registreerida.

§ 11.  Loa kehtivusaeg

 (1) Luba väljastatakse kehtivusajaga kuni üks aasta. Kehtivusaja lõppemisel tuleb toimingu või tehingu teostamiseks taotleda uus luba.

 (2) Toimingu või tehingu eest vastutav isik on kohustatud viivitamatult teatama Kaitseministeeriumile, kui:
 1) väljastatud luba on hävinud;
 2) väljastatud luba on kadunud;
 3) lubatud toimingu või tehingu teostamisest on loobutud;
 4) loa kehtivusaeg on lõppenud.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (3) Lõike 2 punktides 1–3 nimetatud asjaolust teatamisel tunnistab Kaitseministeeriumi kantsler loa kehtetuks.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (4) Lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel tagastatakse loa A-, B- ja C-osa loa väljaandjale.

§ 12.  Toimingu või tehingu teostamise kinnitus

 (1) Toimingu või tehingu teostamise kinnitusena kantakse loa A- ja B-osa pöördele:
 1) sõjaväerelva nimetus, mudel, kaliiber ja kogus numbrite ja sõnadega;
 2) laskemoona partii markeering, valmistamisaasta, valmistaja ja kogus numbrite ja sõnadega;
 3) toimingu või tehingu teise osapoole nimi, registri- või isikukood ja asukoht või elukoht ning tegevuslitsentsi number, väljaandja ja kehtivusaeg;
 4) toimingu või tehingu teostamise koht ja kuupäev.

 (2) Tehtud kande kinnitavad toimingu või tehingu teine osapool ja toimingu või tehingu eest vastutav isik oma allkirjaga.

2. peatükk SÕJAVÄERELVADE JA LASKEMOONA SOETAMINE 

§ 13.  Soetamine loa alusel

 (1) Sõjaväerelvi või laskemoona soetatakse § 8 lõikes 1 nimetatud loa alusel.

 (2) Väljastatud luba annab selles märgitud vastutavale isikule õiguse sõjaväerelva või laskemoona soetamiseks ning hoidmiseks ja edasitoimetamiseks kuni nende arvelevõtmiseni.

§ 14.  Soetatud sõjaväerelvade või laskemoona arvelevõtmine

 (1) Soetatud sõjaväerelvad või laskemoon võetakse asutuses viivitamatult arvele, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul.

 (2) Sõjaväerelvade või laskemoona soetamise korral, kui puuduvad andmed valmistaja kohta või tehniline iseloomustus ja kasutamisjuhis, viiakse enne sõjaväerelvade või laskemoona kasutuselevõtmist läbi kontrolllaskmine, mille tulemuste kohta koostatakse akt ning vajadusel tehniline iseloomustus ja kasutamisjuhis. Nimetatud toimingute läbiviimist korraldab Kaitseväe Logistikakeskuse ülem.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

3. peatükk SÕJAVÄERELVADE JA LASKEMOONA HOIDMINE 

§ 15.  Sõjaväerelvade ja laskemoona hoidmine

 (1) Sõjaväerelvi ja laskemoona hoitakse relvahoidlas või selle puudumisel relvapüramiidis.

 (2) Sõjaväerelvi võib hoida ainult tühjakslaetuna.

 (3) Laskekõlbmatuks muudetud relva tuleb hoida lukustatavas kapis. Alalisel eksponeerimisel peab laskekõlbmatuks muudetud relv olema kinnitatud aluse, stendi või vitriini külge.

 (4) Sõjaväerelva, mida ei ole muudetud laskekõlbmatuks, võib demonstreerida või eksponeerida ainult tühjaks laetuna ning asutuse või struktuuriüksuse juhi poolt määratud vastutava isiku või korrapidamis- või valveteenistuse vahetu valve all.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 16.  Relvahoidla

 (1) Relvahoidla on:
 1) relvaladu;
 2) relvaruum;
 3) relvakapp.

 (2) Relvahoidlas on lubatud lisaks sõjaväerelvadele ja laskemoonale hoida:
 1) relvade osi ning relvade hooldusvahendeid;
[RT I 2010, 53, 343 - jõust. 06.08.2010]
 2) erivahendeid ja pürotehnilisi tooteid;
 3) isiklikke relvi.

 (3) Isiklikku relva hoitakse relvaruumis eraldi kapis.

§ 17.  Nõuded relvalaole ja relvaruumile

 (1) Relvalao ja relvaruumi seinad peavad olema vähemalt 40 cm paksusest silikaattellisest või vähemalt sama tugevast materjalist. Kui nimetatud nõuet pole võimalik täita, tuleb seinad seestpoolt katta võreseinaga, mis on tehtud vähemalt 15 mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 mm × 150 mm.

 (2) Relvalaol ja relvaruumil peab olema betoonpõrand ja raudbetoonist või vähemalt sama tugevusega materjalist lagi. Siseviimistlusel vastab seinte ja lagede pinnakiht klassile VI/I ning põranda kate peab olema tuleohutust materjalist. Keldri või muude ruumide paiknemisel relvalao või relvaruumi all tuleb välistada võimalus tungida nendesse sisse läbi põranda.

 (3) Relvaladu peab olema varustatud õhuniiskuse reguleerimise süsteemiga. Õhuniiskus relvalaos ei tohi ületada 50%.

§ 18.  Nõuded relvalao ja relvaruumi ustele ja akendele

 (1) Relvaladu ja relvaruum peavad olema topeltustega, neist välimine tuletõkkeuks peab olema vähemalt 10 mm paksusest terasukselehest, sisemine võreuks vähemalt 15 mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 mm × 150 mm. Välisukses peab olema silmade kõrgusel vaateaken mõõtudega 150 mm × 150 mm, mille klaas kinnitub seestpoolt. Välisuksel peab olema kaks tugevat siselukku ning uks võib avaneda ainult väljapoole. Võreuksel peab olema siselukk ning seestpoolt sulgemise võimalus.

 (2) Relvalao ja relvaruumi akendel peavad olema seina sisse kinnituvad metallvõred, mille ava suurus ei ületa 100 mm × 100 mm (70 mm × 70 mm esimesel korrusel) ja mis on valmistatud vähemalt 10 mm läbimõõduga terasvarrastest ning mille ristumised on kokku keevitatud. Esimese korruse aknad peavad olema väljapoole avanevate ja seestpoolt suletavate metallist või metalliga ülelöödud luukidega. Samad nõuded kehtivad ka seina sees olevate ventilatsiooni- ja muude avade kohta.

 (3) Relvalao ja relvaruumi kõik aknad ning avad peavad olema varustatud seestpoolt suletava kattega, mis välistab kahjustavate esemete või ainete sattumise hoidlasse.

 (4) Relvalao ja relvaruumi uste ja akende raamid peavad olema metallist, paksusega mitte alla 4 mm, kindlalt kinnitatud kandeseinte või betoonpõranda ja -lae külge.

§ 19.  Relvalao ja relvaruumi turvalisuse ja tuleohutuse tagamine

 (1) Relvaladu ja relvaruum peavad olema varustatud:
 1) elektroonilise valvesignalisatsiooniga, sealhulgas pidevalt töötavate anduritega kõikidel avadel ja ustel ning eraldi liikumisanduriga;
 2) elektroonilise valvesignalisatsiooni alarmseadmetega, mis on paigutatud nii relvahoidlasse kui ka asutuse või struktuuriüksuse valveruumi;
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]
 3) esmaste tulekustutusvahenditega;
 4) piksekaitsesüsteemiga vastavalt kehtivatele nõuetele;
 5) varuvalgustusseadmetega;
 6) tulekahju signalisatsiooniga;
 7) tolmu- ja niiskuskindlate kaitsevõrega varustatud valgustitega, mida on võimalik sisse ja välja lülitada välisust avamata.

 (2) Valgustus ei tohi pimestada vaateaknast relvaladu või relvaruumi jälgivat isikut.

 (3) Suitsetamine või lahtise tule kasutamine relvalaos või relvaruumis on keelatud.

 (4) Relvaladu peab olema varustatud autonoomse varuelektritoitesüsteemiga.

§ 20.  Sõjaväerelvade ja laskemoona hoidmine relvalaos

 (1) Relvalaos hoitakse sõjaväerelvi ja laskemoona, mis on teenistujatele kinnitamata.

 (2) Relvalaos hoitakse sõjaväerelvi koos nende juurde kuuluvate tööriistade ja puhastusvahenditega pakendis. Kastid on plommitud ümberringi, kaaned on kinnitatud 4-8 kruviga ja virnastatud nii, et oleks võimalik kontrollida plommide seisukorda.

 (3) Püstoleid hoitakse lukustatud relvakappides, mis on laoülema poolt pitseeritud.

 (4) Kõik hoiulolevad sõjaväerelvad kantakse «Relvade numbrilise arvestuse raamatusse». Asutuse või struktuuriüksuse juhi otsusel võidakse sõjaväerelvade arvestust pidada elektroonilisel teabekandjal, kui on rakendatud meetmed arvestuse säilimiseks ja vajaliku salastatuse tagamiseks.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (5) Laskemoona hoitakse relvalaos sõjaväerelvadest eraldi asuvas ruumis, millel on tugevad akendeta ja avadeta seinad ning eraldi sissekäik. Laskemoonakastid on kindlalt suletud ja laoülema poolt pitseeritud. Osaliselt täidetud kastis on sedel, millel on näidatud laskemoona hulk, kasti avamise kuupäev ja laoülema allkiri.

 (6) Relvalaost väljaantud sõjaväerelvad tuleb viivitamatult anda relvaruumi hoiule.

§ 21.  Nõuded relvalao ülema töökohale

 (1) Relvalao sissepääsu juures laoruumi sees sisustatakse laoülema töökoht, kus peab olema järgmine inventar ja dokumentatsioon:
 1) tulekindel seif kartoteegi ja teiste dokumentide hoidmiseks;
 2) termomeeter;
 3) akudel või kuivelementidel töötavad käsilambid;
 4) kantav liigendredel;
 5) esmaabivahendite kapp;
 6) lao skeem;
 7) juhendid sõjaväerelvade hoidmise, lao korrashoiu, tuulutamise, tuleohutuse, lao üleandmise-vastuvõtmise ja valvesignalisatsiooni kontrolli kohta;
 8) «Lao avamise, ülevaatuse, teostatud tööde ja külastuste registreerimise raamat»;
 9) «Relvade numbrilise arvestuse raamat»;
 10) «Relvade ja laskemoona kontrollraamat»;
 11) laoarvestuskaardid.

 (2) «Lao avamise, ülevaatuse, teostatud tööde ja külastuste registreerimise raamatusse» teeb laoülem sissekanded:
 1) iga päev lao avamise ja ülevaatuse tulemustest;
 2) laos teostatud tööde kohta;
 3) laos töötanud isikute kohta (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, allüksus, tööde alustamise ja lõpetamise aeg);
 4) ladu külastanud isikute kohta (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, külastuse alguse ja lõpu aeg).

§ 22.  Sõjaväerelvade ja laskemoona hoidmine relvaruumis

 (1) Relvaruumis hoitakse põhiliselt teenistujatele kinnitatud sõjaväerelvi ja nende juurde kuuluvat laskemoona. Eraldi kapis on lubatud hoida teenistujatele kinnitamata sõjaväerelvi, mille arv ei või ületada 10% relvaruumis hoitavate teenistujatele kinnitatud sõjaväerelvade arvust.

 (2) Relvaruumis hoitakse sõjaväerelvi ja laskemoona kappides, kus igal relval on oma pesa, kuhu kinnitatakse silt, millele on märgitud relva liik, relva number ja teenistuja nimi, kellele relv on kinnitatud.

 (3) Laskemoona hoitakse kastides. Lahtiselt on lubatud hoida ühte lahingukomplekti laskemoona relva kohta.

 (4) Relvaruumi kapil on silt, kus on näidatud:
 1) kapi number;
 2) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
 3) pitsati number, millega kapp pitseeritakse.

 (5) Relvaruumi kapi ukse siseküljel on «Kapis hoitavate relvade nimekiri», millele kirjutab alla asutuse või struktuuriüksuse juht või tema volitusel relvur.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (6) Relvaruum, selle kapid relvadele ja kastid laskemoonaga on lukustatud ja pitseeritud asutuse või struktuuriüksuse relvuri või korrapidaja pitsatiga.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (7) Spordi- ja õpperelvi ning laskekõlbmatuks muudetud relvi hoitakse võimaluse korral teistest relvadest eraldi, nimetatud võimaluse puudumisel tähistatakse nende asukoht vastava sildiga ja nad eraldatakse teistest relvadest vaheseinaga.

 (8) Relvaruumis on järgmised arvestusdokumendid:
 1) «Relvaruumi tabel»;
 2) «Relvade ja laskemoona väljaandmise, tagastamise ja hoiulevõtmise raamat»;
 3) «Relvade ja laskemoona kontrollraamat».

 (9) Relvaruumis tagatakse korrapidamis- või valveteenistuse ööpäevaringne vahetu valve.

§ 23.  Relvapüramiid

 (1) Relvapüramiid kinnitatakse tugevalt vähemalt kahest kohast hoone ehituskonstruktsiooni külge.

 (2) Igal relval on relvapüramiidis eraldi pesa ja suletav ning lukustatav sahtel laskemoona, relvaosade ja abivahendite hoidmiseks.

 (3) Relvad peavad relvapüramiidis olema kinnitatud lukustatava ja pitseeritava konstruktsiooniga, mis välistab relva eemaldamise või koostvõtmise ilma relvapüramiidi konstruktsiooni avamata.

 (4) Relvapüramiidi vahetus läheduses asub nähtaval kohal «Kapis hoitavate relvade nimekiri», millele kirjutab alla asutuse juht või tema volitusel relvur.

 (5) Käesoleva määruse tähenduses loetakse relvapüramiidi relvaruumi kapiks ja sellele kohaldatakse relvaruumi kapi kohta käivat regulatsiooni, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
07.09.2011 12:56
Parandatud kirjaviga sõnas "Käesoleva". Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lg 3.

§ 24.  Relvaruumi ja selle kappide võtmete hoidmine

 (1) Relvaruumi ja selle kappide võtmeid hoitakse eraldi kimbus, mis asuvad valveteenistuse ruumis pideva valve all.

 (2) Relvahoidla ja selle kappide tagavaravõtmeid hoitakse asutuse või struktuuriüksuse seifis asutuse või struktuuriüksuse pitsatiga pitseeritud pinalis või kotis.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (3) Võtmete asemel võib kasutada vahetatava kombinatsiooniga lukke. Lukukombinatsioone vahetatakse vähemalt kord iga kolme kuu tagant.

 (4) Võtmete kaotamisel või kahtluse korral, et lukukombinatsioon on saanud teatavaks kõrvalistele isikutele, vahetatakse viivitamatult vastava relvaruumi või selle kapi lukk või lukukombinatsioon.

§ 25.  Valvemeeskondade vahetumine

 (1) Valvemeeskondade vahetumisel võtab valvekorda astuv korrapidaja relvaruumi ja selle kappide võtmed, relvad ja laskemoona valvekorrast lahkuvalt korrapidajalt vastu «Relvaruumi tabeli» ja «Kapis hoitavate relvade nimekirja» alusel. Pitseeritud laskemoonakaste ei avata.

 (2) Valvemeeskondade vahetumisel kontrollitakse relvaruumi valvesignalisatsiooni, riivide ja lukkude korrasolekut ning tulekustutusvahendite olemasolu.

 (3) Korrapidamise üleandmise-vastuvõtmise raamatusse tehakse sissekanne, kus näidatakse sõjaväerelvade ja laskemoona kogus, mis on korrapidamise üleandmise momendil relvaruumis ja mis on välja antud teenistujatele.

 (4) Teabeametis kontrollib valvekorda astuv valvemeeskond relvaruumi ukse pitseeritust ja signalisatsiooniseadmete töökorras olekut ja võtab eelnevalt valvemeeskonnalt vastu neile kinnitatud sõjaväerelvad ja laskemoona ning nende üleandmine-vastuvõtmine fikseeritakse valveraamatus, kuhu kantakse andmed üleantud-vastuvõetud relvade ja laskemoona ning need üle andnud ja vastu võtnud valvemeeskonna liikmete kohta.

§ 26.  Nõuded relvakapile

 (1) Relvakapp on lukustatav raudkapp või seif.

 (2) Relvakapis ei tohi hoida rohkem kui kaheksat teenistujatele kinnitatud sõjaväerelva ja nende juurde kuuluvat laskemoona.

 (3) Laskemoona tuleb hoida relvakapis eraldi lukustatud laekas.

 (4) Ruum, kus asub relvakapp, peab olema varustatud elektroonilise valvesignalisatsiooniga. Ruumi uks peab olema terasplekist või 2–3 mm paksuse plekiga üle löödud, vähemalt kahe tugeva siselukuga ning võib avaneda ainult väljapoole. Ruumi aknad peavad olema trellitatud.

 (5) Relvakapi võtmed asuvad relvuri käes.

 (6) Võtmete asemel võib kasutada vahetatava kombinatsiooniga lukke või elektroonilisi lukke. Lukukombinatsioone vahetatakse vähemalt kord iga kolme kuu tagant.

