Teksti suurus:

Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
31.03.2021 otsus nr 712

Kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 24.03.2021

§ 1.  Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 39, 09.02.2013, lk 1–11)” tekstiosaga „(EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 98/2013 (ELT L 186, 11.07.2019, lk 1–20)”;

2) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõna „Kaupleja” sõnaga „Ettevõtja”;

3) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Kaupleja võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 98/2013 II lisas loetletud ainete või neid aineid sisaldavate segude, samuti ka piiranguga lõhkeaine lähteaine” tekstiosaga „Ettevõtja võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1148 I ja II lisas reguleeritud lõhkeaine lähteaine või seda ainet sisaldava segu”;

4) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Ettevõtja, kes teeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1148 I või II lisas reguleeritud lõhkeaine lähteaine turul kättesaadavaks, tagab nimetatud määruse artikli 7 kohase tarneahela teavitamise.”;

5) paragrahvis 16 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 98/2013 II lisas nimetatud ainega või seguga, samuti ka piiranguga lõhkeaine lähteainega” tekstiosaga „(EL) 2019/1148 I ja II lisas reguleeritud lõhkeaine lähteaine või seda ainet sisaldava seguga”;

6) paragrahvi 23 lõike 3 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „uuendamisel tuleb see esitada kooskõlastamiseks mõistlikul ajal enne selles kajastatud selliste muudatuste rakendamist, millega kaasneb suurõnnetuse risk või selle suurenemine” tekstiosaga „koostamisel ja uuendamisel tuleb see esitada kooskõlastamiseks mõistliku aja jooksul enne tegevuse alustamist või muudatuste tegemist”;

7) paragrahvi 34 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „hädaolukorra lahendamise plaan” sõnadega „ja tagada avalikkuse teavitamine, et igaühel oleks võimalus avaldada aegsasti arvamust plaani koostamise või selles oluliste muudatuste tegemise kohta”;

8) paragrahvis 36 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EL) nr 98/2013 artikli 9 lõikes 2” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1148 artikli 9 lõikes 3”;

9) paragrahvi 38 lõike 4 punktis 4 asendatakse tekstiosa „nõukogu määruse (EL) nr 98/2013” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1148”;

10) paragrahvi 45 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 98/2013” tekstiosaga „(EL) 2019/1148”;

11) paragrahvi 46 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „(EL) nr 98/2013 II lisas nimetatud ainega või seguga, samuti ka piiranguga” tekstiosaga „(EL) 2019/1148 I ja II lisas reguleeritud”.

§ 2.  Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmine

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 8 lõikes 4 ja § 69 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 3.  Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmine

Toote nõuetele vastavuse seaduse § 10 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõnad „Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium” sõnadega „Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse §-d 2 ja 3 jõustuvad 2021. aasta 1. mail.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json