Teksti suurus:

Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 06.07.2011, 5

Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise kord1

Vastu võetud 01.07.2011 nr 61

Määrus kehtestatakse „Elektroonilise side seaduse” § 9 lõike 3 ja § 17 lõike 10 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise kord. Määrus reguleerib sagedusloa omaniku poolt sagedusloas piiritletud raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmist ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmist osaliselt või tervikuna teisele isikule.

2. peatükk RAADIOSAGEDUSTE KASUTAMISE ÕIGUSE ÜLEANDMINE 

§ 2.  Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise mõiste

  Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmine käesoleva määruse tähenduses on sagedusloa omaniku poolt osaliselt või täielikult sagedusloaga kehtestatud õiguste ja kohustuste üleandmine teisele isikule.

§ 3.  Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise taotlemine

  Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmiseks esitavad sagedusloa omanik ja isik, kellele raadiosageduste kasutamise õigus soovitakse üle anda (edaspidi taotlejad) Tehnilise Järelevalve Ametile ühiselt raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise taotluse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotlejate nimed, asukohad ja registrikoodid, sidevahendite numbrid ja e-posti aadressid;
  2) sagedusloa number ja väljastamise kuupäev;
  3) osalise raadiosageduse kasutamise õiguse üleandmise korral, üle antava raadiosagedusala osa ja geograafiline piirkond;
  4) raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmisel üleantavate raadiosageduste eeldatav kasutamisele võtmise aeg.

§ 4.  Raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmine

  (1) Sagedusloaga määratud raadiosageduste kasutamise õiguse osaliseks või täielikuks üleandmiseks teeb Tehnilise Järelevalve Amet kuue nädala jooksul alates taotluse saamisest üleandmise otsuse ja annab sagedusloa isikule, kellele raadiosageduste kasutamise õigus soovitakse üle anda.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse menetlemisel juhindub Tehnilise Järelevalve Amet elektroonilise side seaduse §-dest 13 ja 14.

  (3) Raadiosageduste kasutamise õiguse osalise üleandmise korral annab Tehnilise Järelevalve Amet sagedusloa omanikule muudetud tingimustega sagedusloa.

  (4) Vastavalt elektroonilise side seaduse § 17 lõikele 8 võib Tehnilise Järelevalve Amet vajaduse korral kooskõlastada raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise Konkurentsiametiga.

  (5) Konkurentsiamet annab käesoleva paragrahvi lõikes 4 saadetud järelepärimisele kooskõlastuse või keeldub kooskõlastuse andmisest 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise järelepärimise saamisest Tehnilise Järelevalve Ameti poolt.

  (6) Konkurentsiamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tähtaega pikendada 1 kuu võrra. Sellisel juhul teavitab Konkurentsiamet tähtaja pikendamisest Tehnilise Järelevalve Ametit, kes teavitab sellest taotlejaid 3 tööpäeva jooksul alates Konkurentsiametilt vastava teabe saamisest.

3. peatükk RAADIOSAGEDUSTE KASUTAMISE ÕIGUSE KASUTUSLEPINGU ALUSEL KASUTAMISEKS ANDMINE 

§ 5.  Raadiosageduste kasutamise õiguse kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmine

  (1) Raadiosageduste kasutamise õiguse kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmine käesoleva määruse tähenduses on sagedusloa omaniku poolt osaliselt või täielikult sagedusloaga kehtestatud õiguste ja kohustuste andmine teisele isikule vastavalt kasutuslepingule.

  (2) Raadiosageduste kasutamise õiguse kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise korral peab kasutuslepingu alusel kasutamiseks andja esitama Tehnilise Järelevalve Ametile kümme tööpäeva enne kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmist sellekohase kirjaliku teate.

  (3) Vastavalt elektroonilise side seaduse § 17 lõikele 8 võib Tehnilise Järelevalve Amet vajaduse korral kooskõlastada raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise Konkurentsiametiga.

  (4) Konkurentsiamet annab käesoleva paragrahvi lõikes 3 saadetud järelepärimisele kooskõlastuse või keeldub kooskõlastuse andmisest 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise järelepärimise saamisest Tehnilise Järelevalve Ameti poolt.

  (5) Konkurentsiamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähtaega pikendada 1 kuu võrra. Sellisel juhul teavitab Konkurentsiamet tähtaja pikendamisest Tehnilise Järelevalve Ametit, kes teavitab sellest kasutuslepingu alusel kasutamiseks andjat 3 tööpäeva jooksul alates Konkurentsiametilt vastava teabe saamisest.

4. peatükk INFORMATSIOONI AVALDAMINE 

§ 6.  Informatsiooni avaldamine

  (1) Tehnilise Järelevalve Amet avaldab käesoleva määruse §-s 3 sätestatud taotluse, § 5 lõikes 2 nimetatud teate vormid ning § 5 lõikes 2 sätestatud teates sisalduva informatsiooni ja teabe raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise kohta oma veebilehel. Käesoleva lõike alusel avaldatud teave on informatiivse tähendusega.

  (2) Teave raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise ja kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise kohta peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) ettevõtjate ärinimed, sidevahendite numbrid ja e-posti aadresse;
  2) sagedusloa number ja andmise kuupäev;
  3) raadiosagedusala ja geograafilist piirkonda;
  4) raadiosageduste kasutamise õiguse üleandmise või kasutuslepingu alusel kasutamiseks andmise kuupäeva.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 7.  Rakendussätted

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2011. a määruses nr 25 „Eesti raadiosagedusplaan” (RT I, 31.03.2011, 3) tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Märge „õiguste üleandmine ja kasutuslepingu alusel kasutamine lubatud” tähendab, et elektroonilise side seaduse § 17 lõike 1 kohaselt on sagedusloa omanikul õigus osaliselt või tervikuna anda sagedusloas piiritletud raadiosageduste kasutamise õigus üle või kasutuslepingu alusel kasutamiseks teisele isikule.”;
2) määruse lisa 1 II osa asendatakse käesoleva määruse lisaga.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 33–50), muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ (ELT L 337, 18.12.2009, lk 37–69).

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json