Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.05.2022, 13

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 04.05.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määrust nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 20 lõike 8 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „nelja”;

2) paragrahvi 20 lõikes 9 asendatakse sõna „ühe” sõnaga „kahe”;

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 10–12 järgmises sõnastuses:

„(10) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2019. aastal, võib:
1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

(11) Lõikes 10 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.

(12) Lõiget 10 kohaldatakse alates 2022. aasta 10. veebruarist.”.

§ 2.  Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 34 lõikes 14 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „nelja”;

2) paragrahvi 34 täiendatakse lõigetega 24–27 järgmises sõnastuses:

„(24) Lisade 3–6 hindamiskriteeriumi 2.1 alusel saab 2022. aasta taotlusvoorus hindepunkte taotleja, kellel oli 2021. aastal keskkonnasõbraliku majandamise toetuse või loomade heaolu toetuse kohane nõuete täitmise kohustus või kes on mahetootja.

(25) Toetuse saajale, kelle taotlus on rahuldatud 2021. aastal, ei kohaldata § 28 lõike 2 punktis 11 ega § 29 lõike 3 punktis 11 sätestatud nõudeid, kuid ta peab § 4 lõike 1 punktis 1, 3 või 10 või § 4 lõike 2 punktis 1, 2, 3, 6, 7, 8 või 11 nimetatud tegevusest või mitme tegevuse elluviimise korral kõigist elluviidavatest tegevustest kokku viima ellu osa, mis moodustab vähemalt 20 protsenti kõigi tema elluviidavate tegevuste abikõlblikust maksumusest, ning esitama maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega hiljemalt 2022. aasta 30. septembril.

(26) Lõikes 25 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks samas lõikes sätestatud tähtaja lõpuni.

(27) Lõiget 25 kohaldatakse alates 2022. aasta 4. jaanuarist.”.

§ 3.  Maaeluministri 26. juuli 2019. a määruse nr 63 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus” muutmine

Maaeluministri 26. juuli 2019. a määrust nr 63 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „liitumisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil”;

2) paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „esitamisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil”.

§ 4.  Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrust nr 6 „Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 20 lõike 8 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna „kolme” sõnaga „viie”;

2) paragrahvi 20 lõikes 9 asendatakse sõna „ühe” sõnaga „kolme”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json