 (7) Võtmete kaotamisel või kahtluse korral, et lukukombinatsioon on saanud teatavaks kolmandatele isikutele, vahetatakse viivitamatult vastava relvakapi lukk või lukukombinatsioon.

§ 27.  Relvuri lühiajaline äraolek

 (1) Relvuri lühiajalisel äraolekul võib relvahoidlat avada asutuse või struktuuriüksuse juhi loal tagavaravõtmega, mis on hoiul juhi poolt määratud isiku käes. Avamine toimub asutuse juhi poolt määratud komisjoni juuresolekul. Komisjon koostab relvahoidla avamise kohta akti kahes eksemplaris.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (2) Relvahoidla lukustatakse ja pitseeritakse selle avanud isiku isikliku pitsatiga, kusjuures pitsati number näidatakse aktis. Väljaantud sõjaväerelvad ja laskemoon kantakse «Relvade ja laskemoona väljaandmise, tagastamise ja hoiulevõtmise raamatusse».

 (3) Kui relvur tuleb tagasi, on ta kohustatud tema äraolekul avatud relvahoidla avama asutuse või struktuuriüksuse juhi poolt määratud komisjoni juuresolekul ja kontrollima relvahoidlas hoitavate sõjaväerelvade ja laskemoona kogust ja selle vastavust arvestusdokumentidele ning tulemustest informeerima asutuse juhti.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (4) Relvur on kohustatud tegema kontrolli kohta sissekande «Relvade ja laskemoona kontrollraamatusse». Relvade või laskemoona puudujäägi avastamisel on relvur kohustatud sellest viivitamatult teatama asutuse või struktuuriüksuse juhile.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

4. peatükk SÕJAVÄERELVADE JA LASKEMOONA KANDMINE 

§ 28.  Sõjaväerelvade ja laskemoona kandmine

 (1) Sõjaväerelvade ja laskemoona kandmine on relva ja laskemoona endaga kaasaskandmine väljaspool relvale ettenähtud hoiukohta.

 (2) Sõjaväerelvade ja laskemoona kandmise õigus on Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvate asutuste ja Kaitseliidus sõjaväelise auastmega ametikohale määratud kaadrikaitseväelastel, Kaitseliidu tegevliikmetel ja teenistujatel teenistusülesannete täitmise ajal ning sõjaväerelva laenajal.
[RT I, 06.04.2011, 1 - jõust. 09.04.2011]

 (3) Sõjaväerelvade kandmise õigust omav isik peab olema läbinud meditsiinilise kontrolli, relvade ja laskemoona ehituse, käsitsemise, kandmise ja kasutamise korra tundmise kontrolli ning sooritanud väljaõppeprogrammiga ettenähtud laskeharjutused. Asutuse või struktuuriüksuse juht kinnitab sõjaväerelva isikule, kes vastab eelnimetatud tingimustele. Enne sõjaväerelva kinnitamist vastutab väljaõpet läbiviiv instruktor väljaõppeks kasutatavate relvade ohutuse ja sihtotstarbelise kasutamise eest.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (4) Keelatud on:
 1) kanda sõjaväerelva teenistusvälisel ajal, välja arvatud lõikes 5 nimetatud juhul;
 2) anda sõjaväerelva kõrvalisele isikule;
 3) kanda sõjaväerelva, olles alkoholijoobes, samuti narkootilise, psühhotroopse või psühhotoksilise aine mõju all;
 4) kanda sõjaväerelva miitingul, demonstratsioonil, pidustustel ja muul avalikul üritusel, välja arvatud juhul, kui selle kandmine on seotud teenistusülesande täitmisega.

 (5) Asutuse või struktuuriüksuse juht võib käskkirjaga lubada kaadrikaitseväelasel, teenistujal või Kaitseliidu tegevliikmel hoida talle kinnitatud sõjaväerelva ja kuni 1 lahingukomplekti laskemoona oma elukohas ja kanda teenistusvälisel ajal. Nimetatud isikud on kohustatud tagama relva ja laskemoona säilimise ning vältima nende sattumise kõrvalise isiku kätte.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (6) Teenistusvälisel ajal või erariietes sõjaväerelva kandmise õigust tõendav dokument on:
 1) kaadrikaitseväelasel ja teenistujal asutuse juhi käskkirja alusel välja antud ametitunnistus, millel on märge relvakandmise õiguse kohta. Ametitunnistusel peab olema teenistuja foto, isikukood, asutuse vapipitser ja asutuse juhi allkiri ning kehtivuse aeg;
 2) Kaitseliidu tegevliikmel relvakandmisluba vastavalt kaitseministri 24. aprilli 2000. a määrusele nr 3 «Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm» (RTL 2000, 50, 745).
 3) käesoleva määruse § 30¹ lõikes 1 nimetatud juhul struktuuriüksuse juhi käskkiri relva laenutamise kohta.
[RT I, 06.04.2011, 1 - jõust. 09.04.2011]

 (7) [Kehtetu - RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 29.  Sõjaväerelvade ja laskemoona väljastamine

 (1) Sõjaväerelvi ja laskemoona väljastab korrapidaja või relvur isikule, kellele asutuse või struktuuriüksuse juhi käskkirjaga on vastav sõjaväerelv kinnitatud ja kellel on sõjaväerelva ja laskemoona kandmise õigus. Nimetatud isik kinnitab sõjaväerelva ja laskemoona temale väljastamist allkirjaga «Relvade ja laskemoona väljaandmise, tagastamise ja hoiulevõtmise raamatus», kuhu märgitakse ka väljaantud sõjaväerelva nimetus ja number ning laskemoona liik ja kogus.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (2) Asutuse või struktuuriüksuse juht võib kehtestada sõjaväerelvade ja laskemoona väljaandmise korra «Relva asenduskaardi» alusel, millele kirjutab alla asutuse juht või tema volitusel relvur. Sellisel juhul sissekannet «Relvade ja laskemoona väljaandmise, tagastamise ja hoiulevõtmise raamatusse» ei tehta.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 30.  Sõjaväerelvade ja laskemoona hoiuleandmine

 (1) Isikud, kellel on sõjaväerelvade ja laskemoona kandmise õigus ainult teenistusülesannete täitmise ajal, on kohustatud andma neile väljastatud sõjaväerelvad ja laskemoona pärast teenistusülesannete täitmist relvaruumi hoiule.

 (2) Enne sõjaväerelvade ja laskemoona relvaruumi hoiuleandmist tuleb sõjaväerelvad puhastada selleks ettenähtud ruumis. Relvade puhastamiseks ettenähtud ruumis on keelatud hoida tuleohtlikke puhastusvahendeid.

 (3) Kui isikud, kellel on sõjaväerelvade ja laskemoona kandmise õigus teenistusülesannete täitmise ajal, ei täida lõikes 1 nimetatud kohustust, siis on relvur või korrapidaja kohustatud sellest viivitamatult teatama asutuse või struktuuriüksuse juhile. Asutuse või struktuuriüksuse juht on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud sõjaväerelva ja laskemoona hoiulevõtmiseks.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

41. peatükk SÕJAVÄERELVADE JA LASKEMOONA LAENUTAMINE 
[RT I, 06.04.2011, 1 - jõust. 09.04.2011]

§ 301.  Sõjaväerelvade ja laskemoona laenutamine

 (1) Sõjaväerelvi, nende olulisi osi ja nende laskemoona võib laenutada:
 1) Kaitseliidu tegevliikmetele;
 2) reservväelastele kaitseväe või Kaitseliidu poolt korraldatava spordiürituse ajal ja piirkonnas;
 3) välismaalasele, kes on välisriigi relvajõudude koosseisus või sellest reservi arvatud kaitseväe või Kaitseliidu poolt korraldatava spordiürituse ajal ja kohas;
 4) Kaitseliidu sporditulirelva laenutamisel kuni kuueks kuuks laskespordiga tegelevatele mittetulundusühingutele, milles Kaitseliit on asutajaliige;
 5) näituste, riigikaitsepäevade ja relvade esitluste läbiviimiseks;
 6) filmivõtete ja etenduste läbiviimiseks;
 7) riigikaitseõpetust läbivale üldhariduskooli gümnaasiumiastme õpilasele vastavalt riiklikule õppekavale.

 (2) Enne sõjaväerelvade laenutamist lõike 1 punktides 1-4 nimetatud juhul peab isik olema läbinud relvade ja laskemoona ehituse, käsitsemise, kandmise ja kasutamise korra tundmise kontrolli. Kinnitus kontrolli läbimise kohta antakse sõjaväerelvade laenutamise taotlemisel käesolevas peatükis sätestatud korras.

