Teksti suurus:

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.04.2021, 3

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruse nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 31.03.2021 nr 17

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 24 lõike 6 ning lõike 10, § 31 lõike 3 ja § 40 lõike 7 alusel.

Keskkonnaministri 27. detsembri 2006. a määruses nr 88 „Metsa majandamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) püünispuudena metsa jäetavaid puid.”;

2) paragrahvi 14 lõike 3 punktis 2 asendatakse arv „3000” arvuga „2600”;

3) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Uuendamisel kasutada lubatud ja metsa uuenenuks lugemisel võetakse arvesse määruse lisas 2 loetletud puuliike, kõvalehtpuid ja harilikku pärna ning keskkonnaministri määrusega kasvatada lubatud võõrpuuliike.”;

4) paragrahvi 21 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „raidmed” sõnadega „ja püünispuud”.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json