Teksti suurus:

Lepingu nr 1-13/19/0377-1 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2019, 14

Lepingu nr 1-13/19/0377-1 muutmine

Vastu võetud 04.06.2019

Lisa 2
15.02.2019. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu“ nr 1-13/19/0377-1 juurde


Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 08.05.2019 käskkirja nr 1-2/19/283 alusel

ja

Hiiu Autotrans OÜ, registrikoodiga 10366083, asukohaga Rookopli tn 17, Kärdla linn, Hiiumaa vald, 92413 Hiiu maakond (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Anu Pielberg,

võttes aluseks Lepingu p 8.1,

kokku alljärgnevas:


1. Tunnistada kehtetuks Poolte vahel 15.02.2019 sõlmitud Lepingu Lisa 1 punktid 2, 2.1–2.5 ja 2.5.1.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

   

Maanteeamet

OÜ Hiiu Autotrans

Teelise 4

Rookopli tn 17, Kärdla linn, Hiiumaa vald

10916 Tallinn

92413 Hiiu maakond

Tel. 611 9300

Tel. 5052744

E-post: info@mnt.ee

E-post: anu@hiiuauto.ee

Registrikood: 70001490

Registrikood: 10366083

 

 

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json