Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/034 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2019, 6

Lepingu nr 17-00132/034 muutmine

Vastu võetud 31.05.2019

Lisa 4
28.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/034 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Osaühing Tesman Auto registrikoodiga 10719703, asukohaga Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kihelkonna mnt 8a, 93815 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Einar Soe,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 28.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

Osaühing Tesman Auto

Teelise 4

Kihelkonna mnt 8a

10916 Tallinn

93815 Kuressaare

Tel. 611 9300

Tel. 452 4343

E-post: info@mnt.ee

E-post: einar@tesman.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10719703

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json