Teksti suurus:

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2018, 26

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele

Vastu võetud 05.04.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3 ja § 7 lõike 2 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/108, erakorralise meetme kohta, mis seisneb toetuse andmises Leedu, Läti, Eesti ja Soome teatavates piirkondades üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahju kannatanud põllumajandustootjatele (ELT L 19 24.01.2018, lk 6–9), artikli 1 lõike 2 alusel.

§ 1.  Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele

 (1) Erakorralist toetust talivilja kasvatajatele (edaspidi toetus) antakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/108 artikli 1 lõikes 1 nimetatud põllumaa kohta (edaspidi üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa), mis vastab sama artikli punktis a sätestatud tingimusele.

 (2) Taliviljaks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/108 artikli 1 lõike 1 tähenduses loetakse talinisu, talirukis, talioder, talitritikale, taliraps ja talirüps.

 (3) Toetust võib taotleda vähemalt ühe hektari üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa kohta.

 (4) Üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa pindala määramisel võetakse arvesse põld pindalaga vähemalt 0,30 hektarit.

 (5) Toetust ei või taotleda maa kohta, mille kohta taotleti 2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede” tegevuse liigi „Piirkondlik mullakaitse toetus” raames antavat piirkondlikku mullakaitse toetust.

§ 2.  Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda isik, kes taotles 2017. aastal ühtset pindalatoetust, märkides taotlusele kasvatatavaks põllumajanduskultuuriks talivilja, ning kelle taotlus rahuldati (edaspidi taotleja).

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini 2018. aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmeid ja taotleja registri- või isikukoodi.

 (2) Taotleja esitab lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele iga põllu kohta, mille kohta ta toetust taotleb, järgmised andmed:
 1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumassiivi tunnus;
 2) põllu number ja pindala taotluse esitamise aastal 0,01 hektari täpsusega;
 3) maakasutuse õiguslik alus;
 4) põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetus;
 5) andmed selle kohta, kas põld on kasutuses põllumaana;
 6) kui suurele pinnale ei olnud võimalik talivilja külvata või kui suurele pinnale külvatud talivili hävines.

 (3) Taotleja kinnitab, et ta ei ole saanud sama kahju eest muud hüvitist riigiabina või kindlustuse kaudu ega Euroopa Liidu poolt rahastatavat hüvitist.

§ 4.  Taotluse kontrollimine

 (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/108 artiklis 4 sätestatust.

 (2) Taotleja teeb PRIA-le teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsuse tegemiseks vajalikud asjaolud.

§ 5.  Toetuse ühikumäär ja toetuse suuruse arvutamine

 (1) PRIA otsustab toetuse ühikumäära, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/108 artiklis 2 sätestatust ning nõuetele vastavaks tunnistatud hektarite arvust, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

 (2) Kui üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa pindala on suurem kui 2017. aasta ühtse pindalatoetuse taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipind, arvutatakse toetuse suurus 2017. aasta ühtse pindalatoetuse taotlusel rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipindala alusel.

 (3) Kui üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa pindala on väiksem kui 2017. aasta ühtse pindalatoetuse taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipind, arvutatakse toetuse suurus üleujutuste ja tugevate vihmade tõttu kahjustatud maa pindala alusel.

§ 6.  Toetuse vähendamine

 (1) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et toetuse saamise nõuete kohase maa pindala (edaspidi kindlaksmääratud maa pindala) on kuni kolm protsenti või kuni kaks hektarit väiksem kui võrdlusmaa pindala, arvutatakse toetuse summa kindlaksmääratud maa pindala alusel.

 (2) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et kindlaksmääratud maa pindala on üle kolme protsendi või üle kahe hektari, kuid mitte üle 20 protsendi väiksem kui võrdlusmaa pindala, vähendatakse kindlaksmääratud maa pindala alusel arvutatud toetuse summat. Toetuse arvutamise aluseks võetakse see hektarite arv, mis saadakse, kui võrdlusmaa pindalast lahutatakse kahekordne kindlaksmääratud maa pindala ja võrdlusmaa pindala vahe.

 (3) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et kindlaksmääratud maa pindala on üle 20 protsendi väiksem kui võrdlusmaa pindala, jäetakse taotlus rahuldamata.

 (4) Võrdlusmaa pindala on 2017. aastal ühtse pindalatoetuse taotlusel rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipind või taotlusel märgitud üleujutuste ja tugevate vihmade poolt kahjustatud maa pindala, kui see on väiksem kui 2017. aasta ühtse pindalatoetuse taotluse rahuldamise otsuses kindlaks tehtud talivilja külvipind.

 (5) Kui toetuse taotlus esitatakse pärast toetuse taotlemise perioodi lõpptähtpäeva, siis vähendatakse toetuse summat, mis toetusesaajal oleks olnud õigus saada taotluse õigeaegse esitamise korral, iga tööpäeva kohta 1%, välja arvatud vääramatu jõu või erandlike asjaolude korral.

§ 7.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine ning toetuse maksmine

  PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole 30. septembriks 2018. aastal.

§ 8.  Rakendussäte

  Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler