Teksti suurus:

Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kord

Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2015, 10

Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kord1

Vastu võetud 05.05.2015 nr 39

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 69 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse soojusseadme, mille nimivõimsus on üle 20 kilovati, ja jahutusseadme, mille nimivõimsus on üle 12 kilovati, kuid mida ei tule registreerida fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registris või mis ei ole riigikaitselise ja julgeolekuasutuse ehitise soojus- ja jahutusseade, ehitisregistrisse kandmise kord.

  (2) Määrusega kehtestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud seadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kord.

§ 2.   Terminid

  Määruses on kasutatud järgmisi termineid:
  1) kuumaveekatel on korpusest ja põletist või korpusest ja koldest kombineeritud uus või kasutatud seade, milles põlemisel eralduv soojus kantakse üle veele;
  2) soojuspump on uus või kasutatud masin, seade või paigaldis, mis kannab looduslikust keskkonnast nagu õhust, veest või maapinnast saadava soojuse üle hoonesse või tööstuslikku rakendusse;
  3) jahutusseade on uus või kasutatud masin, seade või paigaldis, mida on tarvis siseruumi õhutemperatuuri kontrollimiseks või alandamiseks;
  4) kasutegur (protsentides) on suhe katlaveele ajaühikus ülekantud soojushulga ning samas ajaühikus katlasse kütusega antud primaarenergia vahel. Kasutegur arvutatakse kütuse tarbimisaine alumise kütteväärtuse alusel. Elektriga köetava katla kasutegur on suhe katlaveele ajaühikus ülekantud soojushulga ning samas ajaühikus tarbitud elektrihulga vahel.
  5) nimivõimsus (kilovattides) on tootja poolt määratud ja tagatud suurim kasulik soojus- või jahutusvõimsus, mida on võimalik saavutada töötamisel arvestuslikul koormusel tootja poolt määratud kasuteguril.

§ 3.   Ehitisregistrisse kantavad andmed

  (1) Ehitisregistrisse kantakse paigaldaja:
  1) ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed.

  (2) Ehitisregistrisse kantakse kuumaveekatla:
  1) tootja ja toote nimetus;
  2) kasutatav kütus (elekter-, gaas-, vedel- või tahkekütus);
  3) nimivõimsus kütmiseks kilovattides;
  4) kasutegur protsentides.

  (3) Ehitisregistrisse kantakse soojuspumba:
  1) tootja ja toote nimetus;
  2) liik (maa-, õhk-õhk, õhk-vesi või väljatõmbeõhu);
  3) nimivõimsus kütmiseks kilovattides;
  4) nimivõimsus jahutamiseks kilovattides.

  (4) Ehitisregistrisse kantakse jahutusseadme:
  1) tootja ja toote nimetus;
  2) nimivõimsus jahutamiseks kilovattides.

§ 4.   Andmete edastamine ehitisregistrisse

  (1) Paigaldaja kannab paigaldatud soojus- ja jahutusseadme andmed ehitisregistrisse.

  (2) Soojus- ja jahutusseade loetakse paigaldatuks, kui ta on ühendatud ehitise tehnosüsteemiga.

  (3) Andmed kantakse ehitisregistrisse elektrooniliselt, registri veebilehel selleks loodud rakenduse abil.

  (4) Paigaldatud soojus- ja jahutusseadme andmed kantakse ehitisregistrisse seotult ehitisega, millesse või mille teenindamiseks soojus- ja jahutusseade paigaldati.

  (5) Andmed kantakse ehitisregistrisse 30 päeva jooksul alates seadme paigaldamise kuupäevast.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (ELT L 153, 18.06.2010, lk 13–35)

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json