Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2011
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2011, 2

Siseministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.05.2011 nr 11

Määrus kehtestatakse „Lennundusseaduse” § 542 lõike 6 ja § 543 lõike 3, „Relvaseaduse” § 31 lõike 5, § 52 lõike 7, § 75 lõike 2 ja § 82 lõike 2, „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 ning „Politsei ja piirivalve seaduse” § 729 lõike 8 alusel.

§ 1. Siseministri 19. jaanuari 2009. a määruses nr 5 „Välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamise ning tema ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kord” (RTL 2009, 10, 119) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Piirivalveametit” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametit”;

2) paragrahvi 3 tekstis ja § 4 lõikes 2 asendatakse sõna „piirivalve” sõnaga „politsei”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) relva ja laskemoona hoiulevõtnud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning kontaktandmed;”;

4) paragrahvi 5 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) relva ja laskemoona tagastaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.”;

5) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2. Siseministri 19. jaanuari 2009. a määruses nr 6 „Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord” (RTL 2009, 10, 120) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või piirivalve”;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad „politseiasutuses või piirivalve struktuuriüksuses” sõnadega „politseiasutuse struktuuriüksuses”;

3) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) relva ja laskemoona hoiulevõtnud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning kontaktandmed.”;

4) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) relva ja laskemoona tagastaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.”;

5) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3. Siseministri 30. septembri 2009. a määruses nr 40 „Lääne Prefektuuri põhimäärus” (RTL 2009, 77, 1128) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 ja § 9 lõikes 3 asendatakse sõna „struktuuriüksuse” sõnaga „büroo”;

2) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Meetme rakendamine väljaspool tööpiirkonda

(1) Politseiametniku tööpiirkonnaks loetakse teise prefektuuri tööpiirkond, kui politsei järelevalve meetme või muu riikliku järelevalve meetme kasutamine algas politseiametniku ametikohajärgses tööpiirkonnas.

(2) Politseiametnik, kes on peadirektori õigusaktiga lähetatud teise prefektuuri, võib rakendada politsei järelevalve meetmeid või muu riikliku järelevalve meetmeid lähetusejärgse prefektuuri tööpiirkonnas „Politsei ja piirivalve seaduses” sätestatud alusel ja korras.”;

3) paragrahvi 12 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „ülesanded” sõnaga „põhiülesanded”;

4) paragrahvi 12 punktis 14 asendatakse sõnad „likvideerimise korraldamine” sõnadega „likvideerimisel osalemine”;

5) paragrahvi 12 punktis 16 asendatakse sõna „väärtegude” sõnaga „süütegude”;

6) paragrahvi 12 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

„21) rahvusvahelise kaitse menetluse korraldamine piiril;”.

§ 4. Siseministri 30. septembri 2009. a määruses nr 41 „Ida Prefektuuri põhimäärus” (RTL 2009, 77, 1129) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 ja § 9 lõikes 3 asendatakse sõna „struktuuriüksuse” sõnaga „büroo”;

2) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Meetme rakendamine väljaspool tööpiirkonda

(1) Politseiametniku tööpiirkonnaks loetakse teise prefektuuri tööpiirkond, kui politsei järelevalve meetme või muu riikliku järelevalve meetme kasutamine algas politseiametniku ametikohajärgses tööpiirkonnas.

(2) Politseiametnik, kes on peadirektori õigusaktiga lähetatud teise prefektuuri, võib rakendada politsei järelevalve meetmeid või muu riikliku järelevalve meetmeid lähetusejärgse prefektuuri tööpiirkonnas „Politsei ja piirivalve seaduses” sätestatud alusel ja korras.”;

3) paragrahvi 12 punktis 14 asendatakse sõnad „likvideerimise korraldamine” sõnadega „likvideerimisel osalemine”;

4) paragrahvi 12 punktis 16 asendatakse sõna „väärtegude” sõnaga „süütegude”;

5) paragrahvi 12 punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

„21) rahvusvahelise kaitse menetluse korraldamine piiril;”.

§ 5. Siseministri 30. septembri 2009. a määruses nr 42 „Põhja Prefektuuri põhimäärus” (RTL 2009, 77, 1130) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 ja § 9 lõikes 3 asendatakse sõna „struktuuriüksuse” sõnaga „büroo”;

2) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Meetme rakendamine väljaspool tööpiirkonda

(1) Politseiametniku tööpiirkonnaks loetakse teise prefektuuri tööpiirkond, kui politsei järelevalve meetme või muu riikliku järelevalve meetme kasutamine algas politseiametniku ametikohajärgses tööpiirkonnas.

(2) Politseiametnik, kes on peadirektori õigusaktiga lähetatud teise prefektuuri, võib rakendada politsei järelevalve meetmeid või muu riikliku järelevalve meetmeid lähetusejärgse prefektuuri tööpiirkonnas „Politsei ja piirivalve seaduses” sätestatud alusel ja korras.”;

3) paragrahvi 12 punktis 14 asendatakse sõnad „likvideerimise korraldamine” sõnadega „likvideerimisel osalemine”;

4) paragrahvi 12 punktis 16 asendatakse sõna „väärtegude” sõnaga „süütegude”;

5) paragrahvi 12 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 12 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„20) rahvusvahelise kaitse menetluse korraldamine piiril;”.

§ 6. Siseministri 30. septembri 2009. a määruses nr 43 „Lõuna Prefektuuri põhimäärus” (RTL 2009, 77, 1131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 4 ja § 9 lõikes 3 asendatakse sõna „struktuuriüksuse” sõnaga „büroo”;

2) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Meetme rakendamine väljaspool tööpiirkonda

(1) Politseiametniku tööpiirkonnaks loetakse teise prefektuuri tööpiirkond, kui politsei järelevalve meetme või muu riikliku järelevalve meetme kasutamine algas politseiametniku ametikohajärgses tööpiirkonnas.

(2) Politseiametnik, kes on peadirektori õigusaktiga lähetatud teise prefektuuri, võib rakendada politsei järelevalve meetmeid või muu riikliku järelevalve meetmeid lähetusejärgse prefektuuri tööpiirkonnas „Politsei ja piirivalve seaduses” sätestatud alusel ja korras.”;

3) paragrahvi 12 punktis 15 asendatakse sõna „väärtegude” sõnaga „süütegude”;

4) paragrahvi 12 punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

„21) rahvusvahelise kaitse menetluse korraldamine piiril;”.

§ 7. Siseministri 30. septembri 2009. a määruse nr 44 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” (RTL 2009, 77, 1132) § 17 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) rahvusvahelise kaitse menetluse korraldamine piiril;”.

§ 8. Siseministri 14. detsembri 2009. a määruse nr 65 „Joobeseisundis isiku kainenemisele toimetamise protokolli vorm” (RTL 2009, 95, 1400) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 9. Siseministri 18. detsembri 2009. a määruse nr 83 „Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid” (RTL 2009, 97, 1441; RT I 2010, 50, 308) § 8 tekstis asendatakse sõna „mudelile” sõnaga „numbrile”.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

/otsingu_soovitused.json