 (3) Enne sõjaväerelvade laenutamist lõike 1 punktides 5-7 nimetatud juhul peab isik olema tutvunud sõjaväerelva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõuetega ja lasketiiru sisekorraeeskirjaga, kui laenutamine toimub lasketiirus. Nimetatud nõudeid ja eeskirja tutvustab isikule vastutav isik ja selle kohta annab laenaja allkirja.

 (4) Lõike 1 punktides 1-4 nimetatud juhul võib sõjaväerelva ja selle laskemoona kasutada iseseisvalt.

 (5) Lõike 1 punktides 5-7 nimetatud juhul laenutatud sõjaväerelva ja selle laskemoona võib kasutada ainult vastutava isiku juhendamisel ja vahetu järelevalve all. Lõike 1 punktis 6 nimetatud juhul on lubatud kasutada ainult pauklaskemoona, samuti muid pürotehnilisi vahendeid. Lõike 1 punktis 7 nimetatud juhul võib tulistada ainult lasketiirus. Välilaagris võib lõike 1 punktis 7 nimetatud juhul laenutatud sõjaväerelva tundma õppida ainult ilma laskemoonata.

 (6) Sõjaväerelva laenaja vastutab sõjaväerelva ja selle laskemoona hoidmise ning õiguspärase ja ohutu kasutamise eest ning on kohustatud tagama pideva järelvalve laenatud relva ja laskemoona üle, samuti koheselt alluma vastutava isiku korraldustele, mis on seotud laenutatud sõjaväerelvade ja nende laskemoonaga. Keelatud on muuhulgas sõjaväerelva või selle osa ja laskemoona:
 1) edasiandmine teisele isikule;
 2) edasiandmine, müük ja muud tehingud;
 3) parandamine, ümbertegemine, lammutamine ja hävitamine;
 4) lubatud alalt väljaviimine ilma vastutava isiku loata.

 (7) Sõjaväerelva laenaja ja vastutav isik on kohustatud viivitamata teavitama sõjaväerelvi laenutanud struktuuriüksuse juhti, kui:
 1) laenutatud sõjaväerelv või selle osa või laskemoon on kadunud või kahjustatud või hävinud;
 2) kui sõjaväerelva kandmise või kasutamisega on põhjustatud isiku surm või tekitatud isikule tervisekahjustus või varaline kahju.

 (8) Vastutav isik on kohustatud:
 1) instrueerima laenajaid ohutusnõuetest sõjaväerelvade ja nende laskemoonaga ümberkäimisel;
 2) kontrollima sõjaväerelvi enne laenutamist;
 3) viibima sõjaväerelvade ja nende laskemoona väljaandmise, kandmise ja tagastamise juures ning jälgima nende kandmise vastavust kehtivatele nõuetele;
 4) tarvitusele võtma vajalikud abinõud õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks ja korra tagamiseks;
 5) vajadusel peatama koheselt sõjaväerelva kandmise või muud toimingud.
[RT I, 06.04.2011, 1 - jõust. 09.04.2011]

§ 302.  Sõjaväerelvade ja nende laskemoona laenutamise taotlemine ja vormistamine

 (1) Sõjaväerelvade ja nende laskemoona laenutamiseks § 301 lõike 1 punktides 2, 3, 5 ja 6 nimetatud juhtudel esitab ürituse korraldamise eest vastutav isik ja § 301 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud juhtudel laenutada sooviv isik vähemalt 10 päeva enne vastava ürituse toimumist kirjaliku taotluse struktuuriüksuse juhile, kellelt sõjaväerelva ja laskemoona soovitakse laenutada. Taotluses märgitakse:
 1) üritus, milleks sõjaväerelvi ja laskemoona taotletakse, toimumise aeg ja koht, korraldaja nimi, registri- või isikukood ja asukoht;
 2) sõjaväerelvade laenutamise eesmärk ja nende kasutamise ja kandmise kirjeldus;
 3) avalduse esitaja nimi ja ametikoht;
 4) taotletavate sõjaväerelvade nimetus, mudel, kaliiber ja kogus numbrite ja sõnadega ning laskemoon;
 5) sõjaväerelvade laenutamise ja tagastamise aeg;
 6) isikute nimekiri, kelle kasutusse laenutatud sõjaväerelvad antakse koos isikukoodide või sünniaja, alalise elukohaga ning andmetega igale isikule laenutatava sõjaväerelva nimetuse, mudeli ja kaliibri kohta. Nimekirjale lisatakse kinnitus isikute vastavuse kohta § 30¹ lõikes 2 sätestatud nõuetele.

 (2) Struktuuriüksuse juht otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise. Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
 1) vastutava isku nimi ja ametikoht;
 2) ürituse nimetus, sõjaväerelvade kandmise aeg ja koht;
 3) laenutatavate sõjaväerelvade nimetus, mudel, kaliiber ja kogus, väljaandmise ja tagastamise aeg ja koht ning laskemoon;
 4) laenutatavate sõjaväerelvade kasutamise ja kandmise kirjeldus;
 5) sõjaväerelvade väljaandmise ja tagastamise aeg ja koht;
 6) isikute nimekiri, kelle kasutusse laenutatud sõjaväerelvad antakse koos isikukoodide või sünniaja, alalise elukoha ning andmetega igale isikule laenutatava relva nimetuse, mudeli ja kaliibri kohta.

 (3) Struktuuriüksuse juhil on õigus keelduda sõjaväerelvade laenutamisest või muuta taotluses esitatud kandmise tingimusi, kohta ja aega. Struktuuriüksuse juht teavitab otsusest taotluse esitajat.

 (4) Sõjaväerelv laenutatakse isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel. Laenaja, kellel vanuse tõttu isikut tõendavat dokumenti veel ei ole, esitab õpilaspileti. Sõjaväerelva laenutamine kantakse „Relvade ja laskemoona väljaandmise, tagastamise ja hoiulevõtmise raamatusse“, mille kohta laenaja annab oma allkirja.

 (5) Pärast sõjaväerelva kasutamist tuleb laenutatud sõjaväerelv viivitamata tagastada laenutajale. Sõjaväerelva vastuvõtnud isik teeb märke relva vastuvõtmise kohta „Relvade ja laskemoona väljaandmise, tagastamise ja hoiulevõtmise raamatusse“ ja kinnitab seda oma allkirjaga.
[RT I, 06.04.2011, 1 - jõust. 09.04.2011]

5. peatükk SÕJAVÄERELVADE JA LASKEMOONA EDASITOIMETAMINE JA VEDU 

§ 31.  Sõjaväerelvade ja laskemoona edasitoimetamine

 (1) Sõjaväerelvade ja laskemoona edasitoimetamine on kuni kahe sõjaväerelva ja nende laskemoona kaasaskandmine nende ühest kohast teise toimetamise vajaduse korral relva vahepealse kasutamise eesmärgita ja sõltumata asjaolust, kas sellega kaasneb sõiduki kasutamine või mitte.

 (2) Edasitoimetamiseks annab asutuse või struktuuriüksuse juht välja käskkirja, kus näidatakse:
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]
 1) edasitoimetatavate relvade ja laskemoona kogus;
 2) edasitoimetamise eest vastutav isik;
 3) edasitoimetamise alg- ja sihtpunkt ning aeg.

§ 32.  Sõjaväerelvade ja laskemoona vedu

 (1) Sõjaväerelvade ja laskemoona vedu (edaspidi vedu) on kolme või enama relva või laskemoona vedamine transpordivahendiga Eesti piirides relvade ja laskemoona vahepealse kasutamise eesmärgita.

 (2) Veoks annab seda korraldava asutuse või struktuuriüksuse juht välja käskkirja, milles näidatakse:
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]
 1) veetavate sõjaväerelvade või laskemoona kogus;
 2) veo eest vastutav isik;
 3) veoks vajaminevate autode hulk;
 4) saatemeeskond, selle relvastus ning ülem;
 5) eraldatavad sidevahendid ja -koodid;
 6) kes viib ja kus viiakse läbi saatemeeskonna ja autojuhi instrueerimine;
 7) määratud liikumismarsruut ja aeg.

 (3) Veetavad sõjaväerelvad peavad olema tühjakslaetud ja lahtivõetud viisil, mis ei võimalda nende kohest kasutuselevõttu, ning pakitud, plommitud või pitseeritud kastidesse. Igas kastis peab olema pakkeleht kasti sisu kohta.

§ 33.  Veonõuded

 (1) Vedu peab toimuma kinnise veoseruumiga ja tehniliselt korras autoga.

 (2) Veoseruumi uksed peavad olema kindlalt suletud ja lukustatud. Auto peab olema varustatud kütusega kogu teekonnaks.

 (3) Enne vedu tuleb kontrollida auto tehnilist seisukorda.

 (4) Laskemoona veol juhindutakse ohtlike veoste veoeeskirjadest.

 (5) Kuni 20 sõjaväerelva või kuni 50 000 padruni või kuni 1000 kg muu lahingumoona veol on saatemeeskonnal lubatud olla samas autos, kui seda võimaldab auto istekohtade arv. 6–20 sõjaväerelva või 1000–50 000 padruni või 20–1000 kg muu lahingumoona veol peab saatemeeskonda kuuluma vähemalt üks relvastatud isik.

 (6) Rohkem kui 20 sõjaväerelva või üle 50 000 padruni või üle 1000 kg muu lahingumoona veol kasutatakse eraldi saateautot vähemalt kolmest relvastatud isikust koosneva saatemeeskonnaga.

 (7) Autokolonn moodustatakse nii, et ees liigub veoks kasutatav auto ning selle järel saateauto.

 (8) Kolonni sidevahendid peavad tagama katkematu side nii kolonni autode kui ka lähtepunkti või sihtpunkti vahel.

 (9) Auto kaalukategooria peab vastama veetavate sõjaväerelvade või laskemoona kaalule.

6. peatükk SÕJAVÄERELVADE, LAHINGUTEHNIKA JA LASKEMOONA SISSE- JA VÄLJAVEDU 
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

§ 34.  Sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona sisse- ja väljavedu

 (1) Sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona sisse- ja väljavedu on kauba toimetamine Eesti tolliterritooriumile või sealt välja.

 (2) Sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona sisse- ja väljavedu toimub § 8 lõikes 2 sätestatud eriloa alusel.

 (3) Eriloa rahvusvahelises koostöös osalemiseks tasuta võõrandatud sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona väljaveoks annab Kaitseministeeriumi kantsler otsustuskorras.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

§ 35.  Eriloa taotlemine

 (1) Sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona eriloa saamiseks esitab Kaitseväe Peastaabi ülem või Teabeameti peadirektor vastava taotluse Kaitseministeeriumile.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (2) Taotlus tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona sisse- ja väljavedu.

 (3) Taotluses näidatakse järgmised andmed:
 1) taotletav tolliprotseduur;
 2) sõjaväerelvade, lahingutehnika või laskemoona nimetus, mudel, kaliiber, Eesti kaupade nomenklatuuri (edaspidi EKN ) kaubakood, kogus ja relvanumbrid (kui on teada);
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]
 3) riik, kuhu ja kust ning läbi milliste piiripunktide sõjaväerelvi, lahingutehnikat ja laskemoona viiakse;
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]
 4) vastutava isiku ees- ja perekonna nimi ning ametikoht;
 5) taotletava loa kehtivusaeg ning salastatuse vajadus.

 (4) Vajadusel nõuab Kaitseministeerium taotluse menetlemiseks täiendavaid andmeid toimingu kohta.

 (5) Taotluse allkirjastab ja andmete õigsuse eest vastutab loa taotleja.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

§ 36.  Eriloa väljastamine

 (1) Eriloa väljastamisel märgitakse sellele:
 1) eriloa registreerimise number;
 2) eriloa väljastamise kuupäev ja koht;
 3) asutuse nimi, kellele luba on väljastatud;
 4) lubatud tolliprotseduur;
 5) sõjaväerelvade, lahingutehnika või laskemoona nimetus, mudel, kaliiber, EKN kaubakood, kogus ja relvanumbrid (kui on teada);
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]
 6) riik, kuhu või kust ning läbi millise piiripunkti sõjaväerelvi, lahingutehnikat ja laskemoona viiakse;
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]
 7) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
 8) loa kehtivusaeg ja vajadusel märge salastatuse kohta;
 9) kaitseministri või tema volitatud ametiisiku allkiri ja Kaitseministeeriumi vapipitser.
[RTL 2006, 20, 339 - jõust. 05.03.2006]

 (2) Kui lõike 1 punktis 5 nimetatud andmed sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona kohta ei mahu eriloale, märgitakse need selle lisas. Lisa on eriloa lahutamatu osa ning kehtib ainult koos eriloaga.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (3) Eriluba peab olema väljastatud enne tollipiiri ületamist ja see esitatakse tolliformaalsuste teostamise käigus.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

§ 37.  Eriloa kehtivusaeg

 (1) Eriluba väljastatakse kehtivusajaga kuni üks aasta. Kehtivusaja lõppemisel tuleb sisse- ja väljaveo teostamiseks taotleda uus luba.

 (2) Sisse- ja väljaveo eest vastutav isik on kohustatud viivitamatult teatama Kaitseministeeriumile, kui:
 1) väljastatud eriluba on hävinud;
 2) väljastatud eriluba on kadunud;
 3) sisse- või väljaveo teostamisest on loobutud;
 4) eriloa kehtivusaeg on lõppenud.

 (3) Lõike 2 punktides 1–3 nimetatud asjaolust teatamisel tunnistab Kaitseministeeriumi kantsler loa kehtetuks.

 (4) Lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel tagastatakse eriluba Kaitseministeeriumile.

§ 38.  Tolliprotseduurid

 (1) Tolliprotseduuride rakendamisel sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona suhtes on vajalik eriloa olemasolu. Sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona tolliladustamine on keelatud.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (2) Sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona ajutisel impordil ja ekspordil kavatsusega kaup tagasi tuua peavad need relvad ja kasutamata laskemoon olema eriloal märgitud tähtajaks Eestisse tagasi toodud, välja arvatud juhul, kui ajutiselt imporditud või eksporditud laskemoon on ära kasutatud. Sellisel juhul koostatakse akt laskemoona kasutamise kohta, mis on kinnitatud veo eest vastutaja poolt.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (3) Sõjaväerelvi, lahingutehnikat ja laskemoona veetakse Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002. a määruses nr 205 «Rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid» (RT I 2002, 54, 343) nimetatud järgmiste rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu:
 1) Ikla;
 2) Narva-1;
 3) Valga-1;
 4) Kunda;
 5) Muuga;
 6) Paldiski-2;
 7) Tallinna-1;
 8) Tallinna-5;
 9) Tallinna-7;
 10) Tallinna-11;
 11) Ämari piiripunkt.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (4) Teiste rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kasutamisest teavitab Kaitseministeerium enne vastavat tollipunkti.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (5) Sõjaväerelvad, lahingutehnika ja laskemoon väljastatakse Kaitseministeeriumi volitatud esindajale või veo eest vastutavale isikule, kes peab tagama ohtlikele veostele kehtestatud nõuetest kinnipidamise.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (6) Sõjaväerelvad, lahingutehnika ja laskemoon peavad olema nende saatedokumentide ja eriloa või selle lisa alusel identifitseeritavad. Sõjaväerelvade ja laskemoona nomenklatuur ja kogus ei tohi erineda eriloal või selle lisas märgitud nomenklatuurist ning kogusest.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (7) Kui sõjaväerelvade, lahingutehnika või laskemoona tolliformaalsuste teostamise käigus tekivad põhjendatud kahtlused või arusaamatused eriloa ja saatedokumentide suhtes, on tollil õigus asjaolude selgitamiseks:
 1) sõjaväerelvad, lahingutehnika ja laskemoon ajutiselt kinni pidada, hoiustades need kaitseväe või Kaitseliidu struktuuriüksuses;
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]
 2) taotleda Kaitseministeeriumilt ekspertiisi läbiviimist.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (8) Eriluba märgistatakse tolliformaalsuste teostamise käigus ning tagastatakse selle esitajale. Märgistatud eriluba tagastatakse Kaitseministeeriumile 5 tööpäeva jooksul pärast vastava tolliprotseduuri rakendamist. Eriloa pöördele kantakse:
 1) tolliformaalsuste teostamise kuupäev ja koht;
 2) tolliformaalsuste teostaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja isiklik pitser;
 3) märkused.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

§ 39.  Sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona korduv sisse- ja väljavedu
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (1) Kaitseväeteenistuses olevatele isikutele, kes täidavad oma teenistuskohustusi rahvusvaheliste lepingute kohaselt teiste riikide territooriumil ja kelle teenistuse iseloom eeldab sagedast riigipiiri ületamist, võidakse anda tähtajaline eriluba sõjaväerelvade, lahingutehnika ja kuni 1 lahingukomplekti ulatuses laskemoona korduvaks sisse- ja väljaveoks.
[RTL 2007, 27, 478 - jõust. 06.04.2007]

 (2) Kaitseministeerium teavitab tähtajaliste erilubade väljastamisest vastavat tollipunkti.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

7. peatükk SÕJAVÄERELVADE JA LASKEMOONA VÕÕRANDAMINE 

§ 40.  Sõjaväerelvade ja laskemoona võõrandamine

 (1) Sõjaväerelvade ja laskemoona võõrandamine toimub § 8 lõikes 1 nimetatud loa alusel.

