Teksti suurus:

Nõuded kristallklaasist toote märgistamisele

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2021, 5

Nõuded kristallklaasist toote märgistamisele1

Vastu võetud 04.05.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse tarbijakaitseseaduse § 5 lõike 71 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määrust kohaldatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kaupade nomenklatuuri rubriigis 7013 loetletud kristallklaasist toodetele (edaspidi toode).

  (2) Määrust ei kohaldata eksporditavatele toodetele.

§ 2.   Toote märgistamine

  (1) Tootja või levitaja võib majandus- või kutsetegevuse käigus turustataval tootel kasutada lisas 1 esitatud kategooria kirjeldust ja sümbolit, kui toode vastab omadustelt lisas 1 esitatud vastava tootekategooria kirjeldusele.

  (2) Kui toote kaubamärgis, tootja või levitaja ärinimes või muus toote märgistuses sisaldub lisas 1 esitatud sümbol või sellega äravahetamiseni sarnane tähistus, on tootja või levitaja kohustatud selgelt teavitama:
  1) toote omaduste kohta käivas tootega kaasas olevas selgituses või kirjelduses toote vastavusest lisas 1 kirjeldatud omadustele;
  2) selgitavas aruandes toote täpsetest omadustest, kui toode ei vasta lisas 1 kirjeldatud omadustele.

  (3) Lisas 1 sätestatud toote omaduste kirjeldus ja sümbol võivad olla toote ühel sildil või muul tootega kaasas oleval selgitusmaterjalil.

§ 3.   Toote omaduste määramise meetodid

  Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud toote kategooria kirjeldust ja sümbolit kandva toote vastavust lisas 1 kirjeldatud omadustele tõendatakse lisas 2 määratletud meetodeid kasutades.


1 Nõukogu direktiiv 69/493/EMÜ kristallklaasi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 326, 29.12.1969, lk 36—39), muudetud Taani, Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemisaktiga (L 73 14 27.3.1972 ), Kreeka ühinemisaktiga (L 291 17 19.11.1979), Hispaania ja Portugali ühinemisaktiga (L 302 23 15.11.1985), aktiga Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta (L 236 33 23.9.2003), nõukogu direktiiviga 2006/96 EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81—106).

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Kristallklaasi kategooriad

Lisa 2 Kristallklaasi kategooriate keemiliste ja füüsikaliste omaduste määramismeetodid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json