Teksti suurus:

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2022, 11

Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord

Vastu võetud 03.05.2022 nr 35

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” § 8 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse taaste- ja vastupidavuskavas nimetatud väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamise investeeringu elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord.

  (2) Määruse alusel antav toetus on vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), muudetud Euroopa Komisjoni määrustega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18), (EL) 2020/972 (ELT L 215, 7.7.2020, lk 3–6) ja (EL) 2021/1237 (ELT L 270, 29.7.2021, lk 39–75) (edaspidi üldine grupierandi määrus), artiklile 52 lairiba-püsivõrkudele antav abi, mille andmisel kohaldatakse üldises grupierandi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.

  (3) Määruse alusel ei anta toetust üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 sätestatud juhtudel. Määruse alusel ei anta toetust raskustes olevale ettevõtjale üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 tähenduses.

  (4) Määruse alusel toetatavate tegevuste abikõlblik sihtpiirkond (edaspidi abikõlblik sihtpiirkond) moodustub aadressiobjektidest, kus puudub vähemalt 30 megabitti sekundis allalaadimiskiirusega püsiühendus ning kuhu seda lähema kolme aasta jooksul ei ole kavas sideettevõtja investeeringuga rajada.

  (5) Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2021. a määrusest nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” (edaspidi üldmäärus). Seejuures kohaldatakse toetuse saajale nimetatud määruses lõppsaaja kohta sätestatut.

  (6) Vahendusasutuse ja toetuse taotleja ning toetuse saaja vaheline dokumentide esitamine toimub läbi perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 37 lõikes 1 nimetatud registri (edaspidi e-toetuse keskkond). Kui e-toetuse keskkonnas ei ole vastava dokumendiliigi esitamist ette nähtud, esitatakse dokument elektroonselt taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse eesmärk on aidata abikõlblikus sihtpiirkonnas kaasa väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamisele, mis võimaldab lõppkasutajale vähemalt ülikiire lairibateenuse kasutamist.

  (2) Toetuse andmise tulemusena luuakse liitumise võimalus väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrguga.

  (3) Toetuse andmine panustab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2021/1058, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi (ELT L 231, 30.6.2021, lk 60–93), sätestatud ühise väljundnäitaja RCO41 „Lisandunud elamud, millel on juurdepääs ülikiirele lairibaühendusele” saavutamisse.

§ 3.  Vahendusasutus

  Vahendusasutus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

§ 4.  Terminid

  (1) Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrk (edaspidi juurdepääsuvõrk) on üldkasutatav elektroonilise side võrk, mis koosneb kuni üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamise kohas asuva jaotuspunktini täielikult fiiberoptikast, või üldkasutatav elektroonilise side võrk, mille kvaliteedi parameetrid on samaväärsed fiiberoptikal põhineva võrguga.

  (2) Ülekandevõrk on elektroonilise side võrgu osa, mis moodustab tuumvõrgu ja juurdepääsuvõrgu vahelüli ning tagab andmevahetuse ülemaailmse interneti võrguga.

  (3) Tuumvõrk on elektroonilise side võrgu osa, mis ühendab elektroonilise side ettevõtja (edaspidi sideettevõtja) ülekandevõrke ning mille kaudu on sideettevõtja elektroonilise side võrk seotud teiste sideettevõtjate elektroonilise side võrkudega.

  (4) Ülikiire lairibateenus on üldkasutatav elektroonilise side teenus (edaspidi sideteenus), mis tagab lõppkasutajatele igal ajahetkel andmeedastuse allalaadimiskiirusega üks gigabitt sekundis.

  (5) Kaablikanalisatsioon on maa-alune toru või kulgla, mida kasutatakse kaablite paigutamiseks.

  (6) Juurdepääsuvõrgu passiivne lairibataristu on ühegi aktiivseadmeta juurdepääsuvõrgu osa, mis koosneb tehnorajatistest, kaablikanalisatsioonist, passiivsetest kaablitest, kaablikappidest ja asjakohastest võrguelementidest.

  (7) Juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomine tähendab juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti rajamist vähemalt aadressiobjekti kinnistupiirini või selle vahetusse lähedusse liini ehitamiseta. Kahe või enama korteriga elamu puhul tähendab see lõpp-punkti rajamist kortermaja üldkasutatavasse ruumi või selle puudumisel kortermaja kinnistupiirini majasiseste liinide ehitamiseta. Paaris- või ridamaja puhul tähendab see lõpp-punkti rajamist aadressiobjekti kinnistupiirini liinide ehitamiseta.

  (8) Aktiivseadmed on tehnilised vahendid, mida kasutatakse lairibateenuse osutamiseks vajalike signaalide edastamiseks või suunamiseks ja mis on ühendatud passiivsete kaablitega.

  (9) Hulgimüügitasandi juurdepääs on teenus, mis võimaldab sideettevõtjal kasutada toetuse abil rajatud juurdepääsuvõrku sideteenuse osutamiseks oma lõppkasutajatele.

  (10) Füüsiline eraldamine tähendab kliendiliini, alamkliendiliini ja liini elektroonilise side seaduse tähenduses füüsilist eraldamist ja kogu sagedusspektri ulatuses rentimist teisele sideettevõtjale sideteenuse osutamiseks lõppkasutajale viisil, mis võimaldab sideettevõtjal pakkuda lõppkasutajale teenust otse ülekandevõrgust.

  (11) Lõppkasutaja on füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas üldise grupierandi määruse artikli 2 punktis 139b sätestatud sotsiaalmajanduslik keskus, kes ise ei osuta üldkasutatavat sideteenust vastavalt elektroonilise side seaduse § 2 punktile 27 ja kelle omandis või kasutuses olev aadressiobjekt kuulub abikõlblikku sihtpiirkonda ja sellele aadressiobjektile on loodud juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus ning aadressiobjekt on sellega liitunud.

