Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. juuli 2010. a määruse nr 82 “Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2011, 4

Põllumajandusministri 21. juuli 2010. a määruse nr 82 “Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” muutmine

Vastu võetud 01.07.2011 nr 65

Määrus kehtestatakse “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 4 lõike 3, § 31 lõigete 1 ja 2, § 32 lõike 5 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–49), artikli 102 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 21. juuli 2010. a määrust nr 82 “Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” (RT I, 29.12.2010, 113) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvis 3 asendatakse tekstiosa “0,26 eurot ühe liitri toote kohta” tekstiosaga “25,24 eurot 100 kg toote kohta”;

2) paragrahvi 7 pealkiri “Rakendussäte” asendatakse pealkirjaga “Rakendussätted”;

3) paragrahvi 7 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

“(2) Paragrahvis 3 sätestatud koolipiimatoetuse lisatoetuse määra 25,24 eurot 100 kg toote kohta rakendatakse alates 1. maist 2011. a.”.

Juhan Parts
Majandus- ja kommunikatsiooniminister põllumajandusministri ülesannetes

Andres Oopkaup
Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json