Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/030 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2019, 5

Lepingu nr 17-00132/030 muutmine

Vastu võetud 03.06.2019

Lisa 4
29.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/030 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

TÜV Eesti OÜ registrikoodiga 10041359, asukohaga Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 24b (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Tatjana Veske,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 29.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

TÜV Eesti OÜ

Teelise 4

Vana-Narva mnt 24b

10916 Tallinn

74114 Maardu

Tel. 611 9300

Tel. 607 5918

E-post: info@mnt.ee

E-post: info@tuev-nord.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10041359

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json