  (12) Aadressiobjekt on abikõlblikus sihtpiirkonnas unikaalaadressi omav geograafiline aadressiobjekt vastavalt ruumiandmete seaduse § 43 lõike 2 punktidele 1–3 ja 7.

  (13) Asustusüksus on abikõlblikus sihtpiirkonnas asuv asula vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §-le 6.

2. peatükk Toetatavad tegevused, toetatavad kulud ja toetuse osakaal 

§ 5.  Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse projektile, mille tegevus panustab §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuse saavutamisse ja mille raames:
  1) projekteeritakse ja ehitatakse juurdepääsuvõrgu passiivne lairibataristu koos selleks vajalike materjalide ja omanikujärelevalve läbiviimisega või
  2) ostetakse ja paigaldatakse juurdepääsuvõrgul teenuste osutamiseks vajalikud aktiivseadmed.

  (2) Toetust ei anta projektile, mis on juba tehtud, mille elluviimist on alustatud või mille osas on võetud kohustusi tegevuste elluviimiseks.

§ 6.  Toetatavad kulud

  (1) Kulu on toetatav, kui see on kooskõlas käesolevas määruses sätestatud tingimustega ja taotluse rahuldamise otsusega.

  (2) Toetatavad on järgmised § 5 lõikes 1 sätestatud tegevuse elluviimiseks vajalikud kulud vastavalt §-s 8 sätestatud piirmääradele ja taotluse rahuldamise otsusele:
  1) juurdepääsuvõrgu projekteerimisega seotud kulud;
  2) juurdepääsuvõrgu ehitamise kulud koos selleks vajalike materjalide, omanikujärelevalve ja võrguinfo dokumenteerimisega;
  3) juurdepääsuvõrgul teenuste osutamiseks vajalike aktiivseadmete ostmise ja paigaldamise kulud.

  (3) Määruse raames ei toetata järgmiseid kulusid:
  1) käibemaks;
  2) rajatava juurdepääsuvõrgu valmimise järgse haldamisega seotud kulud.

  (4) Käibemaksu võib arvata omafinantseeringu osaks, arvestades üldmääruse § 3 punktis 7 nimetatud piiranguid.

§ 7.  Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on periood, mille kestel tehakse projekti tegevusi ja tekivad projekti kulud.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood on maksimaalselt 24 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest.

  (3) Projekti abikõlblikkuse periood lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2025. a.

§ 8.  Toetuse piirsumma ja osakaal

  (1) Toetuse maksimaalne osakaal projekti toetatavatest kuludest on 70 protsenti.

  (2) Toetuse maksimaalne suurus ühe aadressiobjekti kohta, millele luuakse toetuse abil juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus, on 3000 eurot.

3. peatükk Juurdepääsuvõrgu tehnilised tingimused ja sellega liitumine 

§ 9.  Juurdepääsuvõrgu tehnilised tingimused

  (1) Toetuse abil rajatav juurdepääsuvõrk peab vastama järgmistele tehnilistele tingimustele:
  1) võimaldama seda kasutada soovival sideettevõtjal ilmastikust ja loodusest sõltumatult kõigil juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saanud aadressiobjektidel osutada lairibateenust tagatud allalaadimiskiirusega üks gigabitt sekundis;
  2) tagama tehnoloogilise valmiduse vähemalt viiele sideettevõtjale hulgimüügitasandil juurdepääsuks, sealhulgas juurdepääsuvõrgu füüsilise eraldamise;
  3) kui liin on rajatud fiiberoptikat kasutades, peab see koosnema vähemalt kiupaarist.

  (2) Toetuse abil rajatava juurdepääsuvõrgu ülesehitus peab võimaldama selle edaspidist laiendamist oluliste ümberehitusteta ka nende abikõlblikus sihtpiirkonnas asuvate aadressiobjektideni, mis toetuse abil juurdepääsuvõrguga liitumise võimalust ei saa.

  (3) Toetuse abil rajatav juurdepääsuvõrk peab olema ühendatud olemasoleva fiiberoptilise ülekandevõrguga järgmiselt:
  1) ülekandevõrk ja juurdepääsuvõrk on ühendatud viisil, mis ei nõua täiendavate ehitustööde teostamist;
  2) ülekandevõrk peab olema vabalt ligipääsetav ja tagama piisava võrguressursi füüsiliseks eraldamiseks vähemalt viiele sideettevõtjale, kes soovivad toetusega rajatud juurdepääsuvõrgu vahendusel lõppkasutajatele lairibateenust pakkuda;
  3) vähemalt viiele sideettevõtjale füüsiliseks eraldamiseks piisava võrguressursi puudumisel ülekandevõrgus peab taotleja, juhul kui ta omab või kontrollib asjaomast ülekandevõrku, toetuse taotluses tooma välja hulgitasandi juurdepääsu tingimused selle ülekandevõrgu osas, millega luuakse seda soovivatele sideettevõtjatele reaalne võimalus toetusega rajataval juurdepääsuvõrgul lairibateenuste pakkumiseks lõppkasutajatele;
  4) olemas on jaotuspunktid, vajadusel koos elektriühenduse ning vähemalt viie sideettevõtja seadmeid mahutavate väliseadmekappidega, kui viimased on vältimatult vajalikud selleks, et luua võimalus lairibateenuste osutamiseks juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saanud aadressiobjektidel.

§ 10.  Juurdepääsuvõrgu ehitamine, liitumine ja juurdepääs

  (1) Toetuse abil loob toetuse saaja juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse kõigile taotluse rahuldamise otsuses märgitud aadressiobjektidele.

  (2) Toetuse abil valminud juurdepääsuvõrgule tagab toetuse saaja aadressiobjektide omanike või kasutajate liitumise §-s 22 sätestatud tingimustel.

  (3) Toetuse abil valminud juurdepääsuvõrgu passiivsele lairibataristule ja aktiivseadmetele tagab toetuse saaja sideettevõtjate juurdepääsu §-s 31 sätestatud tingimustel.

4. peatükk Nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 11.  Nõuded taotlejale

  Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on juriidiline isik, kes on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni äriregistris või muus samaväärses registris;
  2) taotleja osutab üldkasutatavat elektroonilise side teenust, omab vähemalt kolme aasta pikkust sidevõrkude ehitamise kogemust või tema osad või aktsiad kuuluvad täielikult ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele;
  3) taotleja kinnitab vahendite olemasolu projekti omafinantseerimiseks projekti nende kulude ulatuses, mida toetuse arvelt ei kaeta vastavalt §-s 8 sätestatud piirmääradele;
  4) taotlejal või tema esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 2091, 210, 2601, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust;
  5) taotleja toetatava tegevusega seotud majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud;
  6) taotleja riiklike maksude maksuvõlg koos intressiga ei ole suurem kui 100 eurot või selle tasumine on ajatatud;
  7) taotleja ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel;
  8) taotleja ei ole raskustes ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 tähenduses;
  9) taotleja ei ole jätnud tagastamata varasemalt ebaseaduslikuks tunnistatud abi vastavalt üldise grupierandi määruse artikli 1 lõike 4 punktile a, mille tagastamise tähtaeg on saabunud;
  10) kui taotleja on varem saanud riiklikest või Euroopa Liidu vahenditest toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtajaks ja nõutud summas.

§ 12.  Taotleja kohustused

  (1) Taotleja on kohustatud:
  1) esitama vahendusasutuse nõudmisel lisateavet vahendusasutuse määratud tähtaja jooksul;
  2) kinnitama omafinantseeringu tasumise suutlikkust;
  3) võimaldama taotluses esitatud teabe kontrollimist projektiga seotud ruumides ja territooriumil ja osutama selleks igakülgset abi;
  4) teavitama vahendusasutust viivitamatult taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

  (2) Kui taotleja omab või kontrollib abikõlblikus sihtpiirkonnas taristut, mida saab kasutada juurdepääsuvõrgu rajamiseks, peab ta sellest taristust, selle asukohast ja trassidest ning juurdepääsu andmise tingimustest olema enne toetuse taotlemist teavitanud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit ja andma Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile selle taristu kohta kogu asjakohase teabe, mis võimaldab ka teistel toetuse taotlemisest huvitatud isikutel antud taristut juurdepääsuvõrgu rajamiseks kasutada.

§ 13.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud tähtaegselt koos nõutud andmete ja dokumentidega;
  2) taotlus sisaldab määruses nõutud teavet;
  3) toetust taotletakse § 5 sätestatud toetatavatele tegevustele;
  4) üks taotlus tohib hõlmata ühe kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvaid asustusüksusi;
  5) toetust ei taotleta investeeringule, millele on toetust juba eraldatud riigisisestest või välisabi vahenditest.

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi dokumente ja andmeid:
  1) taotleja nimi;
  2) kas taotleja on väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja;
  3) projekti nimi;
  4) projekti algus- ja lõpukuupäev;
  5) kohaliku omavalitsuse üksuse, mille territooriumil asuvaid asustusüksusi taotlus hõlmab, nimi;
  6) asustusüksuste ja neis asuvate aadressiobjektide nimekiri, kuhu taotleja toetuse abil liitumise võimaluse loob;
  7) toetuse abil rajatava juurdepääsuvõrgu projekteerimise, ehitamise ja paigaldatavate aktiivseadmete maksumused ja kogumaksumus koos käibemaksuga;
  8) taotletava toetuse suurus ühele aadressiobjektile juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomise eest;
  9) taotletava toetuse kogusumma;
  10) tõendid, et kulu on eelarvestatud säästlikult, otstarbekalt ja kulutõhusalt;
  11) juurdepääsuvõrgu tehnoloogilise lahenduse kirjeldus koos asjakohase tehnilise dokumentatsiooni ja kinnitusega, et see lahendus vastab §-s 9 sätestatud tehnilistele tingimustele;
  12) kinnitus, et juurdepääsuvõrgu rajamine ning hilisem käitamine järgib Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnaalaseid standardeid ja prioriteete ning sellega ei tekitata Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.06.2020, lk 13–43), artiklis 17 nimetatud olulist kahju;
  13) taotleja kinnitus vastavuse kohta § 11 punktides 8 ja 9 sätestatud tingimustele koos seda tõendavate väljavõtetega asjakohastest registritest;
  14) taotleja kinnitus selle kohta, et ta on teadlik, et maksab toetuse tagasi, kui ta on toetuse taotlemise või toetuse kasutamise ajal esitanud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud esitamata või on rikutud toetuse kasutamisega seotud nõudeid;
  15) taotleja nõusolek, et teda kontrollitakse vajadusel § 29 lõikes 3 sätestatud kohustuste täitmisel;
  16) taotleja kinnitus selle kohta, et ta on teadlik Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti õigusest kehtestada elektroonilise side seaduse § 63 lõike 1 alusel võrguteenuseid pakkuvale sideettevõtjale, kes kontrollib juurdepääsu lõppkasutajale, läbivühendatavuse tagamiseks vajalikke kohustusi, kaasa arvatud kohustuse võrkude sidumiseks või sideteenuse koostalitlusvõime tagamiseks ja § 631 lõike 1 alusel kohustus sideettevõtjale või võrguelemendi omanikule võimaldada juurdepääs talle kuuluvale hoonesisesele juhtmestikule ja kaablitele ning seotud vahenditele ja teenustele või väljaspool hoonet asuva juhtmestiku esimese kontsentratsiooni- või jaotuspunktini, kui nimetatud võrguelementide dubleerimine on majanduslikult ebatõhus või füüsiliselt raskendatud;
  17) taotleja aadress ja e-posti aadress dokumentide ja teabe kättetoimetamiseks;
  18) taotleja esindaja volitusi tõendav dokument;
  19) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

  (3) Väikeettevõtja lõike 2 punkti 2 tähenduses on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktides 2 ja 3 sätestatud kriteeriumitele.

  (4) Keskmise suurusega ettevõtja lõike 2 punkti 2 tähenduses on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktis 1 sätestatud kriteeriumitele.

