Teksti suurus:

Statsionaarse automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2015, 1

Statsionaarse automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 30.04.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 199 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimi

  Andmekogu nimi on statsionaarse automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu.

§ 2.   Andmekogu vastutav töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Maanteeamet.

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on kohalikele teedele ja riigimaanteedele püsipaigaldatud liiklusjärelevalve süsteemiga kogutud järgmiste liiklusalaste õigusrikkumiste andmete töötlemise abil tagada tõhus liiklusjärelevalve:
  1) mootorsõidukiga lubatud sõidukiiruse ületamine;
  2) mootorsõidukiga punase keelava fooritule nõuete rikkumine.

§ 4.   Mõisted

  (1) Statsionaarne automaatne liiklusjärelevalve süsteem (edaspidi järelevalvesüsteem) on mõõtekabiini paigaldatud tehnoloogiliste seadmete kogum, mis koosneb järelevalvekaamerast või -kaameratest, sõidukiiruse mõõtmisel kiirusmõõtevahendist, dokumenteerimisseadmest ja muudest vajalikest lisaseadmetest, mis on ette nähtud liiklusalase õigusrikkumise fikseerimiseks ning mille salvestist on õigus kasutada mootorsõiduki ja selle juhi, mootorsõiduki omaniku või vastutava kasutaja tuvastamiseks.

  (2) Salvestis on järelevalvesüsteemi poolt loodud käesoleva määruse §-s 7 loetletud andmete elektrooniline kogum.

  (3) Andmesubjekt on mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja, kelle mootorsõidukiga liiklusalane õigusrikkumine sooritati.

  (4) Käitaja on määruse tähenduses volitatud isik, kes paigaldab, hooldab, seadistab või kontrollib järelevalvesüsteemi.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 5.   Andmekogu pidamise viis ja koosseis

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 6.   Andmekogus sisalduvate andmete kaitse

  (1) Andmekogus sisalduvate andmete turvaklass on K1T2S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

  (2) Salvestise töötlemiseks kasutatavad infotehnoloogilised süsteemid ja meetmed peavad tagama salvestise tervikluse, usaldusväärsuse ja autentsuse. Salvestis peab olema failivormis, mis tagab selle tervikluse, usaldusväärsuse ja autentsuse salvestise töötlemise aja jooksul.

  (3) Andmekogus sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse järgmisi organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid:
  1) andmekogu kasutajate tuvastamine eesmärgiga pidevalt seostada kõiki kasutajaid nende poolt käivitatud protsessidega;
  2) andmekogule juurdepääsu kontroll eesmärgiga määratleda ligipääs järelevalvesüsteemi seadmetele ja andmekogus olevatele andmetele;
  3) andmekogu kasutamise dokumenteerimine ja auditeerimine eesmärgiga kontrollida ja tuvastada turvalisuse rikkumisega seotud sündmused.

3. peatükk Andmete töötlemine andmekogus 

§ 7.   Salvestis

  (1) Järelevalvesüsteem rakendub tööle käesoleva määruse § 3 punktides 1 ja 2 nimetatud õigusrikkumise korral, jäädvustab salvestise ning edastab salvestise mõõtekabiinist järelevalvesüsteemi andmekogusse.

  (2) Salvestises sisaldub:
  1) järelevalvesüsteemi osaks oleva dokumenteerimisseadme unikaalne nimi või tähis;
  2) salvestise unikaalne nimi või tähis;
  3) dokumenteerimisseadme asukoht (linna/asula nimetus, tee/ristmiku/tänava nimi või number, tee kilomeeter, asukoha koordinaadid, sõidusuuna kirjeldus);
  4) mootorsõiduki sõidusuund (lähenev, kaugenev);
  5) juhtumi salvestamise aeg (kuupäev, kuu, aasta ja kellaaeg).

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele sisaldub mootorsõidukiga punase keelava fooritule nõuete rikkumise kohta koostatud salvestises:
  1) vähemalt üks digitaalne kõrgresolutsioonis foto või video punase keelava fooritule ajal ristmikule väljasõitnud mootorsõidukist eestvaates (edaspidi põhifoto);
  2) üks digitaalne värviline kõrgresolutsioonis foto või video keelava punase keelava fooritule ajal ristmikule väljasõitvast (stopp-joont ületavast) mootorsõidukist tagantvaates (edaspidi lisafoto);
  3) foorikontrolleri andmed: mitu sekundit (murdosa täpsusega) oli põhifoto tegemise hetkel põlenud kollane ja seejärel punane foorituli.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele sisaldub lubatud sõidukiiruse ületamise kohta koostatud salvestises:
  1) vähemalt üks digitaalne kõrgresolutsioonis foto või video lubatud sõidukiirust ületanud mootorsõidukist;
  2) suurim lubatud sõidukiirus;
  3) mõõtmistel saadud mootorsõiduki kiiruse väärtus.

