Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2022, 2

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.05.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 ja § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 15. mai 2017. a määruse nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2017. a määrust nr 41 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8–11 järgmises sõnastuses:

„8) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete transpordiks mõeldud elektri-, gaasi- ja hübriidmootoriga termo- või külmutusseadmega N2- ja N3-kategooria mootorsõiduki ostmise ja kapitalirendi kulu;
9) punktis 8 nimetatud mootorsõiduki ostmise või rentimise korral kalapüügi- ja vesiviljelustoodete transpordiks mõeldud termo- või külmutusseadmega O2-, O3- ja O4-kategooria haagise ostmise ja kapitalirendi kulu;
10) gaasi- ja elektrimootoriga tõstuki ning elektrilise kahveltõstuki ostmise ja kapitalirendi kulu;
11) päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava sellise seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu, mille võimsus ei ületa kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmist elektritarbimist.”;

2) paragrahvi 5 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) sõiduki, välja arvatud § 4 lõike 1 punktides 8–10 nimetatud sõiduki või tõstuki ostmise ja kapitalirendi kulu;”;

3) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemise ehitise elektri tarbimisteatis taotlemisele eelnenud kahe aasta kohta, kui toetust taotletakse § 4 lõike 1 punktis 11 nimetatud tegevuse elluviimiseks.”;

4) paragrahvi 8 lõike 6 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „tegevuste” tekstiosaga „või päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme kasutuselevõtu kaudu”.

§ 2.  Maaeluministri 31. mai 2018. a määruse nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 31. mai 2018. a määrust nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme ostmise, kapitalirendi ja paigaldamise kulu on abikõlblik ilma energiaauditit tegemata.”;

2) paragrahvi 9 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Eelnimetatud nõuet ei kohaldata juhul, kui toetust taotletakse päikese energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme ostmiseks, kapitalirendiks või paigaldamiseks.”;

3) paragrahvi 9 lõike 7 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) vesiviljelusettevõtte taotlemisele eelnenud kahe aasta keskmise energiatarbimise kohta ja paigaldatava taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmiseks kasutatava seadme võimsuse kohta, kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud tegevuse elluviimiseks;”;

4) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse arv „45” arvuga „60”.

§ 3.  Maaeluministri 18. jaanuari 2022. a määruse nr 4 „2022. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” muutmine

Maaeluministri 18. jaanuari 2022. a määrust nr 4 „2022. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json