  (5) Suurettevõtja lõike 2 punkti 2 tähenduses on ettevõtja, kes ei ole väikeettevõtja ega keskmise suurusega ettevõtja.

  (6) Lõike 2 punktis 6 sätestatud nimekiri peab sisaldama § 14 lõikes 2 nimetatud käskkirjaga kinnitatud sotsiaal-majanduslikult olulisi aadressiobjekte, mis asuvad taotlusega hõlmatud asustusüksustes.

5. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 14.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotletakse voorupõhiselt.

  (2) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab käskkirjaga:
  1) taotlusvooru rahastamise eelarve;
  2) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuste vahelise jaotuse;
  3) kohaliku omavalitsuse üksuste esitatud abikõlbliku sihtpiirkonna asustusüksuste, kuhu juurdepääsuvõrgu rajamiseks saab toetust taotleda (edaspidi abikõlblik asustusüksus), loetelu;
  4) abikõlblikus asustusüksuses asuvate aadressiobjektide, kus puudub vähemalt 30 megabitti sekundis allalaadimiskiirusega püsiühendus, mille omanikele või kasutajatele saab juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse toetuse abil luua (edaspidi abikõlblik aadressiobjekt), loetelu;
  5) abikõlblikes asustusüksustes asuvate sotsiaal-majanduslikult oluliste aadressiobjektide loetelu.

  (3) Taotlusvooru algus- ja lõppkuupäevast ning rahastamise eelarvest teavitab vahendusasutus oma kodulehel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt 30 kalendripäeva enne taotluste vastuvõtu algust.

  (4) Taotlusvoor on avatud vähemalt 60 kalendripäeva.

  (5) Taotlus esitatakse taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

  (6) Taotlusvoorus saab taotleja esitada ühes kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvate aadressiobjektide kohta ühe taotluse.

  (7) Taotleja ei saa esitada taotlust aadressiobjektide kohta, mille osas on § 20 lõike 2 punkti 1 alusel tema taotluse rahuldamise otsus tunnistatud kehtetuks.

§ 15.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on 40 tööpäeva taotlusvooru lõppkuupäevast arvates.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, taotlust on vaja täiendada või esitada lisainformatsiooni, annab vahendusasutus taotlejale kuni kümne tööpäeva pikkuse tähtaja puuduse kõrvaldamiseks.

§ 16.  Taotleja, taotluse ja projekti nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Vahendusasutus tunnistab taotleja vastavaks, kui ta vastab §-s 11 sätestatud nõuetele.

  (2) Vahendusasutus tunnistab taotluse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik §-s 13 taotlusele sätestatud nõuded.

  (3) Taotleja või taotluse nõuetele mittevastavuse korral ei osale taotlus enam edasises menetluses ja vahendusasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, milles esitab mittevastavaks tunnistamise põhjused.

§ 17.  Projektide hindamine, hindamiskriteeriumid

  (1) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
  1) taotletava toetuse suurus ühele aadressiobjektile juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomise eest;
  2) juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide osakaal taotluses hõlmatud asustusüksuste kõikidest abikõlblikest aadressiobjektidest.

  (2) Lõike 1 punkti 1 kriteeriumi eest saab maksimaalselt 50 punkti taotlus, milles taotletakse kõige väiksemat toetust ühele aadressiobjektile juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomise eest. Väikseimat toetust taotlevale taotlusele summaliselt järgnevad taotlused saavad proportsionaalselt vähem punkte vastavalt taotletavale toetuse suurusele ühele aadressiobjektile juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomise eest võrreldes väikseimat toetust taotlenud taotlusega.

  (3) Lõike 1 punkti 2 kriteeriumi eest saab maksimaalselt 50 punkti taotlus, mis loob juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse kõigile taotlusega hõlmatud asustusüksustes asuvatele abikõlblikele aadressiobjektidele. Kui taotluses märgitud juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide arv on väiksem asustusüksustes asuvate abikõlblike aadressiobjektide arvust, vähendatakse punktide arvu proportsionaalselt juurdepääsuvõrguga liitumise võimalust mittesaavate aadressobjektide osakaaluga kõigist taotlusega hõlmatud asustusüksuste aadressiobjektidest.

  (4) Iga kohaliku omavalitsuse üksuse osas moodustatakse lõike 2 ja 3 punktide alusel pingerida, mille alusel taotlused rahuldatakse alates suurima punktide arvu saanud taotlusest kuni vastava kohaliku omavalitsuse üksuse kohta § 14 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud eelarve ammendumiseni.

  (5) Ühe aadressiobjekti juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomise eest antakse toetust ühele taotlejale. Kui erinevate taotlejate taotlustes on juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide osas kattuvusi, rahuldatakse kattuva aadressiobjekti osas lõikes 4 nimetatud pingereas kõrgemal kohal olev taotlus.

  (6) Lõikes 5 toodud juhul vähendatakse pärast lõikes 4 nimetatud pingerea moodustamist pingereas madalamal kohal olevale taotlusele, mis sisaldab kõrgemal kohal oleva taotlusega kattuvaid aadressiobjekte, lõike 3 alusel antud punkte kattuvate aadresside eest antud punktide võrra ja pingerida korrigeeritakse vastavalt. Pingereas madalamal kohal oleva ning kattuvaid aadressiobjekte omanud taotluse esitanud taotlejale annab vahendusasutus võimaluse kümne tööpäeva jooksul taotlust muuta ja kattuvad aadressiobjektid taotlusest välja jätta. Kui taotleja taotlust muuta ei soovi, teeb vahendusasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse ning taotlus langeb lõikes 4 nimetatud pingereast välja.

  (7) Kui taotlusi on hinnatud võrdsete punktidega, eelistatakse taotlust, mis loob juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse suurimale arvule aadressiobjektidele.

