Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/049 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2019, 12

Lepingu nr 17-00132/049 muutmine

Vastu võetud 01.06.2019

Lisa 4
29.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/049 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

OÜ Center Services registrikoodiga 10634415, asukohaga Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule tn 6-25, 76505 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Toomas Kulderknup,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 29.06.2017 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

OÜ Center Services

Teelise 4

Tule tn 6-25

10916 Tallinn

76505 Saue

Tel. 611 9300

Tel. 679 9252

E-post: info@mnt.ee

E-post: Toomas.Kulderknup@mail.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10634415

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json