Teksti suurus:

2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2024, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
04.06.2024 otsus nr 416

2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.05.2024

§ 1.  Muudatused riigieelarve vahendites (tuhandetes eurodes)

  (1) Muudatused konsolideeritud eelarves (tuhandetes eurodes).

  (2) Muudatused vahendite liigenduses (tuhandetes eurodes).

§ 2.  Muudatused tekstiparagrahvides

2024. aasta riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 6 punktis 3 asendatakse arv „874” arvuga „853”;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv „485 490 000” arvuga „494 763 000”;

3) seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Kaitseotstarbelise varustuse vahendamine kaitsealase koostöö sihtriikidele

Kaitseministeerium ja tema valitsemisala asutused võivad vahendada Euroopa Liidu ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni poolt finantseeritava kaitseotstarbelise varustuse ja varude soetamiseks vajalikke vahendeid Euroopa Liidu kaitsealase koostöö sihtriikidele.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 12 järgmises sõnastuses:

§ 12. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi finantseerimistehingute arvelt põllumajandusmaa kapitalirendi meetme rakendamine

Käesoleva seaduse § 1 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala osas finantseerimistehinguna kavandatud 20 000 000 eurot nähakse ette Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtkapitali põllumajandusmaa kapitalirendi meetmeks, mis kajastatakse eelarve ja finantsarvestuse infosüsteemides objektikoodiga SE000045.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Lauri Hussar
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json