  (8) Kui toetusmeetme vastava kohaliku omavalitsuse üksuse § 14 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud eelarve vaba jääk ei võimalda vastava kohaliku omavalitsuse üksuse kohta moodustatud pingereas paremuselt järgmist taotlust täies mahus rahuldada, teeb vahendusasutus taotlejale ettepaneku muuta juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekirja ja taotletava toetuse suurust selliselt, et taotletav toetuse suurus mahuks järele jäänud eelarve piiresse. Kui taotleja taotlust muuta ei soovi, teeb vahendusasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 18.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotleja ja taotluse määruse nõuetele vastavuse korral rahuldatakse taotlused vastava kohaliku omavalitsuse üksuse kohta moodustatud pingerea alusel vastava kohaliku omavalitsuse üksuse § 14 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud taotlusvooru eelarve ammendumiseni.

  (2) Kui kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvate asutusüksuste kohta esitatakse nõuetele vastavaid taotlusi väiksemas summas kui § 14 lõike 2 punktis 2 nimetatud vastava kohaliku omavalitsuse üksuse taotluste rahastamise eelarve, võib valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga suunata selle kohaliku omavalitsuse üksuse toetuse rahastamise eelarve vahendid sama maakonna teise kohaliku omavalitsuse üksuse toetuste rahastamise eelarvetesse.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
  1) toetuse saaja nimi, aadress ja registrikood;
  2) projekti nimi;
  3) projekti kogumaksumus ning kindlasummaliste maksete suurused;
  4) toetuse summa ja osakaal toetatavatest kuludest;
  5) toetuse suurus ühele aadressiobjektile juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse loomise eest;
  6) juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide arv;
  7) juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekiri;
  8) projekti abikõlblikkuse periood;
  9) toetuse saaja kohustused;
  10) projekti lõpparuande esitamise aeg;
  11) asjaolu, et toetus on riigiabi üldise grupierandi määruse artikli 52 mõistes;
  12) viide otsuse vaidlustamise tähtaja ja korra kohta.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) taotleja nimi, aadress ja registrikood;
  3) projekti nimi;
  4) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  5) viide otsuse vaidlustamise tähtaja ja korra kohta.

  (5) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus esitatakse toetuse saajale viie tööpäeva jooksul otsuse allkirjastamisest arvates.

6. peatükk Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 19.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine toetuse saaja avalduse alusel

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse toetuse saaja kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Toetuse saaja võib taotleda taotluse rahuldamise otsuse muutmist, kui soovitakse korrigeerida aadressiobjektide andmetes esinevaid vigu viisil, mis ei muuda liitumisvõimaluse saavate aadressiobjektide üldarvu konkreetses asustusüksuses.

  (3) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast projekti tegevuste lõppemist.

  (4) Vahendusasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste saavutamise või projekti tegevuste lõpetamise abikõlblikkuse perioodil.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab vahendusasutus 20 tööpäeva jooksul vastavasisulise avalduse saamisest arvates.

§ 20.  Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine ja toetuse vähendamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamisel lähtutakse üldmäärusest.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule võib vahendusasutus tunnistada taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks:
  1) kui toetuse saaja ei ole sõlminud kõiki projekti elluviimiseks vajalikke projekteerimis- ja ehituslepinguid § 21 lõikes 2 sätestatud tähtajaks;
  2) kui toetuse saaja ei järgi §-s 31 sätestatud kohustusi.

  (3) Vahendusasutus vähendab kindlasummalist makset, kui toetuse saaja ei ole loonud juurdepääsuvõrguga liitumise võimalust kõigile taotluses märgitud ühes asustusüksuses asuvatele aadressiobjektidele. Nende asustusüksuste osas, kus juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus ei ole loodud kõigile taotluses märgitud aadressiobjektidele, makstakse samas asustusüksuses asuvate ning juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saanud aadressiobjektide eest toetust 80 protsenti taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse suurusest ühe aadressiobjekti kohta.

7. peatükk Juurdepääsuvõrgu ehitamine, sellega liitumine ja liitumise tingimused 

§ 21.  Juurdepääsuvõrgu ehitamine

  (1) Toetuse saaja kohustub looma taotluse rahuldamise otsuses märgitud aadressiobjektidele juurdepääsuvõrguga liitumise võimalused hiljemalt abikõlblikkuse perioodi lõpuks.

  (2) Toetuse saaja peab sõlmima kõik projekti elluviimiseks vajalikud projekteerimis- ja ehituslepingud kuue kuu jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

  (3) Toetuse saaja taotluse alusel on vahendusasutusel õigus lõikes 2 nimetatud tähtaega pikendada ühekordselt kolme kuu võrra.

§ 22.  Juurdepääsuvõrguga liitumine

  (1) Toetuse saaja kohustub teavitama kõiki juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide omanikke ja kasutajaid aadressiobjektile saadetava kirjaga juurdepääsuvõrguga liitumise võimalusest, tingimustest ja liitumise taotluse esitamise tähtajast. Teavitus esitatakse vähemalt kolm kuud enne juurdepääsuvõrgu ehituse plaanitavat algust igas konkreetses asustusüksuses.

  (2) Juurdepääsuvõrguga liitumise taotlusi peab saama toetuse saajale esitada nii kirja teel kui elektrooniliselt vähemalt kahe kuu jooksul lõikes 1 nimetatud kirja saatmisest arvates. Liitumistaotlusi, mis on tehtud pärast toetuse saaja seatud tähtaega, ei ole toetuse saaja kohustatud § 23 lõikes 1 sätestatud tingimustel arvestama.

§ 23.  Juurdepääsuvõrguga liitumise tingimused

  (1) Juurdepääsuvõrguga liitumise hind aadressiobjekti omanikule või kasutajale, kes on esitanud liitumise taotluse vastavalt § 22 lõikele 2, võib olla maksimaalselt 200 eurot koos käibemaksuga ühe aadressiobjekti liitumise kohta. Toetuse saaja on kohustatud selle hinna piires tagama juurdepääsuvõrguga liitumise.

