Teksti suurus:

Veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.05.2014 otsus nr 442

Veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 21.05.2014

§ 1.  Veterinaarkorralduse seaduse muutmine

Veterinaarkorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 31 kolmas lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarpraksisega tegelemise õigus on veterinaararstil.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

„(32) Veterinaararst käesoleva seaduse tähenduses on veterinaararsti kvalifikatsiooniga isik, kellel on veterinaararsti kutsetegevuse luba (edaspidi kutsetegevuse luba).”;

3) paragrahvi 11 punktis 1, § 14 punktis 5, § 251 pealkirjas ja § 252 pealkirjas asendatakse sõnad „veterinaararsti tegevusluba” sõnadega „kutsetegevuse luba” vastavas käändes;

4) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 14 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) kutsetegevuse loa peatamise või kehtetuks tunnistamise korral.”;

6) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõna „tegevusloa” sõnadega „kutsetegevuse loa”;

7) 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
VETERINAARPRAKSISEGA TEGELEMISEKS ESITATAVAD NÕUDED
”;

8) paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 22. Kutsetegevuse luba

(1) Veterinaararstil peab olema veterinaarpraksisega tegelemiseks kutsetegevuse luba.

(2) Kutsetegevuse luba antakse veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikule.

(3) Kutsetegevuse loale märgitakse:
1) kutsetegevuse loa omaja ees- ja perekonnanimi;
2) kutsetegevuse loa omaja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
3) kutsetegevuse loa väljaandmise kuupäev ja koht;
4) kutsetegevuse loa number.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi loa andja) otsustab kutsetegevuse loa andmise, peatamise, kehtetuks tunnistamise või selle andmisest keeldumise, arvestades otsuse tegemisel erialaorganisatsiooni arvamusega.

(5) Kutsetegevuse luba on tähtajatu.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

§ 221. Riiklik veterinaararstide register

(1) Veterinaararstide registreerimiseks asutab põllumajandusminister määrusega riikliku veterinaararstide registri (edaspidi register).

(2) Registri eesmärk on tagada tarbijale veterinaarpraksise raames veterinaarteenuse osutamine nõutud kvalifikatsiooniga isiku poolt, veterinaarpraksise veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll ning vajalikud andmed veterinaaria valdkonna korraldamist võimaldava statistika tegemiseks.

(3) Registri vastutav ning volitatud töötleja on Veterinaar- ja Toiduamet.

(4) Volitatud töötlejale andmete esitamise kohustus on kutsetegevuse luba taotleval ja omaval veterinaararsti kvalifikatsiooniga isikul.

(5) Volitatud töötlejal on õigus teha registrisse kantavate andmete saamiseks ristkasutuse korras päringuid ja saada andmeid teistest andmekogudest.

(6) Registrisse kogutakse veterinaararsti kohta järgmised andmed:
1) eluloolised andmed;
2) kvalifikatsiooni ja erialast täiendamist tõendavad andmed;
3) töökohaga, sealhulgas volitatud veterinaararsti pädevusega, seotud andmed;
4) kutsetegevuse loa ja selle kehtivusega seotud andmed;
5) toimingute registreerimise andmed.

(7) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus. Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse arhiivis viis aastat kutsetegevuse loa andmisest keeldumise või selle kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest või kehtetuks muutumisest arvates.

(8) Registrisse kantud andmete õigsuse eest vastutab nende esitaja. Registrisse kantud andmete muutumise korral esitatakse viivitamata taotlus andmete muutmiseks.”;

10) paragrahvi 23 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Veterinaararsti õigused ja kohustused”;

11) paragrahvi 23 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veterinaararstil on õigus:
1) tegeleda iseseisvalt veterinaarpraksisega füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtja kaudu, kellega tal on lepinguline suhe;
2) välja kirjutada ja väljastada ravimeid loomade raviks;
3) anda oma pädevuse piires välja tõendeid loomade tervise ja loomsete saaduste seisundi kohta;
4) kasutada oma kutsetegevuse loa numbriga pitsatit.”;

12) paragrahvi 23 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) pidama kinni veterinaararsti kutse-eetikast ja järgima head veterinaarset tava;
2) täiendama ennast erialaselt vähemalt üks kord viie kalendriaasta jooksul;”;

13) paragrahvi 23 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) lisama oma allkirjale enda ametinimetuse ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud pitsati jäljendi;”;

14) paragrahvi 23 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) teatama registrile ajakohased andmed.”;

15) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ajakohased andmed esitatakse 30 päeva jooksul andmete muutumisest arvates. Andmed erialase täiendamise kohta esitatakse veterinaararsti kvalifikatsiooni omandamise aastale järgnenud viie kalendriaasta möödumisest alates iga viieaastase ajavahemiku kohta sellele järgneva aasta 31. jaanuariks.”;

16) paragrahvid 24 ja 25 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Erialane täiendamine

Veterinaararsti erialane täiendamine on:
1) osavõtt loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli või erialaorganisatsiooni korraldatud erialasest õppepäevast, kursusest, seminarist või konverentsist;
2) praktiseerimine veterinaararsti või loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli juures;
3) erialase teaduskraadi omandamine;
4) ülikooli loomaarstiõppe õppekava üliõpilase erialase teoreetilise, praktilise või kliinilise õppe juhendamine;
5) teaduslik-praktilise töö või erialase artikli avaldamine Eesti või välisriigi erialases väljaandes, erialase õppe- või teaduskirjanduse avaldamine;
6) erialase ettekandega esinemine loomaarstiõppe õppekava õpetava ülikooli või erialaorganisatsiooni korraldatud õppepäeval, kursusel, konverentsil või seminaril.

§ 25. Kutsetegevuse loa taotlemine

(1) Kutsetegevuse loa taotleja esitab loa andjale:
1) taotluse;
2) eluloolised andmed ja kutsealase töökäigu kirjelduse;
3) veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia;
4) erialast täiendamist tõendava dokumendi koopia.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumenti ei pea esitama kutsetegevuse loa taotlemisel viie aasta jooksul pärast veterinaararsti kvalifikatsiooni omandamist.

(3) Enne taotluse esitamist tasub kutsetegevuse loa taotleja taotluse läbivaatamise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(4) Kutsetegevuse loa taotluse võib isik esitada elektroonilises vormis digitaalallkirjastatult või muul sellesarnasel turvalisel viisil, mis võimaldab isikut tuvastada.”;

17) paragrahvi 251 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutsetegevuse loa taotleja, kes on omandanud veterinaararsti kvalifikatsiooni Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi koos liikmesriik) või Šveitsis, esitab loa andjale käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumendid ja andmed.

(11) Loa andja annab kutsetegevuse loa taotlejale kinnituse taotluse kättesaamise kohta kolme tööpäeva jooksul käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud dokumentide ja andmete saamisest arvates.”;

18) paragrahvi 251 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Kui kutsetegevuse loa menetlemise käigus selgub käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolu, on loa andjal õigus pikendada otsuse tegemise tähtaega 60 tööpäevani, teatades kutsetegevuse loa taotlejale viivitamata tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.”;

19) paragrahvi 251 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu kehtestab põllumajandusminister määrusega.

(4) Kui liikmesriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isiku kvalifikatsiooni tõendav dokument ei sisaldu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loetelus, otsustab loa andja loa andmise vastavalt välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses sätestatule, küsides vajaduse korral Eesti Maaülikooli arvamust.”;

20) paragrahvi 252 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-s 251 nimetamata välisriigis veterinaararsti kvalifikatsiooni omandanud isik esitab kutsetegevuse loa saamiseks loa andjale lisaks käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ja andmetele ka veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse loomaarstiõppe õppekava.

(2) Loa andja annab kutsetegevuse loa taotlejale kinnituse taotluse kättesaamise kohta kolme tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Loa andja esitab nõuetekohased dokumendid ja andmed kolme tööpäeva jooksul nende saamisest arvates Eesti Maaülikoolile hinnangu saamiseks.

(3) Eesti Maaülikool annab hinnangu taotleja läbitud õppekava vastavuse kohta Eesti asjakohasele õppekavale ning teeb vajaduse korral ettepaneku täiendusõppe kohta, võttes arvesse isiku töökogemust ja läbitud täiendusõppeid, 40 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide ja andmete saamisest arvates.

(4) Kui Eesti Maaülikooli hinnangu alusel ei erine taotleja läbitud õppekava oluliselt Eesti loomaarstiõppe õppekavast, menetleb loa andja taotlust käesolevas seaduses sätestatud korras.

(5) Kui Eesti Maaülikooli hinnangu alusel erineb taotleja läbitud õppekava oluliselt Eesti loomaarstiõppe õppekavast ja taotleja peab läbima asjakohase täiendusõppe, on tal võimalik sooritada hinnangu saamisele järgneva 60 tööpäeva jooksul Eesti Maaülikooli koostatud ja korraldatud sobivustest oma teadmiste tõendamiseks või läbida vajalikus mahus loomaarstiõppe õppekava tingimustele vastav täiendusõpe koos lõpuhindamisega Eesti Maaülikoolis tasulise õppe raames vastavalt õppekorraldusele. Sobivustestiga kontrollitakse ja hinnatakse kutsetegevuse loa taotleja kutse-, eri- ja ametialaseid teadmisi, oskusi ning vilumusi.

