Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/019 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2019, 1

Lepingu nr 17-00132/019 muutmine

Vastu võetud 31.05.2019

Lisa 4
28.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/019 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

OSAÜHING ERIALA registrikoodiga 10613137, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Lääne tee 14a, 12111 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Tõnu Põldmaa,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 28.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

OSAÜHING ERIALA

Teelise 4

Lääne tee 14a,

10916 Tallinn

12111 Tallinn

Tel. 611 9300

Tel. 504 3220

E-post: info@mnt.ee

E-post: eriala@hot.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10613137

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/