  (2) Lõikes 1 sätestatud liitumise hind peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) liini viimist juurdepääsuvõrgu lõpp-punktist ühe aadressiobjektini ja selle sisse aadressiobjekti omaniku või kasutaja näidatud kohast koos standardselt otsastatud kaabliga edasise hoonesisese paigaldustöö jaoks aadressiobjekti omaniku või kasutaja poolt;
  2) kahe või enama korteriga elamu puhul liini viimist juurdepääsuvõrgu lõpp-punktist aadressiobjekti omaniku või kasutaja korterisse koos standardselt otsastatud kaabliga edasise korterisisese paigaldustöö jaoks aadressiobjekti omaniku või kasutaja poolt;
  3) paaris- või ridamaja puhul liini viimist juurdepääsuvõrgu lõpp-punktist iga aadressiobjekti omaniku või kasutaja majaosani ja selle sisse aadressiobjekti omaniku või kasutaja näidatud kohast koos standardselt otsastatud kaabliga edasise majaosasisese paigaldustöö jaoks aadressiobjekti omaniku või kasutaja poolt.

  (3) Lõikes 1 sätestatud liitumise hinna piires teostatava täpse tehnilise lahenduse üle on õigus otsustada toetuse saajal. Kui aadressiobjekti omanik või kasutaja ei nõustu tehnilise lahendusega, on toetuse saajal õigus jätta liin ehitamata.

  (4) Toetuse saaja ei tohi:
  1) seitsme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuses sätestatud juurdepääsuvõrgu valmimise lõpptähtajast arvates võtta sellega liituvatelt aadressiobjektide omanikelt või kasutajatelt täiendavaid tasusid, välja arvatud liitumiseks vajalike tööde teostamise eest;
  2) võtta juurdepääsuvõrguga liitunud lõppkasutajatelt regulaarset tasu nimetatud taristu valmisoleku või kasutamise eest.

8. peatükk Toetuse maksmine ja toetuse kasutamise kontrollimine 

§ 24.  Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse toetuse saaja maksetaotluse alusel pärast projekti valmimist. Projekt loetakse valminuks, kui aadressiobjektidele on loodud juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus.

  (2) Toetust makstakse taaste- ja vastupidavuskava määruse § 9 lõike 3 punkti 2 kohaselt kindlasummaliste maksetena.

  (3) Toetuse maksmisel lähtutakse üldmääruse §-s 9 nimetatud ning käesolevas määruses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud maksete tegemise täpsustavatest tingimustest ja korrast.

  (4) Toetuse saaja esitab koos maksetaotlusega järgmised dokumendid:
  1) nimekiri asustusüksuses juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saanud aadressiobjektidest koos lõpp-punktide koordinaatidega;
  2) juurdepääsuvõrgu teostusjoonised koos asjakohase tehnilise kirjeldusega ning koos kinnitusega, et valminud juurdepääsuvõrgu tehnilised parameetrid vastavad §-s 9 sätestatud tingimustele;
  3) teostatud tööde omanikujärelevalve aktid.

  (5) Kindlasummalise makse suurus kujuneb juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saanud aadressiobjektide arvu ning taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetuse suuruse ühele aadressiobjektile lairibataristuga liitumise võimaluse loomise alusel. Toetuse osa arvutamisel arvestatakse § 8 lõikes 1 sätestatud toetuse osakaalu projekti kuludest.

  (6) Juhul kui kõik taotluse rahuldamise otsuses märgitud samas asustusüksuses asuvad aadressiobjektid ei ole saanud juurdepääsuvõrguga liitumise võimalust, vähendatakse selles asustusüksuses asuvate aadressiobjekti eest toetust vastavalt § 20 lõikele 3.

  (7) Juhul kui projekt on riskihindamise tulemusel sattunud kohapealase kontrolli valimisse, viib vahendusasutus enne toetuse maksmist läbi §-s 25 sätestatud juurdepääsuvõrgu valmiduse kontrolli.

  (8) Toetus makstakse pärast projekti tulemuste tõendamist ning lõpparuande kinnitamist.

  (9) Lõikes 7 nimetatud juhul makstakse toetus 20 tööpäeva jooksul juurdepääsuvõrgu valmiduse kontrolli lõppemisest arvates.

  (10) Nende asustusüksuste osas, kus lõikes 7 nimetatud juurdepääsuvõrgu valmiduse kontrolli käigus ilmnes puudusi, makstakse toetus välja pärast puuduste kõrvaldamist ja 20 tööpäeva jooksul pärast vahendusasutuse täiendavat juurdepääsuvõrgu valmiduse kontrolli.

§ 25.  Juurdepääsuvõrgu valmiduse kontrollimine

  (1) Enne toetuse maksmist kontrollib vahendusasutus toetuse saaja esitatud dokumentatsiooni ja võib teostada riskihindamise tulemusena projekti kohapealset kontrolli, veendumaks juurdepääsuvõrgu valmimises vastavalt määruses sätestatud tingimustele ja toetuse maksetaotluses näidatud mahus. Vahendusasutus võib lisaks § 24 lõikes 4 nimetatud dokumentidele küsida toetuse saajalt juurdepääsuvõrgu tehniliste mõõtmiste protokolle.

  (2) Kohapealse kontrolli korral teavitab vahendusasutus toetuse saajat kontrolli läbiviimise kohtadest ja ajakavast vähemalt kümme tööpäeva ette.

  (3) Kohapealne kontroll teostatakse vajadusel koos toetuse saaja esindajaga ja toetuse saajale tehniliste mõõtmiste teostajaga, kes tagab ka vajalikud mõõteseadmed.

  (4) Vahendusasutus teeb esitatud andmete ja kohapealse kontrolli tulemuste kohta protokolli.

  (5) Lõikes 4 nimetatud protokollis fikseerib vahendusasutus määruses sätestatud tingimustele mittevastavad ühendused ja muud selgunud mittevastavused, mille tõttu asustusüksuses teostatud tööde eest toetust ei maksta, ja annab toetuse saajale mõistliku aja puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Puuduste kõrvaldamise järgselt viib vahendusasutus mõistliku aja jooksul läbi täiendava juurdepääsuvõrgu valmiduse kontrolli puudustega asustusüksuste osas.

