Teksti suurus:

Keskkonnaministri 11. juuli 2012. a määruse nr 25 „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2015, 5

Keskkonnaministri 11. juuli 2012. a määruse nr 25 „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid” muutmine

Vastu võetud 29.04.2015 nr 27

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12215 lõike 2 alusel ja kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1.

Keskkonnaministri 11. juuli 2012. a määruses nr 25 „Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus ja selle pidamise kord ning andmete esitamise kord ja vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „tuletõrjesüsteem, -kustuti”, „tuletõrjesüsteem ja -kustuti”, „tuletõrjesüsteem või -kustuti” ja „tuletõrjesüsteem” sõnaga „tuletõrjeseade” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „pingejaotla” sõnaga „elektrijaotla” vastavas käändes;

3) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu küsib andmeid keskkonnalubade infosüsteemist, aadressiandmete süsteemist, äriregistrist, rahvastikuregistrist ja probleemtoodete registrist.”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 1 ning § 7 lõigetes 3–6 ja §-s 11 asendatakse tekstiosa „kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid” tekstiosaga „viis või enam süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase või kolm või enam kilogrammi osoonikihti kahandavaid”;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punktides 2–4, § 7 lõikes 7 ning § 8 lõigete 3 ja 5–7 sissejuhatavas osas asendatakse tekstiosa „kolm kilogrammi või enam fluoritud” tekstiosaga „viis või enam süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud”;

6) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Andmekogusse ei kanta:
1) hermeetiliselt suletud seadmeid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on väiksem kui kümme süsinikdioksiidi ekvivalenti, tingimusel, et sellistel seadmetel on valmistajatehases paigaldatud märgistus „hermeetiliselt suletud” või mille kasutusjuhendisse on märgitud, et tegemist on hermeetiliselt suletud seadmega;
2) elektrijaotlaid, mille lekkemäär on tootja tehnilise spetsifikatsiooni kohaselt vähem kui 0,1% aasta kohta ja sellel on vastav märgistus;
3) elektrijaotlaid, millel on seade rõhu või tiheduse jälgimiseks;
4) elektrijaotlaid, mis sisaldavad vähem kui kuus kilogrammi fluoritud kasvuhoonegaase.”;

7) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse sõnad „käitlemistoimingu teostaja” sõnaga „isiku”;

8) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse sõnad „käitlemistoimingu teostaja” ning § 8 lõigetes 6 ja 7 sõnad „käitlemistoimingute teostaja” sõnadega „käitlemistoimingu tegija”;

9) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Välisõhu kaitse seaduse § 12216 lõikes 3 sätestatud andmeid viis või enam süsinikdioksiidi ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete elektrijaotlate lekkekontrolli kohta on pädev esitama lekkekontrolli tegija, kes on Keskkonnaametile esitanud oma isiku- ja kontaktandmed.”;

10) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad „käitlemistoimingute teostajad” sõnadega „käitlemistoimingute tegijad”;

11) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) käesoleva määruse § 8 lõikes 61 nimetatud isik.”;

12) paragrahv 17 tunnistatakse kehtetuks;

13) määruse lisad 1–8 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–8.

Marko Pomerants
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Fluoritud kasvuhoonegaasi ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri andmete koosseis

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json