  (5) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2−4 nimetatud kohustuslikele andmetele võib salvestis sisaldada ka muid järelevalvesüsteemi valmistajatehase ette nähtud andmeid, nagu mõõtesessiooni algusaeg (kuupäev, kellaaeg), mõõtesessiooni tähis, pildikäivituse piirväärtus, sõiduraja number ja mootorsõiduki kategooria sõltuvalt sõiduki gabariitidest.

§ 8.   Salvestise automaatne töötlemine andmekogus

  Andmekogus teostatakse infotehnoloogilise tarkvara abil salvestisega automaatselt järgmised toimingud:
  1) salvestise autentsuse kontroll. Autentsuse kontrolli mitteläbivad andmed kustutatakse andmekogust ja neid ei edastata edaspidisesse andmetöötlusprotsessi;
  2) mootorsõiduki registreerimismärgi tuvastamine. Registreerimismärgi tähis lisatakse andmeedastusfailis sisalduvasse metaandmete faili. Registreerimismärgist luuakse pildifail koos registreerimismärgi tähisega;
  3) lubatud sõidukiiruse ületamise juhtumi puhul lõpliku mõõtetulemuse arvutamine mõõtmisel saadud mootorsõiduki kiiruse väärtusest asjaomase laiendmääramatuse lahutamise teel;
  4) andmete edastamine kohtuvälisele menetlejale.

§ 9.   Andmete edastamine kohtuvälisele menetlejale

  Käesoleva määruse §-s 7 nimetatud salvestise andmetest ja §-s 8 nimetatud andmetest moodustatakse andmeedastusfail, mis edastatakse automaatselt riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu kohtuvälise menetleja andmekogusse infosüsteemi POLIS.

4. peatükk Andmete säilitamine andmekogus ja juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 10.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Käesoleva määruse §-s 7 nimetatud salvestist säilitatakse andmekogus neli aastat.

  (2) Käesoleva määruse §-s 8 nimetatud salvestise töötlemise tulemusel tekkinud andmed ning käesoleva määruse §-s 9 nimetatud andmeedastusfailid kustutatakse vahetult pärast edukat andmeedastust kohtuvälisele menetlejale.

  (3) Andmed hävitatakse vastutava töötleja kehtestatud korras.

§ 11.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogus sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga.

  (2) Õigus andmekogust andmeid saada on:
  1) andmesubjektil temaga seonduva liiklusalase õigusrikkumise osas;
  2) andmekogu vastutava töötleja ametnikel neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses;
  3) kohtuvälisel menetlejal väärteoasja menetlemiseks, sealhulgas hoiatamismenetluse läbiviimiseks;
  4) muudel seaduses sätestatud isikutel.

  (3) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (4) Andmekogu andmetele juurdepääsu õigus on vastutaval töötlejal, käitajal ja andmekogu arendaval või hooldaval isikul andmekogu vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 12.   Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab andmekogust andmeid:
  1) kohtuvälisele menetlejale väärteoasja menetlemiseks, sealhulgas hoiatamismenetluse läbiviimiseks läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi;
  2) muudel juhtudel isiku kirjaliku avalduse alusel, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus.

  (2) Andmesubjektil või tema esindajal on andmetega võimalik tutvuda andmekogu vastutava töötleja juures kirjaliku avalduse alusel.

5. peatükk Järelevalve andmekogu pidamise üle, andmekogu pidamise finantseerimine ja andmekogu tegevuse lõpetamine 

§ 13.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostatakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja avaliku teabe seadusele.

§ 14.   Andmekogu pidamise finantseerimine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 15.   Andmekogu tegevuse lõpetamine

  (1) Andmekogu tegevuse lõpetamine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud määrusega.

  (2) Andmekogu tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2011. a määrus nr 36 „Statsionaarse automaatse kiirusmõõtesüsteemi andmekogu põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json