Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2022, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruse nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 02.05.2022 nr 34

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 751 lõike 9 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2013. a määruses nr 39 „Elektroonilise mereinfosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2, § 8 lõike 6 esimeses lauses ja lõikes 8 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) sadamaseaduse § 27 lõikes 1 nimetatud jäätmete eelteatis sadamas üleantavate ning laevale jäävate laevajäätmete liigi ja koguse kohta ja Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” § 4 lõike 1 punktis 9 sätestatud teave laevajäätmete kohta;
6) sadamaseaduse § 27 lõikes 6 nimetatud laevajäätmete üleandmise akt üleantud laevajäätmete kohta”;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 61–64 järgmises sõnastuses:

„61) sadamaseaduse § 25 lõikes 11 nimetatud sadama vastuvõtuseadmete puuduste teavitus;
62) sadamaseaduse § 25 lõikes 112 nimetatud Keskkonnaameti kontrolli tulemus;
63) sadamaseaduse § 29 lõikes 4 sätestatud vabastustõend;
64) majandus- ja taristuministri 21. aprilli 2022. a määruse nr 31 „Laevajäätmete üleandmist ja vastuvõtmist puudutava teabe esitamise nõuded ning laevajäätmete vastuvõtmise tasu määramise alused” § 2 lõike 2 punktides 1–6 nimetatud teave;”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) punktides 6–64, 18–19 ja 22 nimetatud dokumentide puhul üksikandmetena või elektroonilises formaadis XML või PDF.”;

5) paragrahvi 8 täiendatakse lõigetega 31–33 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 61 nimetaud andmete andmekogusse esitamise pädevus on laeva kaptenil.

(32) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 62 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on Keskkonnaametil.

(33) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 64 nimetatud andmete andmekogusse esitamise pädevus on sadama pidajal.”;

6) paragrahvi 8 lõike 6 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „punktides” tekstiosaga „63,”;

7) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/883, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid laevajäätmete üleandmiseks ja muudetakse direktiivi 2010/65/EL ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ (ELT L 151, 07.06.2019, lk 116–142).”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json