Teksti suurus:

Välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamise ning tema ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2011, 8

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamise ning tema ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 19.01.2009 nr 5
RTL 2009, 10, 119
jõustumine 30.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2011RT I, 06.05.2011, 209.05.2011

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 542 lõike 6 ja § 543 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamise ning tema ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kord.

§ 2.   Välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamine

  (1) Teatise saamisest, millega Prümi lepingu osalise pädev asutus teavitab riiklikku kontaktpunkti välisriigi relvastatud pardasaatja määramisest õhusõidukisse, informeerib Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit ja Kaitsepolitseiametit ning edastab teatises sisalduvad andmed nimetatud asutustele.
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teatise saamisest informeerib Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakond Lennuametit ning AS-i Tallinna Lennujaam.

§ 3.   Välisriigi relvastatud pardasaatja saatmine

  Politsei saadab välisriigi relvastatud pardasaatjat väljaspool õhusõidukit lennujaama julgestuspiiranguga alal.
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]

§ 4.   Ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmine ja tagastamine

  (1) Välisriigi relvastatud pardasaatja annab ametirelva ja selle laskemoona hoiule.

  (2) Välisriigi relvastatud pardasaatja ametirelva ja selle laskemoona hoitakse selleks spetsiaalselt kohandatud politsei ametiruumis.
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]

  (3) Välisriigi relvastatud pardasaatja ametirelv ja selle laskemoon võetakse hoiule ning tagastatakse isikut tõendava dokumendi ning ametirelva ja laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise akti alusel.

§ 5.   Ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise akt

  (1) Ametirelva ja laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kohta koostatakse ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise akt (edaspidi akt) kahes eksemplaris, millest üks jääb välisriigi pardasaatjale ja teine relva hoiustavale piiripunktile (vorm lisatud käesolevale määrusele).

  (2) Akti kantakse relva ja laskemoona hoiuleandmisel vähemalt järgmised andmed:
  1) relva ja laskemoona hoiulevõtmise kuupäev, kellaaeg ja piiripunkti nimetus;
  2) relva liik, mark, mudel, kaliiber ja number;
  3) laskemoona liik ja kogus;
  4) relva ja laskemoona hoiuleandnud isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, töötõendi number ning kontaktandmed;
  5) relva ja laskemoona hoiulevõtnud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning kontaktandmed;
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]
  6) välisriigi relvastatud pardasaatja Eesti Vabariigi territooriumilt lahkumise kavandatav kuupäev ja kellaaeg, lennunumber ning aeg, millal pardasaatja peab riigist lahkumiseks saabuma piiripunkti.

  (3) Akti kantakse relva ja laskemoona tagastamisel vähemalt järgmised andmed:
  1) relva tagastamise kuupäev, kellaaeg ja piiripunkti nimetus;
  2) relvastatud pardasaatja ees- ja perekonnanimi, kellele relv ja laskemoon tagastatakse, isikut tõendava dokumendi number ning töötõendi number;
  3) relva ja laskemoona tagastaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]

  (4) Mõlemad isikud kinnitavad ametirelva ja selle laskemoona hoiule võtmisel ning tagastamisel akti kantud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 6.   Andmete säilitamine

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud teatist säilitatakse viis aastat selle saamisest arvates.

  (2) Käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud akti säilitatakse viis aastat selle koostamisest arvates.

Lisa Välisriigi relvastatud pardasaatjast teavitamise ning tema ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise kord
[RT I, 06.05.2011, 2 - jõust. 09.05.2011]

/otsingu_soovitused.json