Teksti suurus:

Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2018, 2

Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Vastu võetud 12.07.2006 nr 51
RTL 2006, 59, 1058
jõustumine 29.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010
30.06.2011RT I, 06.07.2011, 309.07.2011
08.06.2018RT I, 13.06.2018, 123.06.2018

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu» § 4 lõike 2 punkti 1 ja § 8 lõike 2 punkti 5 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi kõre (Bufo calamita) ja II kaitsekategooriasse kuuluva liigi kivisisaliku (Lacerta agilis) väljaspool kaitsealasid asuvad elupaigad, mida tuleb kaitsta liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade kaitse alla võtmine

  (1) Kaitse alla võetakse järgmised kõre püsielupaigad:
  1) Hara Lääne maakonnas Noarootsi vallas, Hara külas;
  2) Vatla Lääne maakonnas Hanila vallas Linnuse külas;
  3) Lavassaare Pärnu maakonnas Lavassaare vallas, Lavassaare külas;
  4) Alu Pärnu maakonnas Tõstamaa vallas, Alu külas;
  5) Kuumi Saare maakonnas Kihelkonna vallas Kõõru külas;
  6) Kõõru Saare maakonnas Kihelkonna vallas Kõõru külas.

  (2) Harju maakonnas võetakse kaitse alla kõre ja kivisisaliku Männiku püsielupaik Saku vallas Männiku külas ja Tallinna linna Nõmme linnaosas.

  (3) Püsielupaikade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidele2.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  «Looduskaitseseaduse» § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitsejaks Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Kõre ja kivisisaliku püsielupaikade maa-ala kuulub piiranguvööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib «Looduskaitseseaduse» §-s 31 sätestatud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on lubatud:
  1) sõidukiga sõitmine 1. septembrist 15. aprillini;
[RT I, 13.06.2018, 1 - jõust. 23.06.2018]
  2) maastikusõidukiga sõitmine 1. septembrist 15. aprillini;
  21) Männiku püsielupaigas sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine aasta läbi;
[RT I, 13.06.2018, 1 - jõust. 23.06.2018]
  3) ujuvvahendiga sõitmine;
  4) jahipidamine ja kalapüük;
  5) uuendusraie;
  6) Männiku püsielupaigas rahvaürituste korraldamine, telkimine ja lõkke tegemine.
[RT I, 13.06.2018, 1 - jõust. 23.06.2018]

  (4) Püsielupaigas on valitseja nõusolekul lubatud:
  1) maavara kaevandamine, välja arvatud 50 meetri raadiuses kõre kudemisveekogude ümbruses ja üldjuhul allpool põhjavee piiri;
[RT I, 13.06.2018, 1 - jõust. 23.06.2018]
  2) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine ning uute veekogude rajamine;
  3) ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamine;
  4) kõre ja kivisisaliku elutingimuste säilitamiseks vajalikud tööd.

  (5) Püsielupaigas on keelatud:
  1) olemasolevate alla 0,5 m sügavuste veekogude pinnasega täitmine;
  2) ammendatud karjääriosade pinnasega katmine;
  3) püsielupaiga metsastamine;
  4) veekogude kaladega asustamine;
  5) maa-ainese ladustamine kõre kudemisveekogule lähemal kui 100 meetrit.
[RT I, 13.06.2018, 1 - jõust. 23.06.2018]


1
[Kehtetu - RT I, 13.06.2018, 1 - jõust. 23.06.2018]

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.
[RT I, 13.06.2018, 1 - jõust. 23.06.2018]

/otsingu_soovitused.json