 (2) Sõjaväerelvi võib võõrandada ainult vastavat liiki relva soetamisluba omavatele isikutele.

 (3) Laskemoona võib võõrandada ainult isikutele, kellel on vastava relva relvaluba.

 (4) Tehingu tegemisel tuleb kontrollida teise osapoole isikut tõendavat dokumenti, soetamisloa või relvaloa olemasolu ja vajadusel esindusõigust tõendavat dokumenti.

§ 401.  Sõjaväerelvade ja laskemoona tasuta võõrandamine rahvusvahelises koostöös osalemiseks

  Sõjaväerelvade ja laskemoona tasuta võõrandamise rahvusvahelises koostöös osalemiseks otsustab kaitseminister.
[RTL 2005, 11, 90 - jõust. 21.01.2005]

71. peatükk SÕJAVÄERELVADE ÜLEANDMINE 
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 402.  Sõjaväerelvade üleandmine Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvatelt asutustelt Sise-, Justiits- ja Rahandusministeeriumi valitsemisalas asuvatele asutustele

 (1) Kaitseministeeriumi valitsemisalas oleva sõjaväerelva võib riigivõimu teostamise otstarbel anda Sise-, Justiits- ja Rahandusministeeriumi valitsemisalas asuvale asutusele tasuta kasutamiseks riigivara valitsejate kirjalikul kokkuleppel. Sõjaväerelva teise riigivara valitseja tasuta kasutusse andmise ja selle tingimused otsustab riigivara valitseja.

 (2) Sõjaväerelva üleandmise kohta tuleb teha kanne sõjaväerelvade riiklikusse registrisse.

 (3) Sõjaväerelva ja laskemoona üleandmiseks Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuselt Sise-, Justiits- ja Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuse kasutusse esitab vastav minister koos kaitseväe ettepanekutega kokkuleppe sõlmimiseks taotluse kaitseministrile. Taotlust esitama võib volitada ka vastava valitsemisala asutuse juhi, kelle kasutusse sõjaväerelvi taotletakse.

 (4) Taotluses näidatakse järgmised andmed:
 1) asutus, kelle kasutusse sõjaväerelvi taotletakse;
 2) taotletavate sõjaväerelvade nimetus, mudel, kaliiber, kogus ja laskemoon;
 3) kasutusse andmise aeg, üleandmise aeg ja koht;
 4) vastutav isik, ees- ja perekonnanimi, ametikoht;
 5) juhul, kui sõjaväerelva taotletakse kasutamiseks välisriigis, riik, kus sõjaväerelva kasutada soovitakse.

 (5) Kokkuleppes sõjaväerelvade tasuta kasutusse andmise kohta lepitakse kokku vähemalt alljärgnevas:
 1) asutus, kelle kasutusse sõjaväerelvad antakse;
 2) kasutusse antava sõjaväerelva nimetus, mudel, kaliiber, kogus ja relvanumbrid ning laskemoon;
 3) kasutusse andmise aeg, üleandmise ja tagastamise aeg;
 4) juhul, kui sõjaväerelva taotletakse kasutamiseks välisriigis, riik, kus sõjaväerelva kasutada soovitakse.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

§ 403.  Üleandmise-vastuvõtmise akt

 (1) Sõjaväerelva tasuta üleandmine ja vastuvõtmine ühelt riigivara valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel (lisa 13).

 (2) Akti märgitakse andmed vara üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja ning üleantava sõjaväerelva ja selle bilansilise väärtuse kohta.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

8. peatükk SÕJAVÄERELVADE JA LASKEMOONA VALMISTAMINE NING SÕJAVÄERELVADE ÜMBERTEGEMINE JA PARANDAMINE 

§ 41.  Sõjaväerelvade ja laskemoona valmistamine

 (1) Sõjaväerelvade ja laskemoona valmistamine on relvade või laskemoona valmistamine toormest või pooltoodetest või varem mitteeksisteerinud relva või laskemoona koostamine üksikosadest.

 (2) Sõjaväerelvade või laskemoona valmistamine toimub § 8 lõikes 1 nimetatud loa alusel.

 (3) Sõjaväerelva valmistamisel tuleb kasutatavat toorainet ja materjale, samuti lõpetamata ja valmistoodangut hoida tingimustes, mis tagavad selle säilimise ning ohutuse ümbrusele.

§ 42.  Sõjaväerelvi ja laskemoona valmistavad isikud

  Sõjaväerelvade ja laskemoona valmistamine võib toimuda:
 1) isiku poolt, kellele on «Relvaseaduse» alusel antud välja tegevusluba relvade valmistamiseks;
 2) riigi äriühingus, mille põhikirjaline tegevus seda võimaldab.

§ 43.  Markeerimine

 (1) Valmistatud sõjaväerelvadele tuleb tellija poolt nõutud viisil kanda:
 1) number;
 2) mark;
 3) valmistaja tähis;
 4) valmistamisaasta.

 (2) Valmistatud laskemoona ja selle pakendi tähistus peab võimaldama laskemoona identifitseerimist.

§ 44.  Valmistatud sõjaväerelvade ja laskemoona kasutamine

 (1) Sõjaväerelvade ja laskemoona valmistamise järel koostab valmistaja kooskõlastatult tellijaga valmistatud relvade ja laskemoona tehnilise iseloomustuse ja kasutamisjuhised.

 (2) Valmistatud sõjaväerelvade ja laskemoona kasutamine tehnilise iseloomustuse ja kasutamisjuhiseta on keelatud.

§ 45.  Sõjaväerelvade parandamine ja ümbertegemine

 (1) Sõjaväerelvade parandamine on käesoleva määruse kohaselt relvade kasutamisel, veol või hoidmisel tekkinud defektide kõrvaldamine viisil, millega ei kaasne relva kvalitatiivsete omaduste olulist muutmist, samuti osade või ainete asendamine.

 (2) Sõjaväerelvade ümbertegemine on käesoleva määruse kohaselt relvade muutmine viisil, millega kaasneb selle kvalitatiivsete omaduste oluline muutmine.

 (3) Parandamine väljaspool asutusi või ümbertegemine toimub § 8 lõikes 1 nimetatud loa alusel.

§ 46.  Parandavad ja ümbertegevad isikud

 (1) Parandamine võib toimuda:
 1) tehniliste võimaluste olemasolul asutuses või struktuuriüksuses;
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]
 2) isiku poolt, kellele on «Relvaseaduse» alusel antud välja tegevusluba relvade parandamise ja ümbertegemise teenuse pakkumiseks;
 3) riigi äriühingus, mille põhikirjaline tegevus seda võimaldab.

 (2) Ümbertegemine võib toimuda lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud isikute poolt.

§ 47.  Parandamine asutuses või struktuuriüksuses

 (1) Asutuses või struktuuriüksuses parandamisel on toimingu teostamise alusdokumendiks asutuse või struktuuriüksuse juhi käskkiri, milles näidatakse:
 1) parandamise kirjeldus;
 2) parandamise läbiviimise koht;
 3) parandatavate sõjaväerelvade nimetus, mudel, kaliiber, number ja kogus;
 4) parandamise maksumus;
 5) andmed parandamisel kasutatavate täiendavate osade või materjalide kohta;
 6) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (2) Enne parandamist koostatakse teostatavate tööde, nõutavate tehniliste tingimuste, vajalike osade ja materjalide nimekiri ning keskmise ja kapitaalse remondi korral tööde kalkulatsioon.

 (3) Kaitseministeeriumi valitsemisalas parandatakse sõjaväerelvi üldjuhul (välja arvatud pisiremont) Kaitseväe Logistikakeskuses. Selleks esitab asutuse või struktuuriüksuse juht Kaitseväe Logistikakeskuse ülemale taotluse, milles näidatakse:
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]
 1) taotletavate tööde nimekiri;
 2) parandamisele kuuluvate sõjaväerelvade nimetus, mudel, kaliiber, number ja kogus;
 3) vajadusel nõutavate tehniliste tingimuste, vajalike osade ja materjalide nimekiri ning parandamise maksumus.

 (4) Läbiviidud toimingu kohta koostatakse akt, milles märgitakse teostamise aeg, teostatud tööd ja kasutatud materjalid.