(6) Sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teavitamise korra kehtestab põllumajandusminister määrusega.

(7) Kui käesoleva seaduse §-s 251 nimetamata välisriigis omandatud kvalifikatsiooniga isiku kvalifikatsiooni on eelnevalt tunnustanud liikmesriik või Šveits ja isik on omandanud tema kvalifikatsiooni tunnustanud liikmesriigis või Šveitsis veterinaararstina kolmeaastase töökogemuse, otsustab loa andja loa andmise käesolevas seaduses sätestatud korras, arvestades välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses sätestatut. Kutsetegevuse loa taotlemiseks esitab isik lisaks käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud dokumentidele ja andmetele dokumendi, mis tõendab tema nõutavat töökogemust ja õigust osutada veterinaarteenust liikmesriigis või Šveitsis.”;

21) paragrahvis 253 asendatakse sõna „tegevusloata” sõnadega „kutsetegevuse loata”;

22) seadust täiendatakse §-ga 254 järgmises sõnastuses:

§ 254. Veterinaararsti kutsetegevust kinnitav tõend

(1) Kui veterinaararst soovib töötada väljaspool Eesti Vabariiki, taotleb ta vajaduse korral Veterinaar- ja Toiduametilt enda kutsealal tegutsemist kinnitava tõendi.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendit taotlev veterinaararst esitab Veterinaar- ja Toiduametile taotluse, milles on järgmised andmed:
1) tõendi taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) tõendi taotleja kutsetegevuse loa number;
3) riik, kus kutsekvalifikatsiooni tunnustamist kavatsetakse taotleda;
4) senise erialase töökäigu kirjeldus.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendit taotlev veterinaararst tasub enne taotluse esitamist selle läbivaatamise eest riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendi taotluse võib isik esitada elektroonilises vormis digitaalallkirjastatult või muul sellesarnasel turvalisel viisil, mis võimaldab isikut tuvastada.

(5) Veterinaar- ja Toiduamet annab veterinaararstile veterinaararsti kutsetegevust kinnitava tõendi 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

(6) Veterinaararsti kutsetegevust kinnitav tõend kehtib kolm kuud selle väljaandmisest arvates.

(7) Veterinaararsti kutsetegevust kinnitava tõendi kaotuse, varguse või hävimise korral antakse veterinaararstile tema taotluse alusel tõendi duplikaat.”;

23) paragrahv 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 26. Kutsetegevuse loa andmine ja loa andmisest keeldumine

(1) Loa andja menetleb kutsetegevuse loa taotlust ning teeb kutsetegevuse loa andmise või andmisest keeldumise kohta otsuse 20 tööpäeva jooksul kõigi otsuse tegemiseks vajalike dokumentide ja andmete saamisest arvates.

(2) Loa andja keeldub kutsetegevuse loa andmisest, kui:
1) kutsetegevuse loa taotlemisel on tahtlikult esitatud valeandmeid;
2) taotleja on oma varasemas kutsetegevuses näidanud üles ilmset sobimatust tööks veterinaararstina, rikkudes veterinaararsti kutse-eetikat ja head veterinaarset tava;
3) veterinaararsti suhtes kehtib jõustunud kohtuotsus, millega on temalt ära võetud veterinaarpraksisega tegelemise õigus;
4) taotleja kvalifikatsioon ei vasta erialal töötamiseks nõutavale kvalifikatsioonile;
5) taotlejal on kehtiv tööleping töötamiseks üldapteegis, veterinaarapteegis või ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures ravimiseaduse § 43 lõike 7 kohaselt.”;

24) seadust täiendatakse §-ga 261 järgmises sõnastuses:

§ 261. Kutsetegevuse loa peatamine

Loa andja võib peatada kutsetegevuse loa kehtivuse ettekirjutuse täitmise ajaks või kuni kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamiseni, tehes asjakohase märke käesoleva seaduse § 221 lõike 1 alusel asutatud registrisse:
1) kui veterinaararst rikub oma kutsetegevuses oluliselt õigusakti nõuet või kui rikkumisega kaasneb oht looma elule või tervisele;
2) kui veterinaararst ei esita registrile oma ajakohaseid andmeid;
3) kui veterinaararst takistab veterinaarjärelevalve teostamist ja ta ei ole täitnud talle eelnevalt takistamise lõpetamise kohta tehtud ettekirjutust, milles teda on loa peatamise eest hoiatatud.”;

25) paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 27. Kutsetegevuse loa kehtetuks tunnistamine ja kehtetuks muutumine

(1) Loa andja tunnistab kutsetegevuse loa kehtetuks järgmistel alustel:
1) veterinaararst on kutsetegevuse loa taotlemisel tahtlikult esitanud valeandmeid, mis mõjutasid loa andmist ning mille esitamata jätmise korral oleks pidanud loa andmisest keelduma;
2) veterinaararsti suhtes kehtib jõustunud kohtuotsus, millega on temalt ära võetud veterinaarpraksisega tegelemise õigus;
3) kutsetegevuse loa peatamise tinginud asjaolu ei ole ettekirjutuses määratud tähtpäevaks kõrvaldatud;
4) veterinaararst loobub enda taotlusel veterinaarpraksisega tegelemisest;
5) veterinaararstil on kehtiv tööleping töötamiseks üldapteegis, veterinaarapteegis või ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloa omaja juures.

(2) Kutsetegevuse luba muutub kehtetuks veterinaararsti surma korral.”;

26) paragrahvi 353 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) loomatauditõrje seaduse ning toiduseaduse alusel teatamis- või loakohustusega ja teatamis- või loakohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, nagu loomakasvatushoone või -rajatise, loomade pidamiseks piiritletud ala, embrüokogumisrühma, põllumajandusloomade vahendamise ettevõtte, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 lisa IV jaos B nimetamata loomse toidu käitlemise ettevõtte, loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõtte, mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao või tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte nõuetele vastavuse hindamine;”;

27) paragrahvi 391 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne 2014. aasta 1. juulit antud veterinaararsti tegevusluba kehtib kuni kehtivusaja lõpuni. Veterinaararstile, kellele on enne 2014. aasta 1. juulit antud veterinaararsti tegevusluba, mille kehtivusaeg lõpeb 2014. aasta 1. juulil või pärast seda, toimetab loa andja lõivuvaba tähtajatu kutsetegevuse loa kätte posti teel tähtkirjaga arvestusega, et luba on kätte toimetatud hiljemalt viis tööpäeva enne kehtivusaja lõppemise tähtpäeva.”;

29) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142), muudetud direktiividega 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237) ja 2013/25/EL (ELT L 354, 28.12.2013, lk 132–170) ning määrustega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 06.12.2007, lk 3), (EÜ) nr 755/2008 (ELT L 205, 01.08.2008, lk 10), (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1), (EÜ) nr 279/2009 (ELT L 93, 07.04.2009, lk 11), (EÜ) nr 213/2011 (ELT L 59, 04.03.2011, lk 4) ja (EÜ) nr 623/2012 (ELT L 180, 12.07.2012, lk 9);
nõukogu direktiiv 89/608/EMÜ liikmesriikide haldusasutuste vastastikuse abi ning liikmesriikide haldusasutuste ja komisjoni koostöö kohta veterinaar- ja zootehnikaküsimusi käsitlevate õigusaktide nõuetekohase kohaldamise tagamiseks (EÜT L 351, 02.12.1989, lk 34–37).”.

§ 2.  Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduses tehakse järgmised muutused:

1) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Veterinaararsti otsesel juhendamisel ja vastutusel võib operatsioone ja muid veterinaarseid menetlusi teha ka loomaarstiõppe õppekava üliõpilane. Üliõpilase tegevus loetakse selle veterinaararsti tegevuseks, kelle juhendamisel ta tegutseb.”;

2) paragrahvi 26 lõikes 1 asendatakse sõna „tegevusluba” sõnadega „kutsetegevuse luba”.

§ 3.  Ravimiseaduse muutmine

Ravimiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse sõnad „veterinaarteenuse osutamise tegevusluba” sõnadega „kutsetegevuse luba”;

2) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) ettevõtja, kellega veterinaararstil on lepinguline suhe.”;

3) paragrahvis 42 asendatakse sõnad „veterinaarteenuse osutamise tegevusloa omaja” sõnadega „veterinaararsti kutsetegevuse loa omaja”;

4) paragrahvi 95 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu „tervishoiuteenuse osutaja või” sõnadega „kutsetegevuse luba omav”.

§ 4.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 238 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 238. Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse ja kutsetegevust kinnitava tõendi taotluse läbivaatamine

(1) Veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 70 eurot.

(2) Veterinaararsti kutsetegevust kinnitava tõendi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 35 eurot.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json