Teksti suurus:

Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.06.2024, 7

Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vastu võetud 04.06.2024 nr 17

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 146 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Vanglateenistuse ametnikule kehtestatud tervisenõuetele peavad vastama ja määruses sätestatud tervisekontrolli läbima teenistusse võetav või teenistuses olev vanglaametnik, vangistusseaduse § 1051 lõike 2 punktis 1 nimetatud ametikohale teenistusse võetav või sellel ametikohal teenistuses olev ametnik ja vanglaametniku erialale õppima asuda sooviv või sellel erialal õppiv isik (edaspidi koos vanglateenistuse ametnik). Vanglateenistuse ametniku ja töötaja suhtes, kes puutub oma tööülesannete käigus kokku kinnipeetava, arestialuse, vahistatu või kriminaalhooldusalusega või kelle põhiülesanne on tegeleda kinnipeetava, arestialuse, vahistatu või kriminaalhooldusalusega, kohaldatakse § 8 lõike 7 punkti 9 ja määruse lisas 1 „Vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu” psüühiliste haiguste kohta sätestatut.

  (2) Vanglas sotsiaalhoolekannet teostavale ametnikule tehakse terviseuuringuid töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

2. peatükk Tervisenõuded 

§ 2.  Tervise üldnõuded

  (1) Vanglateenistuse ametnik peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline täitma vanglateenistusele pandud kohustusi ning tal ei tohi olla sellist tervisehäiret, mis võib seada ohtu tema enda või teise isiku elu või tervise.

  (2) Vanglateenistuse ametniku terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes ja olukordades:
  1) kõrge vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord, psühhoemotsionaalne pinge ja stress;
  2) vahetustega töö ning töö- ja puhkeaja režiimi häired;
  3) ebaühtlane füüsiline koormus;
  4) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kuulivesti kandmine;
  5) erinevas mürafoonis vaikse ja tugeva heli kuulmine;
  6) töökeskkonnas esinevate ohuteguritega kokkupuute oht;
  7) relva kandmine ja kasutamine;
  8) sidevahendite kasutamine;
  9) töö kuvariga.

§ 3.  Nägemisnõuded

  (1) Vanglateenistuse ametniku nägemine peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) korrektsiooniga nägemisteravus mitte alla 0,6 ühes ja samal ajal mitte alla 0,4 teises silmas;
  2) normaalne vaateväli, normaalne värvusnägemine ja hämaras nägemine.

  (2) Vanglateenistuse ametnikul on lubatud kanda kontaktläätsi ja prille.

§ 4.  Kuulmisnõuded

  (1) Vanglateenistuse ametniku kuulmise tase peab olema piisav sidepidamiseks telefoni teel ning võimaldama kuulda ohutoone ja raadioside teateid.

  (2) Vanglateenistusse või vanglaametniku erialale õppima kandideeriva isiku nõutav kuulmine on tervisekontrollil ilma kuulmise abivahendita paremini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 30 dB (0–30 dB) sagedustel 500, 1000, 2000 Hz ja 40 dB (0–40 dB) sagedustel 3000 ja 4000 Hz ning halvemini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 40 dB (0–40 dB) sagedustel 500, 1000, 2000 Hz ja 60 dB (0–60 dB) sagedustel 3000 ja 4000 Hz.

  (3) Perioodilises tervisekontrollis on vanglateenistuse ametniku nõutav kuulmine vajaduse korral kuulmise abivahendiga paremini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 40 dB (0–40 dB) sagedustel 500, 1000, 2000, 3000 ja 4000 Hz ning halvemini kuulvas kõrvas mitte rohkem kui 60 dB (0–60 dB) sagedustel 500, 1000, 2000, 3000 ja 4000 Hz.

§ 5.  Vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist takistavad tervisehäired

  (1) Vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu, mida tuleb vanglateenistuse ametniku terviseseisundit hinnates järgida, sätestatakse lisas 1.

  (2) Absoluutse meditsiinilise vastunäidustuse esinemine välistab isiku vanglateenistusse võtmise või vanglaametniku erialale õppima asumise.

  (3) Kui tervisekontrolli tegev töötervishoiuarst lubab, töötervishoiuarsti nõutud töötingimused on tagatud ning vanglateenistuse ametniku vahetu juhi antud hinnangu kohaselt ei ole vanglateenistuse ametnikul esinenud takistusi teenistusülesannete täitmisel, võib vanglateenistuse ametnik jätkata teenistusülesannete täitmist ka juhul, kui tervisekontrollis on tal tuvastatud töö tegemiseks meditsiiniline vastunäidustus.

3. peatükk Vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli kord 

§ 6.  Tervisekontrolli tegija

  (1) Tervisekontrolli teeb Terviseameti väljaantud töötervishoiu tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja või Terviseameti tervishoiukorralduse infosüsteemi kantud töötervishoiuarst, kes kaasab vajaduse korral teisi eriarste ja spetsialiste.

  (2) Tervisekontrolli tegemiseks sõlmitakse leping vangla, Justiitsministeeriumi või Sisekaitseakadeemia ja lõikes 1 nimetatud tegevusluba omava tervishoiuteenuse osutaja või töötervishoiuarsti vahel.

