Teksti suurus:

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2017, 3

Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 01.06.2017 nr 43

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 8. mai 2015. a määrust nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Toetuse taotleja

(1) Toetust võib taotleda ettevõtja äriseadustiku tähenduses, kes vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 lõikes 2 sätestatud väikese suurusega ettevõtja või lõikes 3 sätestatud mikroettevõtja nõuetele (edaspidi koos taotleja).

(2) Taotleja põhitegevusalaks oli äriregistri andmetel taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)” kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).

(3) Toetust võib taotleda ka mikroettevõtjast taotleja, kelle põhitegevusala taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal ei olnud lõikes 2 nimetatud tegevus ja kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmisega ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

(4) Toetust ei saa taotleda maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus” §-s 3 nimetatud tunnustatud tootjarühm või tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Nõuded taotlejale

(1) Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
1) taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
2) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
3) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662 või 666, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, 551, 209, 210, 211, 212, 213, 294, 296, 298, 2981, 3001, 364, 365, 372 või 375 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
4) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

(2) Lisaks lõikes 1 sätestatule vastab taotleja järgmistele nõuetele:
1) taotleja finantsnäitajate koondhinnang vastavalt lisas 1 esitatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudelile on vähemalt 0,6155;
2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis a sätestatud juhul;
3) kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, on taotlejal § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise ehitamise korral kinnistusraamatus asjaõigusseaduse § 79 lõike 2 kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering ning investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
4) taotlejal on kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade, mille kohta toetust taotletakse, paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse.”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) seadme ja selle paigaldamise, seadistamise või müüja poolt selle kasutamise väljaõppe maksumus;”;

4) paragrahvi 6 punkt 91 sõnastatakse järgmiselt:

„91) veo- või sõidukulud, kui need ei ole seotud § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme paigaldamise, seadistamise või kohaletoimetamisega;”;

5) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad ehitustegevuse hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja hinnapakkumus peab sisaldama lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmisi andmeid:
1) ehitise nimetus;
2) ehitise ehitisregistri kood;
3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
4) ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise, välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud.”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) PRIA koostab ehitustegevuse hinnapakkumuse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.”;

7) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.”;

8) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „ ja kui asjakohane, siis ka lisas 2 esitatud vormi kohase ehitustegevuse eelarve ja lisas 3 esitatud vormi kohase ehitustegevuse hinnapakkumuse”;

9) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „3 lõikes 4” tekstiosaga „31 lõike 2 punktis 1”;

10) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 10 lõikes 6 ja § 13 lõikes 3 asendatakse sõnad „esitamise aastale” sõnaga „esitamisele”;

12) paragrahvi 10 lõiget 7 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) ehitusluba või ehitusteatis, kui see on ehitusseadustiku kohaselt vajalik seadme paigaldamiseks ja see ei ole kättesaadav ehitisregistrist.”;

13) paragrahvi 10 lõike 8 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) ärakiri § 31 lõike 2 punktis 3 sätestatud märkuse aluseks olevast lepingust, kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis;
5) ehitise hinnapakkumused ja § 7 lõikes 5 nimetatud andmeid sisaldava ehitustegevuse eelarve iga ehitise kohta eraldi.”;

14) paragrahvi 10 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) PRIA koostab hinnavõrdlustabeli ja ehitustegevuse eelarve vormid ning avaldab need oma veebilehel.”;

15) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 31 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuetele vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).

(2) Toetuse saaja:
1) viib tegevuse ellu ja võtab toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab investeeringuobjekti ja kasutab seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
2) ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel hiljemalt esimese aasta lõpuks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning samaks ajaks turustab toetuse saaja tehtud investeeringu tulemusena mahepõllumajanduslikku toodet, kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajandusliku toote töötlemine või töötlemine ja turustamine.”;

16) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Toetuse saaja muud kohustused

(1) Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
5) säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
6) teavitab PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

(2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 31 lõike 1 punktides 1–4 sätestatud nõuetele.

(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab:
1) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
2) toetuse saaja esitama investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel;
3) toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitisregistris kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.”;

17) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) iga ehitise kohta § 7 lõikes 5 nimetatud andmeid sisaldav ehitustegevuse kuluaruanne, kui investeeringuobjektiks on ehitis.”;

18) paragrahvi 16 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) PRIA koostab lõikes 1 nimetatud maksetaotluse ja ehitustegevuse kuluaruande vormid ning avaldab need oma veebilehel.”;

19) paragrahvi 17 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või liisingu puhul toetuse saaja nimetatud liisinguandja arvelduskontole”;

20) määrust täiendatakse 6. peatükiga järgmises sõnastuses:

6. peatükk
Rakendussäte

§ 20. Rakendussäte

(1) Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mille raames ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis määratakse Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt Rail Balticu raudteetrassi koridori asukohaks.”;

21) lisad 2, 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

22) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid
09.06.2017 09:30
Veaparandus - Lisa tehniliselt korrastatud Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Maaeluministeeriumi 7.06.2017 taotlust nr 1.4-3/1141

/otsingu_soovitused.json