§ 48.  Parandamine väljaspool asutusi ja ümbertegemine

 (1) Parandamist väljaspool asutusi või ümbertegemist korraldab Kaitseväe Logistikakeskus või erandkorras muu asutus või kaitseväe struktuuriüksus kooskõlastatult Kaitseväe Logistikakeskusega.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (2) Kaitseministeeriumi valitsemisalas esitab asutuse või struktuuriüksuse juht sõjaväerelvade parandamiseks väljaspool asutusi või ümbertegemiseks § 47 lõikes 3 sätestatud taotluse Kaitseväe Logistikakeskuse ülemale ning vastavad sõjaväerelvad antakse üle Kaitseväe Logistikakeskusele.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (3) Kaitseväe Logistikakeskus või erandkorras muu asutus kooskõlastatult Kaitseväe Logistikakeskusega:
 1) koostab akti, milles antakse hinnang parandamise ja ümbertegemise otstarbekuse kohta;
 2) esitab taotluse Kaitseväe Peastaabi ülemale § 8 lõikes 1 nimetatud loa saamiseks;
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]
 3) korraldab väljastatud loa alusel vastava toimingu.

 (4) Parandamisel väljaspool asutusi või ümbertegemise korral koostab Kaitseväe Logistikakeskus või erandkorras muu asutus või kaitseväe struktuuriüksus nende relvade üleandmisel töö teostajale üleandmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutavad alla Kaitseväe Logistikakeskuse vastutav isik või relvur ja töö teostaja.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (5) Üleandmise-vastuvõtmise aktis fikseeritakse:
 1) akti koostamise aeg ja koht;
 2) parandamise või ümbertegemise aluseks oleva loa andmed.

 (6) Läbiviidud toimingu kohta koostatakse § 47 lõikes 4 nimetatud akt.

§ 49.  Sõjaväerelvade kontroll

 (1) Kaitseministeeriumi valitsemisalas viivad sõjaväerelvade parandamise või ümbertegemise järgselt Kaitseväe Logistikakeskuse vastutav isik või asutusesisese või struktuuriüksusesisese parandamise korral relvur ja töö teostaja läbi parandatud või ümbertehtud sõjaväerelvade kontrollimise ning teevad § 47 lõikes 4 nimetatud akti märke töö kvaliteedi kohta ja selle kohta, kas relvad on parandamise või ümbertegemise tulemusel tehniliselt vastavad seatud eesmärgile, ning kinnitavad seda oma allkirjaga.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (2) Sõjaväerelvade kontrollimise käigus viiakse enne sõjaväerelvade kasutuselevõtmist läbi kontrolllaskmine, mille tulemuste kohta koostatakse akt, mis lisatakse § 47 lõikes 4 nimetatud aktile. Vajadusel koostab töö teostaja ümbertehtud sõjaväerelvade tehnilise iseloomustuse ja kasutamisjuhise. Nimetatud toimingute läbiviimist korraldab Kaitseministeeriumi valitsemisalas Kaitseväe Logistikakeskuse ülem.

 (3) [Kehtetu – RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (4) Ümbertehtud sõjaväerelvade kasutamine tehnilise iseloomustuse või kasutamisjuhise puudumisel on keelatud.

9. peatükk SÕJAVÄERELVADE JA LASKEMOONA HÄVITAMINE NING SÕJAVÄERELVADE LAMMUTAMINE JA LASKEKÕLBMATUKS MUUTMINE 

§ 50.  Sõjaväerelvade ja laskemoona hävitamine

 (1) Sõjaväerelvade ja laskemoona hävitamine on relvade või laskemoona, samuti vastavate kasutute valmistamis- või parandamisjääkide ja pooltoodete füüsiline hävitamine viisil, millega välistatakse selle edasine kasutamine või taastamine.

 (2) Hävitada on lubatud kõlbmatuid või kaitsejõududele sobimatuid sõjaväerelvi ja laskemoona.

 (3) Sõjaväerelvad ja nende osad ning lõhkematerjali mittesisaldavad laskemoonaosad hävitatakse ümbersulatamise või pressi või lõiketera all purustamise teel.

 (4) Laskemoon ja lõhkematerjali sisaldavad osad hävitatakse eripõletis põletamise või lõhkamise teel.

 (5) Hävitatud sõjaväerelvad ja laskemoon kantakse maha.

§ 51.  Sõjaväerelvade lammutamine

 (1) Sõjaväerelvade lammutamine on relvade lahtivõtmine koostisosadeks viisil, mis välistab nende kui terviku taastamise.

 (2) Lammutamisel mittesäilitatavad osad ja ained kuuluvad hävitamisele.

 (3) Lammutamisest järelejäänud kasutuskõlblikud olulised relvaosad hinnatakse ja võetakse arvele ning neid võib kasutada sõjaväerelvade parandamiseks või ümbertegemiseks.

 (4) Lammutatud sõjaväerelvad või nende hävitatud osad kantakse maha.

§ 52.  Sõjaväerelvade laskekõlbmatuks muutmine

 (1) Sõjaväerelvade laskekõlbmatuks muutmine toimub relvade oluliste osade mehhaanilise töötlemise teel, mille tulemusena relvad kaotavad jäädavalt lasu sooritamise võime.

 (2) Laskekõlbmatuks muudetud sõjaväerelvade rauad ja padrunipesad peavad olema läbi puuritud või freesitud, luku esipind ja lööknõel lühendatud või lukk või raud eemaldatud.

 (3) Laskekõlbmatuks muudetud sõjaväerelvad peavad olema tähistatud selliselt, et neid oleks võimalik eristada laskekõlbulikest sõjaväerelvadest.

§ 53.  Hävitamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise otsustamine

 (1) Hävitamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise vajaduse väljaselgitamise teeb asutuse või struktuuriüksuse juht ülesandeks §-s 7 nimetatud alalisele komisjonile.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (2) Komisjoni töö alguseks peavad olema vastavad sõjaväerelvad või laskemoon paigutatud asutuse või struktuuriüksuse relvahoidlasse.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (3) Komisjon teeb asutuse või struktuuriüksuse juhile ettepaneku lammutamise, hävitamise või laskekõlbmatuks muutmise kohta.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (4) Kaitseministeeriumi valitsemisalas esitab asutuse või struktuuriüksuse juht Kaitseväe Logistikakeskuse ülemale taotluse sõjaväerelva hävitamiseks, lammutamiseks või laskekõlbmatuks muutmiseks ning relv antakse vastava toimingu korraldamiseks üle Kaitseväe Logistikakeskusele.
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 (5) Kaitseväe Logistikakeskus:
 1) koostab akti, milles antakse hinnang hävitamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise otstarbekuse kohta;
 2) esitab taotluse Kaitseväe Peastaabi ülemale § 8 lõikes 1 nimetatud loa saamiseks;
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]
 3) korraldab väljastatud loa alusel vastava toimingu.

 (6) [Kehtetu – RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

§ 54.  Hävitamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise läbiviimine

 (1) Kaitseministeeriumi valitsemisalas toimub hävitamine, lammutamine või laskekõlbmatuks muutmine Kaitseväe Peastaabi ülema käskkirjaga moodustatud vähemalt kolmeliikmelise komisjoni kõigi liikmete juuresolekul. Vähemalt üks komisjoni liige peab olema Kaitseväe Logistikakeskuse esindaja. Nimetatud komisjon koostab akti, kuhu märgitakse:
 1) andmed väljaantud loa kohta;
 2) andmed sõjaväerelvade ja laskemoona kohta;
 3) hävitamise, lammutamise või laskekõlbmatuks muutmise aeg ja koht;
 4) hävitamise korral hävitamise viis;
 5) lammutamise korral andmed kasutuskõlblike relvaosade kohta.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (2) Aktile kirjutavad alla komisjoni liikmed ning akti kinnitab Kaitseväe Peastaabi ülem.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

 (3) [Kehtetu – RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

10. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 55.  Lisade jõustumine

  Käesoleva määruse lisad 11 ja 12 jõustuvad 2003. aasta 1. mail.

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 1
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] SISSETULNUD RELVADOKUMENTIDE REGISTREERIMISE RAAMAT

Alustatud «.....» ................... 200... a.

Lõpetatud «.....» .................... 200... a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

.....................................................………..
 (asutus või struktuuriüksus)

Dokumendi
regist- reerimise

Dokumendi

Dokumendi väljastanud asutuse või struktuuriüksuse nimi

Dokumendi arvelevõtja

Dokumendi asukoht

Märkused

nr

kuu-
päev

nr

kuu-
päev

nimetus

sisu

 

ees- ja perekonna-nimi
allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 2
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] VÄLJASTATUD RELVADOKUMENTIDE REGISTREERIMISE RAAMAT

Alustatud «.....» ...................200... a.

Lõpetatud «.....» .................... 200... a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

.................................................…………
 (asutus või struktuuriüksus)

Jrk nr

Kuu-
päev

Dokumendi

Kellele dokument väljastatud

Märkused

 

 

nr

nimetus

sisu

asutuse või struktuuriüksuse nimi

isiku
nimi

allkiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 3
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] ....................................

Ladu

Viit

Kood

(asutus või struktuuriüksus)

 

 

 RELVADE JA LASKEMOONA SAATELEHT NR ...

