Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2022, 4

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu” muutmine

Vastu võetud 03.05.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 10 lõike 2 ning Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21) artikli 37 lõike 1 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu” muutmine

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse senine tekst loetakse paragrahviks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete märgistus

Määruse lisas nimetatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete märgistusel peab jaemüügi korral olema esitatud samas lisas toodud liigi eestikeelne tootenimetus ja selle teaduslik nimi. Nimetatud nõuet ei kohaldata kalalaevalt vahetult tarbijale müüdava väikese tootekoguse suhtes.”;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 2 järgmises sõnastuses:

§ 2. Rakendussäte

Enne 20. maid 2022. a kehtinud põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu” lisas nimetatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetusi võib kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turustamisel kasutada kuni sellise märgistusega toodete lõppemiseni.”;

3) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. mai 2022. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json