Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/051 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2019, 9

Lepingu nr 17-00132/051 muutmine

Vastu võetud 03.06.2019

Lisa 4
15.09.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/051 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Osaühing Progates, registrikoodiga 10700483, asukohaga Sõle tn 27, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10614 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Vadim Strasch,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 15.09.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Maanteeamet

Osaühing Progates

Teelise 4

Sõle tn 27

10916 Tallinn

10614 Tallinn

Tel. 611 9300

Tel. 672 1888

E-post: info@mnt.ee

E-post: info@a-tehnoulevaatus.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10700483

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/