Väljastada / vastu võtta ......................................................................................

Kellele/kellelt .....................................................................................................

Kelle kaudu .......................................................................................................

Alus ..................................................................................................................

Volikirja nr «.....» .................... 200.... a esitamisel.

Jrk nr

Relva ja laskemoona nimetus

Mõõtühik

Kogus

Hind

Kaardi nr

 

 

 

väljastada

väljastatud

ühiku hind

summa

 

 

 

Andis välja ......................................................................................

                          (ees- ja perekonnanimi ning allkiri)

Võttis vastu ....................................................................................

                          (ees- ja perekonnanimi ning allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
 «Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 4
(kaitseministri 17.09.2010. a määruse nr 21 sõnastuses)
[RT I 2010, 68, 514 – jõust. 1.01.2011]RELVADE JA LASKEMOONA ARVELEVÕTMISE RAAMAT

Alustatud «.....» .................... 20....a.

Lõpetatud «.....» .................... 20....a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

....................................................……….
 (asutus või struktuuriüksus)

SISUKORD

Jrk nr

Nimetus

Lk

Jrk nr

Nimetus

Lk


.......................................................................................................................................................

(relvade ja laskemoona nimetus ja mark)

Dokumendi

Sisse tulnud

Välja läinud

Jääk

nr

kuu-
päev

nimetus

kogus

ühiku maksumus eurodes

soetamis- maksumus
kokku  eurodes

kogus

maksumus kokku eurodes

kogus

maksumus kokku eurodes

 

Asukoht

 


[RT I 2010, 68, 514 - jõust. 01.01.2011]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 5
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] RELVADE NUMBRILISE ARVESTUSE RAAMAT

Alustatud «.....» .................... 200... a.

Lõpetatud «.....» .................... 200... a.

....... lehel

Säilitada....... aastat

............................................………
(asutus või struktuuriüksus)

SISUKORD

Relva nimetus

Lehekülg

Relva nimetus

Lehekülg

 

esimene

järgmine

 

esimene

järgmine

 

.............................................................................................................................................

(relva nimetus)

 

 

 

 

 

 Relva nr

Passi
formulari number

Valmis-
tamis- aasta

Arvele võetud

Relva asukoht
(allüksus, ladu)

Relva kinnista-
mise
käsk-
kirja nr ja kuupäev

Arvelt maha võetud

tehase nr

 

 

kuu-
päev

doku-
mendi

 

 

kuupäev

dokumendi nr ja kuupäev

regist- reerimise nr

 

 

 

 

 

 


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 6
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] RELVADE JA LASKEMOONA VÄLJAANDMISE, TAGASTAMISE JA HOIULEVÕTMISE RAAMAT

Alustatud «.....» .................... 200... a.

Lõpetatud «.....» .................... 200... a.

....... lehel

Säilitada....... aastat

............................................…………..
 (asutus või struktuuriüksus)

Jrk nr

Välja antud

 

Kuupäev

Nimetus

Relva number

Vastuvõtja

Allkiri

 

 

 

 

ametinimetus, auaste

ees- ja perekonnanimi

 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Tagastatud

 

Kuupäev

Relva number

Vastuvõtja

Allkiri

Märkused

...........................................................................................
ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, auaste

................................................................................................................................ ................................................................................................................................


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 7
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] RELVARUUMI TABEL

...........................................................................................................................................................

 

(asutus või struktuuriüksus)

 

Nimetus

Arv

Muutmise aeg

 

 

 

 

 

 

Asutuse või struktuuriüksuse juht (relvur)

......................................................

.......................................

 

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 8
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] KAPIS HOITAVATE RELVADE NIMEKIRI

.................................................................................................................................

(asutus või struktuuriüksus)

Jrk nr

Nimetus

Mõõtühik

Arv

Arvu muutmise aeg

 

 

 

 

Asutuse või struktuuriüksuse juht (relvur)

.........................................

.......................................

 

(ees- ja perekonnanimi)

(allkiri)


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 9
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] RELVADE JA LASKEMOONA KONTROLLRAAMAT

Alustatud «.....» .................... 200... a.

Lõpetatud «.....» .................... 200... a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

............................................……………
 (asutus või struktuuriüksus)

Jrk

Kuu-
päev

Kontrollija

Mida kontrollis

Kontrollimise tulemused

Kontrollija juhised
ja nende täitmise tähtajad

Sissekanne puuduste kõrvaldamise kohta.
Kuupäev, ameti- nimetus, perekonnanimi

 

 

ameti-
nimetus

ees- ja perekonna-
nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 10
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] RELVA ASENDUSKAART

..............................................................................................................................................

(asutus või struktuuriüksus)

..............................................................................................................................................
(ametikoht, ees- ja perekonnanimi)

on vastu võtnud kandmiseks .......................................................................................................

                                                    (relva nimetus, mudel, number, valmistamisaasta)

 

padruneid .......... tk, padrunisalvi .......... tk.

 

Pitser

 

Teenistuja .............................................

 

                          (allkiri)

 

 

Asutuse või struktuuriüksuse juht (relvur) ..........................

 

                                   (allkiri)


[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 11
[RTL 2007, 31, 555 – jõust. 21.04.2007]
………………………………


………………………………

(ministeerium)

(loa osa tähis)SÕJARELVADE KÄITLEMISE LUBA NR _______

 

Välja antud
Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4 «Sõjaväerelvade käitlemise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord» § 8 lg 1 alusel
“____” ____________________200__ a.

 Välja antud
_______________________________________________________________

(asutuse nimi)


_________________________________________________________________________

(relvade nimetus, mudel, kaliiber ning kogus, numbrite ja sõnadega)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(toimingu või tehingu kirjeldus)_________________________________________________________________________

(toimingu teostaja või tehingu teise osapoole nimi, registri- või isikukood ja asukoht või elukoht)

 

_________________________________________________________________________

 

Vastutav isik___________________________________________________

(ees- ja perekonnanimi ning ametikoht)

P.k.

 


________________________________

 

(kantsleri allkiri)

 


[RTL 2007, 31, 555 - jõust. 21.04.2007]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
Lisa 12
[RTL 2007, 31, 555 – jõust. 21.04.2007]SÕJARELVADE JA LAHINGUTEHNIKA KÄITLEMISE ERILUBA NR _______

 

Välja antud
Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4«Sõjaväerelvade käitlemise ning lahingutehnika
väljaveo ja sisseveo kord» § 8 lg 2 alusel

“____” ______________________200__ a.

 

 Välja antud
_______________________________________________________________

(asutuse nimi)_________________________________________________________________________

(lubatud tolliprotseduur)_________________________________________________________________________

(sõjaväerelvade või laskemoona nimetus, mudel, kaliiber, EKN kood ning kogus)

 _________________________________________________________________________kuhu
____________________________________________________________________

(näidata riik, kuhu viiakse)


kust
_____________________________________________________________________

(näidata riik, kust välja viiakse)toimetatakse tagasi
________________________________________________________

(näidata riik)läbi
____________________________________________________________ tollipunkti.Vastutav isik
_____________________________________________________________

(ees- ja perekonnanimi ning ametikoht)


Eriluba kehtib kuni
“____” ____________ 200___ a.

P.k.

 

 

 

___________________________________

 

(kaitseministri või tema volitatud isiku allkiri)

  

TagakülgTolli märkused


Kuupäev “___” _______________________ 200___ a. 

Tolliformaalsuste teostamise koht _____________________________________________   Märkused ________________________________________________________________   _________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________   Tolliformaalsuste teostaja ____________________________________________________                                         (ees- ja perekonnanimi, allkiri ja isikliku pitsati jäljend) 


[RTL 2007, 31, 555 - jõust. 21.04.2007]

 

Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruse nr 4
«Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord»
lisa 13
(kaitseministri 9. aprilli 2009. a määruse nr 17 sõnastuses)
[RTL 2009, 35, 450 – jõust. 19.04.2009] SÕJAVÄERELVADE ÜLEANDMISE AKT NR ___

«___» ________________ 200__. a.

Üleandja ______________________________________________________________
 (asutuse nimi)

Vastuvõtja _____________________________________________________________
 (asutuse nimi)

_____________________________________________________________________
 (relvade nimetus, mudel, kaliiber, kogus ja relvanumbrid ning bilansilised väärtused)

Kasutusse andmise aeg ________________________________
 (ajavahemik kuupäevaliselt)

Välisriik, kus relva kasutatakse __________________________
 (riigi nimetus)

Üleandmise koht _____________________________________

Vastutav isik ________________________________________
 (ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

_____________________________________________
 Vastuvõtja (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, allkiri)
_____________________________________________
 Üleandja (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, allkiri)
[RTL 2009, 35, 450 - jõust. 19.04.2009]