§ 26.  Toetuse maksmise peatamine

  Vahendusasutus võib peatada toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide menetlemise osaliselt või täielikult üldmääruse § 9 lõikes 7 sätestatud juhul.

9. peatükk Vahendusasutuse ja toetuse saaja õigused ning kohustused 

§ 27.  Informatsiooni esitamine, kogumine ja avalikustamine

  (1) Vahendusasutus avaldab toetuse andmise ja kasutamisega seotud info oma veebilehel.

  (2) Vahendusasutus avaldab veebilehel vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) käesoleva määruse tekst ja seletuskiri;
  2) toetuse taotlemiseks vajalikud taotlusvormid ja juhendid;
  3) toetuse saajate nimed;
  4) projektide kogumaksumused ja toetuste summad;
  5) juurdepääsuvõrkudes kasutatavate tehnoloogiate kirjeldused.

§ 28.  Vahendusasutuse õigused ja kohustused

  (1) Vahendusasutusel on õigus:
  1) kontrollida juurdepääsuvõrgu ehitamist, samuti toetuse saaja raamatupidamist ning toetuse kasutamise tingimuste täitmist;
  2) tutvuda juurdepääsuvõrgu ehituse ettevalmistamise ning tööde teostamise käigus koostatavate dokumentidega;
  3) muuta toetuse saaja taotluse alusel taotluse rahuldamise otsuses nimetatud juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide nimekirja eesmärgiga täpsustada aadressiandmetes avastatud vigu ning puudujääke;
  4) nõuda toetus tagasi, kui toetuse saaja on toetuse taotlemise või toetuse kasutamise ajal esitanud ebaõiget või mittetäielikku teavet või jätnud teabe esitamata või on teadlikult rikkunud toetuse kasutamisega seotud nõudeid.

  (2) Vahendusasutusel on kohustus:
  1) anda mõistliku aja jooksul toetuse taotlejale ja saajale toetuse andmist ja kasutamist puudutavates küsimustes selgitusi;
  2) nõustada vajadusel toetuse saajat § 29 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohustuste täitmisel;
  3) teostada toetuse sihipärase kasutamise kontrolli, teha ettekirjutusi ning jälgida nende täitmist;
  4) menetleda toetuse makseid;
  5) koguda toetuse andmise ja kasutamise kohta andmeid ning koostada ja avalikustada sellekohaseid ülevaateid;
  6) koguda kuni toetusmeetme lõpuni toetuse saajalt kord aastas valminud juurdepääsuvõrgu kasutuse infot nii lõppkasutajate kui juurdepääsu soovivate sideettevõtjate osas;
  7) hoida, teha avalikult kättesaadavaks ning vajadusel uuendada vähemalt kord aastas toetuse andmisega seotud infot kümne aasta jooksul pärast toetuse saajale viimase toetuse makse tegemist.

§ 29.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada vahendusasutuselt informatsiooni ja selgitusi, mis on seotud toetusmeetme tingimustes ning õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustuste täitmisega.

  (2) Toetuse saaja on toetuse kasutamisel kohustatud järgima riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse tähenduses. Kui toetuse saaja ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 20 000 euroga või sellest suurem, peab ostumenetluse läbiviimisel järgima riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid ning taotluse rahuldamise otsuses sätestatud täpsustatud nõudeid.

  (3) Kui riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne riigihanke rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda, peab toetuse saaja seadma riigihanke alusdokumentides tingimuseks, et pakkuja esitab hankelepingu täitmisel iga oma alltöövõtja nime ja registrikoodi ning alltöövõtulepingu nimetuse, kuupäeva, numbri ja summa.

  (4) Toetuse saajal on kohustus:
  1) ehitada abikõlblikus sihtpiirkonnas juurdepääsuvõrk viisil, mis loob sellega liitumise võimaluse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud aadressiobjektidele, arvestades määruses ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimusi;
  2) ehitada liitumised määruses sätestatud tingimustel liitumise taotluse esitanud aadressiobjektidele;
  3) pakkuda vastavalt §-le 31 kõigile sideettevõtjatele võrdsetel tingimustel hulgimüügitasandi juurdepääsu;
  4) tagada hulgimüügitasandi juurdepääsu selline hinnakujundus, mis võimaldab lairibaühenduse jaeteenuste pakkumist sarnaselt normaalse turukonkurentsiga piirkondadele vastavalt §-le 31;
  5) tõestada, et hulgimüügitasandi juurdepääsu eest küsitav hind on mõistlik ja mittediskrimineeriv;
  6) tagada juurdepääsuvõrgu tehnilise rikke kõrvaldamine kahe tööpäeva jooksul alates rikkest teada saamisest;
  7) avalikustada abikõlblikus sihtpiirkonnas valminud juurdepääsuvõrgu passiivse lairibataristu asukohad ja trassikaardid koos muu asjakohase informatsiooniga oma veebilehel ja ehitisregistris vastavalt tehnilistele võimalustele ning edastada juurdepääsuvõrguga liitunud ja liitumise võimaluse saanud aadressiobjektide info elektroonilise side seaduse § 1002 alusel peetavasse sideteenuse hinna, kvaliteedi, katvuse, kasutuse ja võimaluste kaardistuse infosüsteemi;
  8) pakkuda sideettevõtjatele ja teistele huvitatud isikutele ammendavat ja mittediskrimineerivat juurdepääsu toetuse abil sihtpiirkonda rajatud juurdepääsuvõrguga seotud informatsioonile sellises formaadis, mis on laialdaselt kasutuses ning võimaldab juurdepääsu taotleval isikul saadud infot masintöödelda, ning uuendada vastavat infot vajadusel vähemalt iga kuue kuu tagant;
  9) pidada ja säilitada enda muust raamatupidamisarvestusest eraldi raamatupidamist toetuse abil ehitatud juurdepääsuvõrgu osas alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest kuni seitsme aasta möödumiseni juurdepääsuvõrgu valmimisest;
  10) esitada vahendusasutusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid;
  11) teavitada vahendusasutust kirjalikult kõigist esitatud andmetes toimunud olulistest muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada juurdepääsuvõrgu ehitust või toetuse saaja kohustuste täitmist;
  12) informeerida vahendusasutust juurdepääsuvõrgu ehitust takistavatest olulistest asjaoludest ning kõikidest olulistest kavandatavatest muudatustest;
  13) esitada pärast projekti valmimist kolme aasta jooksul kord aastas vahendusasutusele toetusega rajatud juurdepääsuvõrgu kasutuse infot nii lõppkasutajate kui juurdepääsu soovivate sideettevõtjate osas;
  14) teavitada avalikkust ja tegevustes osalejaid toetuse päritolust alates toetuse saamisest, viidates kõnes või tekstis, et projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest ning kasutada objektide ja avalikkusele suunatud esemete ja dokumentide märgistamisel Euroopa Liidu embleemi koos märkega „Rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU” kooskõlas üldmääruse § 12 lõigetes 2–11 kehtestatud tingimustega;
  15) säilitada juurdepääsuvõrgu ehituse dokumentatsiooni vähemalt kümme aastat pärast juurdepääsuvõrgu valmimist;
  16) anda audiitori ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (ELT L 57, 18.2.2021, lk 17–75), artikli 22 lõike 2 punktis e nimetatud järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid.