§ 7.  Tervisekontrolli perioodilisus

  (1) Vanglateenistuse ametnik peab määruses ettenähtud tervisekontrolli läbima iga kolme aasta järel eelmise tervisetõendi väljaandmise kuupäevast arvates.

  (2) Töötervishoiuarstil on meditsiinilise näidustuse korral õigus muuta vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli sagedust.

  (3) Vangla direktoril, Justiitsministeeriumil või Sisekaitseakadeemial on õigus muuta lõikes 1 sätestatud tervisekontrolli sagedust vanglateenistuse ametniku, tema struktuuriüksuse juhi või töökeskkonnaspetsialisti põhjendatud ettekande alusel.

  (4) Vanglateenistusse või vanglaametniku erialale õppima kandideeriv isik peab määruses ettenähtud tervisekontrolli läbima mitte varem kui kolm kuud enne vanglateenistusse võtmist või õppima asumist. Vanglateenistuses olev ametnik, kes on läbinud tervisekontrolli käesoleva määruse alusel ja kellel on kehtiv tervisetõend, ei pea vanglaametniku erialale õppima asudes läbima uuesti tervisekontrolli.

  (5) Isik, kes on läbinud tervisekontrolli vanglaametniku erialale õppima asudes, ei pea vanglateenistusse võtmisel läbima vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli, kui kontrollist on möödunud vähem kui kolm aastat ja isikul on kehtiv tervisetõend ning kui teenistusse võttev asutus ei otsusta teisiti. Isikut teenistusse võttev asutus võib saata isiku enne teenistusse võtmist tervisekontrolli, et veenduda tema nõuetele vastavuses ka teenistusse võtmise ajal.

§ 8.  Tervisekontrolli tegemise kord

  (1) Tervisekontrolli tulemusena teeb tervisekontrolli tegija kindlaks, kas vanglateenistuse ametnikul esineb või ei esine lisas 1 sätestatud tervisehäireid.

  (2) Vanglateenistuse ametniku suunab tervisekontrolli vangla, Justiitsministeerium või Sisekaitseakadeemia. Vanglaametniku erialale õppima asuda soovija suunab tervisekontrolli vangla Justiitsministeeriumi korralduse alusel.

  (3) Tervisekontroll tehakse tööajal.

  (4) Vanglateenistuse ametnikul peab tervisekontrolli tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid: prillid, kontaktläätsed, kuulmise abivahend jms.

  (5) Tervisekontrolli tegev töötervishoiuarst täidab määruse lisas 2 toodud tervisekontrolli kaardi esimese osa „Üldandmed”.

  (6) Tervisekontrolli kaardi teise osa „Töötaja tervisedeklaratsioon” täidab vanglateenistuse ametnik ning kinnitab selle oma allkirja ja kuupäevaga töötervishoiuarsti juuresolekul.

  (7) Vanglateenistuse ametniku tervisekontrolli käigus tehakse järgmised terviseuuringud:
  1) antropomeetria;
  2) vere kliiniline analüüs;
  3) veresuhkru ja kolesterooli määramine;
  4) uriini analüüs;
  5) nägemisteravuse ja värvusmeele kontroll, vaatevälja hindamine;
  6) toonaudiomeetria;
  7) elektrokardiogramm (EKG);
  8) spiromeetria;
  9) vaimse seisundi üldine hindamine ja testide tegemine;
  10) kopsude radiograafiline uuring, välja arvatud juhul, kui isikule on kopsude radiograafiline uuring tehtud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras ja eelmisest uuringust on möödunud vähem kui üks aasta.

  (8) Terviseseisundi täpsustamiseks on tervisekontrolli tegijal õigus suunata vanglateenistuse ametnik täiendavatele terviseuuringutele, mida ei ole lõikes 7 nimetatud.

  (9) Tervisekontrolli käigus nõustatakse vanglateenistuse ametnikku tervishoiualaselt.

  (10) Tervisekontrolli läbinud vanglateenistuse ametniku kohta koostab töötervishoiuarst määruse lisas 3 toodud tervisetõendi, mis sisaldab otsust vanglateenistusse sobivuse kohta.

  (11) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab vanglateenistuse ametnikule tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust ning võtab vanglateenistuse ametnikult selle kohta tervisetõendile allkirja.

  (12) Tervisetõend väljastatakse tervisekontrolli suunanud asutusele.

4. peatükk Kulude hüvitamine 

§ 9.  Tervisekontrolli kulude hüvitamine

  Vanglateenistuse ametniku määruses ettenähtud tervisekontrolli kulud tasub tema tervisekontrolli suunanud asutus.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 10.  Tervisekontrolli tegemine ja nõuete kohaldamine

  (1) Vanglateenistuse ametnik, kes on läbinud tervisekontrolli enne käesoleva määruse jõustumist, suunatakse tervisekontrolli tema järgmise tervisekontrolli aja saabumisel.

  (2) Vanglateenistuse ametniku puhul, kes oli 26. jaanuari 2013. aasta seisuga vanglateenistuse ametikohal, on määruse lisas 1 nimetatud värvitaju häired suhteliseks vastunäidustuseks.

Madis Timpson
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1 Vanglateenistuse ametniku teenistuskohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu

Lisa 2 Tervisekontrolli kaart

Lisa 3 Tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json