Teksti suurus:

Veeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2014, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.04.2014 otsus nr 418

Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 24.04.2014

§ 1.  Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 227 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Hoonestusloa menetluse algatamise otsustab Vabariigi Valitsus või käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud juhul majandus- ja kommunikatsiooniminister.”;

2) paragrahvi 227 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui hoonestusluba taotletakse avaliku veekogu ala koormamiseks supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga spordi- või puhkerajatisega, siis otsustab hoonestusloa menetluse algatamise majandus- ja kommunikatsiooniminister.”;

3) paragrahvi 227 lõigetes 7 ja 8, § 228 lõikes 1, § 229 lõikes 4, § 2210 lõigetes 1 ja 2, § 2211 lõigetes 1 ja 2, § 2212 lõigetes 1, 2, 4 ja 5, § 2213 lõikes 1, § 2214 lõigetes 1–5 ja § 42 lõikes 4 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsus” sõnadega „Vabariigi Valitsus või majandus- ja kommunikatsiooniminister” vastavas käändes;

4) paragrahvi 227 lõike 5 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Teiste taotluste puhul keeldub Vabariigi Valitsus või majandus- ja kommunikatsiooniminister menetluse algatamisest, välja arvatud kui ehitise olemusest tulenevalt on võimalik asjaomase ala kohta anda ka teine hoonestusluba.”;

5) paragrahvi 227 lõiget 7 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) tingimused, millega peab arvestama, kui taotletava ala kohta on algatatud ka teine hoonestusloa menetlus või taotletava ala koormamiseks on kehtiv teine hoonestusluba;”;

6) paragrahvi 228 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vabariigi Valitsus või majandus- ja kommunikatsiooniminister keeldub hoonestusloa menetluse algatamisest ka juhul, kui:
1) taotletaval alal on juba algatatud mõne teise hoonestusloa menetlus, mille tulemusel antava hoonestusloa alusel ehitatava ehitise olemusest tulenevalt ei ole asjaomasele alale võimalik anda teist hoonestusluba;
2) taotletaval alal on algatatud maakonnaplaneering ja planeerimismenetlus ei ole lõppenud.”;

7) paragrahvi 228 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatut ei kohaldata, kui hoonestusluba taotletakse avaliku veekogu ala koormamiseks supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga spordi- või puhkerajatisega.”;

8) paragrahvi 229 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hoonestusloa annab Vabariigi Valitsus või majandus- ja kommunikatsiooniminister. Ettepaneku hoonestusloa andmiseks või andmata jätmiseks teeb hoonestusloa menetleja.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json