10. peatükk Aruannete esitamine 

§ 30.  Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab vahendusasutusele projekti elluviimise kohta aruande 20 tööpäeva jooksul projekti lõppemisest arvates.

  (2) Vahendusasutus kehtestab aruande vormid ning teeb need kättesaadavaks oma veebilehel ja e-toetuse keskkonnas.

  (3) Vahendusasutuse nõudmise korral täiendab toetuse saaja aruannet vahendusasutuse määratud tähtpäevaks.

  (4) Aruandes peab olema kajastatud vähemalt:
  1) juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saanud aadressiobjektide arv;
  2) juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse saanud aadressiobjektide nimekiri;
  3) juurdepääsuvõrguga liitunud aadressiobjektide nimekiri;
  4) toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele;
  5) põhjused, kui aadressiobjektidele ei õnnestunud liitumise võimalust luua;
  6) toetuse saaja kinnitus andmete õigsuse kohta.

11. peatükk Toetusega rajatud juurdepääsuvõrgu hulgimüügitasandi juurdepääs ja hinnakujundus 

§ 31.  Sideettevõtja hulgimüügitasandi juurdepääs

  (1) Toetuse saaja tagab kümne tööpäeva jooksul pärast juurdepääsuvõrgu valmimist toetuse saaja määratud viisil taotluse esitanud sideettevõtjatele juurdepääsu toetuse abil rajatud passiivsele lairibataristule ja selle füüsilise eraldamise.

  (2) Juhul kui toetuse saaja on toetust kasutades paigaldanud ka aktiivseadmed, tagab toetuse saaja juurdepääsu ka bitivooühendusele.

  (3) Toetuse saaja teeb oma veebilehel avalikult kättesaadavaks juurdepääsuvõrgu valmimise eeldatava ajakava asustusüksuste ja nendes liitumise võimaluse saavate aadressiobjektide täpsusega vähemalt järgneva kolme kuu perspektiivis.

  (4) Toetuse abil abikõlblikus sihtpiirkonnas ehitatavale juurdepääsuvõrgule peab hulgimüügitasandi juurdepääs olema tagatud õiglastel ja mittediskrimineerivatel tingimustel kõigile sideettevõtjatele. Selle raames peab toetuse saaja rakendama sideettevõtjatele samadel asjaoludel samaväärseid tingimusi ning osutama teenuseid, avaldama informatsiooni ning rakendama kulupõhiseid hindu sideettevõtjatele samadel tingimustel ja samasuguse kvaliteediga nagu enda või oma tütarettevõtjate puhul.

  (5) Hulgimüügitasandi juurdepääs lõikes 2 sätestatud juhul peab olema võimaldatud vähemalt seitsme aasta jooksul peale juurdepääsuvõrgu valmimist.

  (6) Hulgimüügitasandi juurdepääsuõigus passiivsele võrgutaristule, sealhulgas pimekiule, kaablikanalisatsioonidele, postidele ja mastidele ei tohi olla ajaliselt piiratud.

  (7) Toetuse saaja peab avaldama hulgimüügitasandi juurdepääsu täpsemad tingimused ja hinnad oma veebilehel hiljemalt kolm kuud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

  (8) Toetuse saaja rahuldab sideettevõtja esitatud juurdepääsu taotluse lairibataristule ja võimaldab selle kasutamise alustamist hiljemalt kahe nädala jooksul taotluse saamisest arvates. Taotlused rahuldatakse nende laekumise järjekorras.

  (9) Kui toetuse saaja pakub lisaks hulgimüügitasandi sideteenustele ka jaeteenuseid lõppkasutajatele, peab ta pidama jae- ja hulgimüügitasandi sideteenuste osas eraldi raamatupidamisarvestust ning kajastama seal eraldi kõik kulud ja tulud, mis on seotud toetusega ehitatud juurdepääsuvõrgu opereerimisega.

  (10) Toetusega ehitatud juurdepääsuvõrgule määratud juurdepääsu kohustused ja tingimused kehtivad ka juurdepääsuvõrgu omaniku, operaatori või muu osapoole vahetumise korral.

12. peatükk Toetuse tagasinõudmine ja vaided 

§ 32.  Toetuse tagasinõudmise alused ja kord

  Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine toimub vastavalt üldmääruse §-le 11.

§ 33.  Vaide esitamine ja menetlemine

  Vahendusasutuse otsuse või toimingu peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras. Vaide lahendab vahendusasutus.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json