Teksti suurus:

Rahandusministri 18. märtsi 2009. aasta määruse nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2024
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2024, 1

Rahandusministri 18. märtsi 2009. aasta määruse nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” muutmine

Vastu võetud 04.06.2024 nr 14

Määrus kehtestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 7 lõike 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 18. märtsi 2009. aasta määruses nr 23 „Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) teave selle kohta, kas osakuomaniku kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad sellesse pensionifondi valikuavalduse alusel, ja vastava valikuavalduse kuupäev;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 41–43 järgmises sõnastuses:

„41) teave selle kohta, kas osakuomaniku kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad sellesse pensionifondi valikuavalduse puudumise korral registripidaja poolt loosiga määratult;
„42) teave selle kohta, kas osakuomanik on esitanud kohustusliku kogumispensioni makse määra muutmise avalduse;
43) punktis 42 nimetatud avalduse olemasolu korral maksemäär ja selle kohaldumise alguskuupäev;”;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 63 ja 64 järgmises sõnastuses:

„63) teave selle kohta, kas osakuomanik on esitanud avalduse ühekordse väljamakse saamiseks koos kõigi temale kuuluvate pensionifondi osakute tagasivõtmisega või avalduse ühekordse osalise väljamakse saamiseks pensionifondist, ja vastava avalduse kuupäev;
64) teave selle kohta, kas osakuomaniku kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus on lõppenud, ja makse tasumise kohustuse lõppemise kuupäev;”;

4) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„14) olemasolu korral andmed vabatahtliku pensionifondi osakuomaniku esmase valikuavalduse esitamisel tema isikusamasuse tuvastanud kontohalduri kohta;
15) teave selle kohta, kas osakuomaniku suhtes on teine vabatahtliku pensionifondi valitseja või kontohaldur registrisse kandnud märke, et isiku rahalised vahendid ja majandusressursid on finantssanktsiooni rakendava õigusakti alusel külmutatud, ja vastava märke kuupäev.”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Registripidaja edastab pensionifondivalitsejale vabatahtliku pensionifondi osakuga tehtud iga toimingu kohta järgmised andmed:
1) toiminguga osakuid omandanud isiku nimi, isiku- või registrikood ja isikule kuuluva pensionikonto number;
2) toiminguga osakuid omandanud isiku eest vabatahtlikku pensionifondi sissemakse teinud isiku nimi ja isiku- või registrikood;
3) vabatahtlikku pensionifondi tehtud sissemakse või vabatahtlikust pensionifondist tehtud väljamakse toimingu aluseks olnud osakute arv, hind ja koguväärtus, mille eest osakuid välja lasti või tagasi võeti;
4) pangakonto number, millelt tehti sissemakse vabatahtlikku pensionifondi;
5) pangakonto number, millele laekus väljamakse vabatahtlikust pensionifondist.”;

6) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Määruse rakendamine

Registripidaja võimaldab pensionifondivalitsejale määruse § 2 lõike 1 punktides 4–43, 63, 64, 14 ja 15 ning lõikes 3 nimetatud andmetele viimase seisuga alalise juurdepääsu alates 2025. aasta 1. jaanuarist. Nimetatud kuupäevani saab pensionifondivalitseja teha päringuid andmetele juurdepääsu saamiseks registripidajaga kokku lepitud andmeturvameetmetel ja arvutivõrgul põhineva andmevahetussüsteemi kaudu.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2024. aasta 1. juulil.

Mart Võrklaev
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json